PRINT
31 sierpnia 2016
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
21 lipca 2016 Sejm wysłuchał informacji prezes Rady Ministrów na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i przeprowadził debatę (stenogram pkt 25).
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lipcu i sierpniu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 67-72. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 72 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 14 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich, współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów czy działań Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 33 dokumenty KE (18 komunikatów, 14 sprawozdań i 1 wspólny komunikat), dotyczące m.in. oceny końcowej wieloletniego unijnego programu ochrony dzieci korzystających z internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (program "Bezpieczniejszy internet"), realizacji agendy jednolitego rynku na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji czy norm europejskich dla XXI wieku,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Gospodarczych i Finansowych i Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 21 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. przystąpienia wybranych państw do konwencji haskiej z 1980 roku, otwarcia autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016-2018 i określenia sposobu zarządzania tymi kontyngentami, czy zawarcia umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi a Republiką Kazachstanu,
 • wysłuchała informacji na temat prawno-politycznych implikacji wyniku referendum w Wielkiej Brytanii, przedstawionej przez Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych (pos. nr 68),
 • rozpatrzyła informację rządu o udziale RP w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2016 w trakcie przewodnictwa Niderlandów w Radzie UE (druk nr 712, pos. nr 70),
 • spotkała się z chargé d'affaires Królestwa Niderlandów Adriaanem Palmem i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji niderlandzkiej; spotkała się z ambasadorem Republiki Słowackiej Dušanem Krištofíkiem i wysłuchała informacji na temat programu prezydencji słowackiej (pos. nr 71).

 ***

W lipcu i sierpniu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 67, 69, 70 i 72, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja do Spraw Petycji

 • 19.07.2016, rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie wystąpień skargowych Rzeczypospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na naruszenie praw polskich rodzin poza granicami RP; Komisja uchwaliła dezyderat do prezes Rady Ministrów ws. wystąpień władz RP do ETPCz (pos. nr 31).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W lipcu i sierpniu  2016
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [786],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [785],
  • Rządowy projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [713].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [668],
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania [644],
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [546],
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw [513],
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych [432],
  • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw [385],
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [382],
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw [366],
  • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji [215].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.09.2016)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2016) 248 12.07.2016 - -
COM(2016) 273 19.07.2016 - -
COM(2016) 285 25.07.2016 - -
COM(2016) 287 26.07.2016 - -
COM(2016) 289 26.07.2016 13.07.2016 / 15.07.2016 Rada Federalna (Austria)
COM(2016) 283 01.09.2016   13.07.2016 / 15.07.2016 Rada Federalna (Austria) 
27.07.2016 / - Zgromadzenie Narodowe (Bułgaria)
01.09.2016 Izba Deputowanych (Czechy)
22.06.2016  Riksdag (Szwecja)
COM(2016) 369 02.09.2016  - -
COM(2016) 370 02.09.2016 - -
COM(2016) 371 02.09.2016 - -
COM(2016) 388 12.09.2016 - -
COM(2016) 400 15.09.2016 - -
COM(2016) 399 19.09.2016 - -
 COM(2016) 378 22.09.2016 25.08.2016 Senat (Czechy)
 COM(2016) 418 23.09.2016   -  -
 COM(2016) 431 26.09.2016   -  -
COM(2016) 434 26.09.2016   -  -
COM(2016) 271 29.09.2016 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W lipcu i sierpniu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 21 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 05.09.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 6 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

10-11 lipca 2016, Bratysława, Spotkanie przewodniczących COSAC
- Spotkanie trojki prezydencji COSAC
- Otwarcie spotkania, uwagi wstępne, przyjecie porządku obrad, sprawy proceduralne i inne kwestie
- Priorytety prezydencji słowackiej w Radzie UE
- Wymiar społeczny UE i polityki spójności: potrójne A w sprawach społecznych
- Uwagi końcowe

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE

Współpraca w regionie Karpat. Inicjatywa nowej strategii makroregionalnej UE, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), Klastry tematyczne – niesformalizowana współpraca parlamentów narodowych, Globalna strategia UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDEMechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej "Zielona kartka" - stan debaty, Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2016)

Bibliografie: Dokumenty UE: publikacja, dostęp, języki

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.09.2016)

  BREXIT

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 07.09.2016)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

