PRINT
31 maja 2016
EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU

20 maja 2016 Sejm wysłuchał informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sytuacji w Polsce oraz przeprowadził debatę (stenogram, pkt 28).

20 maja 2016 Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli.

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W maju 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 50-56. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 57 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 2 projekty aktów ustawodawczych UE: dotyczący zmiany dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały oraz dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 dokumentów KE (12 komunikatów, 5 sprawozdań, 2 wspólne sprawozdania i 1 wspólny komunikat), dotyczących m.in. strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu, systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa czy reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Konkurencyjności, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. zawarcia przez UE umów dotyczących zniesienia wiz krótkoterminowych, międzynarodowego środka rynkowego dotyczącego emisji w lotnictwie międzynarodowym czy stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu UE w odniesieniu do decyzji, które mają zostać przyjęte przez Stałą Komisję Eurocontrolu,
 • pozytywnie zaopiniowała deklarację "Europa solidarnych państw" Bezpieczeństwo, granice, odnowione instytucje (opinia nr 8, pos. nr 50). Deklaracja została przedłożona Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w Luksemburgu, 22-24.05.2016.
 • przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do reprezentowania stanowiska Sejmu RP w sprawie zmiany dyrektywy 91/477/EEC (druk nr 204, pos. nr 53).

SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisją Zdrowia

 • wysłuchała informacji na temat priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony żywności. W posiedzeniu wziął udział komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenis Andriukaitis (pos. nr 51).

SUE wspólnie z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • wysłuchała informacji wiceprzewodniczącego KE, komisarza ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrusa Ansipa, o stanie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym (pos. nr 52).

***

W maju 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 50 i 53-56, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja do Spraw Petycji

 • 12.05.2016, rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez Sejm RP uchwały w sprawie wystąpień skargowych Rzeczypospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE na naruszenie praw polskich rodzin przez Republikę Federalną Niemiec, nr BKSP-145-58/16 (pos. nr 21);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 19.05.2016, wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju na temat umów TTIP i CETA i oraz ich wpływu na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy (pos. nr 41);
 • 19.05.2016, rozpatrzyła informację nt. wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. (pos. nr 43).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
  W maju 2016
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [546],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw [513],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [459],
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej [426],
  • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług [408],
  • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw [294],
  • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji [215],
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [382],
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw [366],
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym [190],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania [431],
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych [217],
  • Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw [69], [70].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w maju
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.06.2016)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2016) 113 02.05.2016  - -
COM(2016) 106 10.05.2016  -  -
COM(2016) 107 10.05.2016  - -
COM(2016) 128 * 10.05.2016 20.04.2016 / - Zgromadzenie Narodowe (Bułgaria)
05.05.2016 / 06.05.2016 Sabor (Chorwacja)
- / 06.05.2016 Folketing (Dania)
10.05.2016 / 10.05.2016 Riigikogu (Estonia)
10.05.2016 / 10.05.2016 Zgromadzenie Narodowe (Węgry)
05.05.2016 / 09.05.2016 Saeima (Łotwa)
03.05.2016 / - Seimas (Litwa)
29.04.2016 / 05.05.2016 Senat (Polska)
03.05.2016 / 04.05.20106 Senat (Rumunia)
10.05.2016 / - Rada Narodowa (Słowacja)
COM(2016) 157 17.05.2016  -  -
COM(2016) 082 18.05.2016  - -
COM(2016) 159 18.05.2016  - -
COM(2016) 202 9.06.2016 - -
COM(2016) 198 15.06.2016 - -
COM(2016 ) 194 28.06.2016 - -
COM(2016) 248 12.07.2016 - -
COM(2016) 273 19.07.2016 - -
COM(2016) 285 25.07.2016 - -
COM(2016) 287 26.07.2016 - -
COM(2016) 289 26.07.2016 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W maju 2016 badaniu pomocniczości podlegało 15 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.06.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 9 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W kwietniu 2016 do dokumentu COM(2016) 128 także zgłoszono uzasadnione opinie (por. poprzedni Biuletyn OIDE – kwiecień 2016). Według danych wprowadzonych przez parlamenty narodowe do bazy IPEX, 14 parlamentów / izb dysponujących, w świetle Protokołu nr 2, łącznie 22 głosami, przesłało uzasadnione opinie w odniesieniu do COM(2016) 128. Parlamenty osiągnęły tym samym próg niezbędny do uruchomienia procedury żółtej kartki (w tym przypadku 19 głosów).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

28-29 maja 2016, Tangier (Maroko), Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (ZPUŚ)
- Spotkania komisji
- Spotkanie Prezydium oraz spotkanie Prezydium z przewodniczącymi komisji i grup roboczych
- Sesja plenarna oraz debata (prezentacja działalności Unii dla Śródziemnomorza, prezentacja i zatwierdzenie rekomendacji komisji ZPUŚ, Deklaracja III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza, przekazanie przewodnictwa ZPUŚ)

28 maja 2016, Tangier (Maroko), Szczyt Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza
- Razem dla wspólnej przyszłości Eurośródziemnomorza (przemówienia, wymiana poglądów, przyjęcie deklaracji z III Szczytu Przewodniczacych Parlamentów)
- Uwagi końcowe

22-24 maja 2016, Luksemburg, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
- Spotkanie trojki (Włochy, Luksemburg, Słowacja i Parlament Europejski)
- Otwarcie konferencji
- Wystąpienie powitalne: Mars Di Bartolomeo - Przewodniczący Izby Deputowanych Luksemburga
- Przyjęcie porządku obrad
- Sesja I: Zarządzanie przepływami migracyjnymi, debata
- Sesja II: Wzmocnienie Unii Europejskiej, debata
- Sesja III: Rola parlamentów narodowych i współpracy międzyparlamentarnej, debata
- Sesja IV: Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli przy poszanowaniu podstawowych wolności, debata
- Dyskusja i przyjęcie konkluzji Prezydencji

22-23 maja 2016, Ryga, Spotkanie przewodniczących komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
- Wymiana poglądów nt. projektu programu nadchodzącej sesji plenarnej COSAC
- Kwestie związane z migracją: relokacja i readmisja, najlepsze praktyki w zakresie kontroli granicznych
- Komunikacja strategiczna w odniesieniu do rosyjskiej wojny informacyjnej
- Aktualna sytuacja na Ukrainie
- Dyskusja nt. projektu Nord Stream II i jego znaczenia

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja

Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja

Badanie pomocniczości: Procedura żółtej kartki - COM(2016) 128 - trzecia żółta kartka przedstawiona Komisji Europejskiej przez parlamenty narodowe

Materiały OIDE: Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2016)

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.06.2016)

  BREXIT

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 07.06.2016)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej
i publikacji on-line

INTERPARLIAMENTARY COOPERATION IN THE COMPOSITE EUROPEAN CONSTITUTION (ed. N. Lupo, C. Fasone), Oxford 2016

Autorzy analizują rozwój i miejsce współpracy międzyparlamentarnej w złożonym systemie konstytucyjnym Unii Europejskiej (composite European constitution), biorąc pod uwagę wymiar zarówno europejski jak i krajowy, jej znaczenie dla organizacji i procedur parlamentów narodowych, Parlamentu Europejskiego i unijnej egzekutywy, a zarazem dla demokratycznej legitymizacji całej Unii.

Współpraca międzyparlamentarna została uznana za stałą cechę unijnej demokracji (zarówno w traktatach UE, jak i w Pakcie fiskalnym), a jednocześnie zdefiniowano ją jako nową funkcję parlamentów (international networking function). Rosnąca liczba spotkań międzyparlamentarnych, których celem jest rozpatrywanie polityk europejskich i próby koordynowania stanowisk, pokazuje, że w ten sposób parlamenty narodowe starają się odnaleźć w swojej nowej roli, pomiędzy sceną krajową a ponadnarodową. Autorzy artykułów starają się odpowiedzieć na pytania o instrumenty i cele tej współpracy, o to, czy są one osiągane, oraz w jakim stopniu ta współpraca przyczynia się do rozwoju złożonego systemu konstytucyjnego UE, czy pomaga w pogodzeniu systemów krajowego i europejskiego, a także czy zwiększa rozliczalność i polityczną odpowiedzialność podzielonej (fragmented) unijnej egzekutywy w euro-narodowym systemie decyzyjnym.

W publikacji zajęto się szczegółowo proceduralnym wymiarem współpracy międzyparlamentarnej w kontekście mechanizmu wczesnego ostrzegania, dialogu politycznego i w związku z nowym zarządzaniem gospodarczym w UE (unia gospodarczo-walutowa i semestr europejski). Przeanalizowano stare i nowe konferencje międzyparlamentarne: COSAC, KPPUE, KM ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, KM ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE. Omówiono ewolucję komisji ds. europejskich po Lizbonie oraz rolę administracji parlamentarnych.