F. Wendler, DEBATING EUROPE IN NATIONAL PARLIAMENTS. PUBLIC JUSTIFICATION AND POLITICAL POLARIZATION, London 2016

Tematem książki jest analiza rosnącego znaczenia problematyki unijnej w parlamentarnych debatach czterech wybranych państw członkowskich UE w ciągu ostatnich 10 lat. Łącząc rozmaite sposoby argumentacji tych debat ze schematami polaryzacji partii politycznych, Autor wskazuje na znaczenie debaty w parlamentach narodowych dla „oddolnej" demokratyzacji Unii.
Przeprowadzono analizę porównawczą debat parlamentarnych na tematy unijne w: austriackiej Radzie Narodowej, francuskim Zgromadzeniu Narodowym, niemieckim Bundestagu i brytyjskiej Izbie Gmin. Badaniu podlegały ogólnie forma i styl debat na tematy unijne, a następnie przebieg debat, z uwzględnieniem wyodrębnionych sposobów argumentacji (argumenty oparte na korzyściach z integracji i na wartościach związanych z integracją), w odniesieniu do pięciu obszarów tematycznych: ogólna ocena integracji europejskiej, demokratyczny charakter procesów decyzyjnych w Unii, prace nad Traktatem z Lizbony, odpowiedź na kryzys finansowy w strefie euro oraz rozszerzenie UE. Wyniki powyższego badania zostały następnie przeanalizowane pod kątem polaryzacji partii politycznych według wybranych kryteriów (np. większość - opozycja, prawa - lewa strona sceny). Stwierdzono, że związkom między sposobami argumentacji a kryterium polaryzacji partii politycznych, towarzyszy jednocześnie podobieństwo w zakresie najistotniejszych argumentów przytaczanych w poszczególnych parlamentach.
Zdaniem Autora, potencjał parlamentów narodowych jako forum debaty unijnej najlepiej wyjaśnić poprzez odwołanie się do 3 modeli wspólnoty politycznej i reprezentacji w UE, a mianowicie jako systemu międzyrządowego, ponadnarodowego i opartego na demoi-cracy (interakcji wielu demos w obrębie wspólnych politycznych ram, jakie stanowi UE). Podczas gdy model międzyrządowy pozostaje najważniejszym sposobem włączenia parlamentów w procesy integracji, to ostatni, ukazujący parlamenty narodowe jako forum pluralistycznej reprezentacji obywateli uznających przynależność do wspólnego transnarodowego systemu, wydaje się potwierdzać istnienie nowej funkcji parlamentów – funkcji debaty publicznej w sprawach UE.

***

BRITAIN ALONE! THE IMPLICATIONS AND CONSEQUENCES OF UNITED KINGDOM EXIT FROM THE EU (ed. P. J. Birkinshaw, A. Biondi), Alphen aan den Rijn, 2016

Książka opublikowana w styczniu 2016, a więc jeszcze przed brytyjskim referendum w sprawie wystąpienia z UE, stanowi zbiór esejów odnoszących się do wpływu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE na różne sfery prawa i polityki tego państwa oraz analizujących w tym kontekście możliwe konsekwencje Brexitu.
Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej zebrano eseje dotyczące kwestii konstytucyjnych. Analizie poddano trwały wpływ prawa unijnego (wcześniej wspólnotowego) i, w mniejszym zakresie, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na konstytucję, suwerenność, prawo publiczne i ochronę praw człowieka w Zjednoczonym Królestwie. Omówiono konsekwencje wystąpienia z UE dla Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Autorzy podkreślają, że prawo UE, m.in. poprzez koncepcję pierwszeństwa i skutku bezpośredniego, zmieniło sposób postrzegania konstytucji, suwerenności parlamentu i poszanowania prawa, co pozostawi trwały ślad w systemie common law Zjednoczonego Królestwa, nawet po jego wyjściu z UE.
Drugą część książki, zatytułowaną „Radzić sobie w pojedynkę?", otwiera esej, w którym przeanalizowano prawne ramy wystąpienia z UE na mocy art. 50 TUE oraz 7 opcji uregulowania przyszłych relacji W. Brytanii z UE po Brexicie. Autorzy podkreślają w szczególności negatywne konsekwencje niepodpisania żadnej umowy z UE dla samego Zjednoczonego Królestwa, ale także dla całej Unii. W kolejnych rozdziałach szczegółowo omówiono wpływ Brexitu na funkcjonowanie wybranych obszarów prawa i polityki Zjednoczonego Królestwa, w tym prawo karne, politykę ochrony środowiska, politykę zagraniczną, politykę społeczną, przepływ osób, ochronę praw podstawowych, pomoc publiczną czy sektor finansowy.

***

C. D. Robertson, MULTILINGUAL LAW. A FRAMEWORK FOR ANALYSIS AND UNDERSTANDING, London 2016
Tematem książki jest prawo wielojęzyczne (multilingual law), refleksja nad językiem i prawem, a w szczególności prawem publicznym, w kontekście wielojęzyczności, na przykładzie Unii Europejskiej. C.D. Robertson wykorzystał w niej m.in. swoje doświadczenia w pracy prawnika-lingwisty w Trybunale Sprawiedliwości UE.
Celem, który stawia sobie Autor, jest takie ustrukturyzowanie informacji z rozmaitych dyscyplin, by stworzyć narzędzie do analizy i rozumienia różnych rodzajów wielojęzycznych systemów prawnych z prawno-językowego punktu widzenia. Proponowane narzędzie przybiera postać „modelu" (framework, frame of reference) zaprezentowanego w załącznikach, który może zostać użyty zarówno do dalszych badań naukowych, jak i do celów praktycznych: kształcenia czy budowania polityki językowej.
W publikacji przedstawiono najpierw założenia metodologiczne, definiując multilingual law jako prawo wyrażone w co najmniej dwóch językach, podkreślając jednocześnie, że nawet systemy jednojęzyczne są konfrontowane z problemem wielojęzyczności, a zatem ten element występuje we wszystkich systemach prawnych. Omówiono kluczowe dla wielojęzycznego prawa wątki, zarówno w zakresie nauki o prawie, rozważań nt. charakteru prawa, systemów prawnych i tekstów prawnych, jak i z punktu widzenia nauki o języku, koncentrując się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia prawa. Kolejne rozdziały poświęcono kwestiom znaczenia (przenoszenia znaczenia) w tekstach prawnych z perspektywy raczej praktycznej niż teoretycznej, a także terminologii, procesowi tłumaczenia, roli prawno-lingwistycznej rewizji tłumaczonych tekstów oraz narzędzi wspierających tłumaczy.
Książka stanowi solidne wprowadzenie do pisania wielojęzycznych projektów legislacyjnych, ich prawno-lingwistycznej analizy, tłumaczenia, prawnej leksykografii i narzędzi komputerowych związanych z procedurami legislacyjnymi i sądowymi.