***

Högenauer A.-L., Neuhold C., Christiansen T.: PARLIAMENTARY ADMINISTRATIONS IN THE EUROPEAN UNION, Basingstoke 2016
Publikacja prezentuje w sposób przekrojowy pomijaną dotychczas w badaniach naukowych rolę administracji parlamentarnej w kontrolowaniu procesu decyzyjnego Unii Europejskiej. Autorzy pokazują, że parlamentaryzacja integracji europejskiej, czyli wzrost uprawnień PE, rosnąca rola parlamentów narodowych po Lizbonie i wzrost współpracy pomiędzy nimi, uruchomiło intensywny proces biurokratyzacji parlamentów, czyli przekazania zadań zarządzania informacją administracji parlamentarnej. Zasadne są zatem pytania o stopień zależności deputowanych od wsparcia administracji, czy to wsparcie nie narusza władzy politycznej deputowanych, oraz jak to wpływa na demokratyczną naturę procesu podejmowania decyzji.

W publikacji zidentyfikowano rozmaite funkcje, jakie pełnią urzędnicy na każdym szczeblu wielopoziomowego systemu parlamentarnego UE: działają jako asystenci, analitycy, doradcy od spraw proceduralnych i merytorycznych, ustalają kalendarz a także koordynują parlamentarny wymiar spraw UE. W PE urzędnicy, poprzez analizę projektów legislacyjnych, koordynacje stanowisk grup politycznych, pomoc w przygotowywaniu raportów i opinii, mogą pełnić funkcje sterujące nawet w obszarach uznawanych za istotne politycznie. W parlamentach narodowych, zarządzając materiałem napływającym z Brukseli. pełnią przeważnie role doradcze. Ponadto na szczeblu europejskim rozwijana jest sieć przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli.
Stosując analizę porównawczą, pokazano funkcjonowanie administracji w wybranych parlamentach państw członkowskich UE, przedstawiono też rolę i funkcjonowanie administracji parlamentów regionalnych w kontekście członkostwa w UE.
W konkluzjach Autorzy podkreślają, że biurokratyzacja nie doprowadziła do „przejęcia władzy" przez urzędników, oraz że fachowe wsparcie parlamentarzystów przez urzędników staje się obecnie kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej, i z pewnością wymaga dalszych systematycznych badań.

***

RULEMAKING BY THE EUROPEAN COMMISSION. THE NEW SYSTEM FOR DELEGATION OF POWERS (ed. by C. F. Bergström, D. Ritleng), Oxford 2016
W książce przeanalizowano nowy system wydawania przez Komisję Europejską (KE) aktów delegowanych i aktów wykonawczych wprowadzony przez Traktat z Lizbony. Pięć lat po jego wejściu w życie autorzy podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy, i w jaki sposób, nowe regulacje wywarły wpływ na „starą" doktrynę w zakresie delegowania uprawnień opartą na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Köster. Przy tej okazji zastanawiają się, czy cele reformy zostały osiągnięte, oraz w jaki sposób nowe postanowienia oddziałują na podział kompetencji i równowagę międzyinstytucjonalną w UE. Rozważają również wpływ nowego systemu delegowania uprawnień na stosunki pomiędzy Unią a jej państwami członkowskimi oraz na obywateli.
Publikację podzielono na cztery części. W pierwszej z nich omówiono kontekst historyczny i polityczny działalności prawodawczej Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych stosunków pomiędzy KE a Radą UE i Parlamentem Europejskim. Część druga, empiryczna, zawiera opis funkcjonowania nowego systemu i porównanie jego „wydajności" ze starym, trzecia – szczegółową analizę jego podstaw traktatowych (art. 290 i 291 TfUE) i aktów przyjętych dla ich wdrożenia, jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie. Następnie autorzy omawiają kwestie proceduralne, w tym warunki prawne udziału podmiotów prywatnych w działalności prawotwórczej Komisji.
Autorzy dowodzą, że mimo początkowego przestoju (w 2010 roku, bezpośrednio po wejściu w życie traktatu, Komisja nie przyjęła żadnego aktu delegowanego ani wykonawczego), po przyjęciu zasad kontroli wykonywania uprawnień wykonawczych przez KE (rozporządzenie PE i Rady nr 182/2011) „machina" stopniowo zaczęła osiągać wydajność sprzed reformy
(w 2011 - 975 aktów wykonawczych i 3 delegowane, a w 2014 – odpowiednio – 1032 i 138). W opinii Autorów, mimo różnic teoretycznych, pod względem praktycznym system nie odbiega zanadto od tego sprzed reformy, jednakże równowaga instytucjonalna uległa pewnym modyfikacjom, a najwięcej zyskał Parlament Europejski.