PRINT
31 grudnia 2016
EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU

2 grudnia 2016 Sejm przyjął uchwałę w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej (COM(2016) 270 wersja ostateczna).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 99-102. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 44 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 9 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in., rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich, mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej czy wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 11 dokumentów KE (7 komunikatów, 3 sprawozdania i 1 wspólny komunikat) dotyczących m.in., ogólnej oceny projektów budżetowych na 2017 r., międzynarodowego zarządzania oceanami czy zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Rady ds. Środowiska,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów prawnych, dotyczące m.in., polityki gospodarczej w strefie euro czy przystąpienia UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC),
 • wysłuchała informacji na temat rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu UE w 2015 roku, przedstawionej przez Janusza Wojciechowskiego, członka ETO (pos. nr 99),
 • powołała podkomisję nadzwyczajną do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej (pos. nr 102).

***

W grudniu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 99-101 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • 14.12.2016, rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli prawidłowości postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych (pos. nr 36);
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • 01.12.2016, rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli dostosowania polskiego przemysłu do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego (pos. nr 49);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 13.12.2016, rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1109 (pos. nr 104);
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • 14.12.2016, rozpatrzyła informację na temat realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich za lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (pos. nr 88);
 • 13.12.2016, rozpatrzyła informację na temat funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (pos. nr 86).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W grudniu 2016
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych [1138],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [1097],
  • Rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym [1092],
  • Rządowy projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [1091].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin [1043],
  • Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [849],
  • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [785], [626].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w grudniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 09.01.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
 COM(2016) 591 * 12.12.2016  - / 19.12.2016 (opinia przesłana po terminie) Riksdag (Szwecja)
 COM(2016) 586 19.12.2016 - -
 COM(2016) 590 19.12.2016  - / 19.12.2016 Riksdag (Szwecja)
 COM(2016) 662 20.12.2016 - -
COM(2016) 683 03.01.2017 19.12.2016 / 19.12.2016 Folketing (Dania)
14.12.2016 / 16.12.2016 Oireachtas (Irlandia)
22.12.2016 / 28.12.2016 Izba Deputowanych (Luksemburg)
26.12.2016 / - Izba Reprezentantów (Malta)
- / 19.12.2016 Riksdag (Szwecja)
21.12.2016 / 22.12.2016 Senat (Niderlandy)
20.12.2016 / 21.12.2016 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2016) 685 03.01.2017  19.12.2016 / 19.12.2016 Folketing (Dania)
14.12.2016 / 16.12.2016 Oireachtas (Irlandia)
 22.12.2016 / 28.12.2016   Izba Deputowanych (Luksemburg)
 26.12.2016 / -   Izba Reprezentantów (Malta)
 - / 19.12.2016   Riksdag (Szwecja)
 21.12.2016 / 22.12.2016  Senat (Niderlandy)
 20.12.2016 / 21.12.2016 Izba Reprezentantów (Niderlandy) 
COM(2016) 686 03.01.2017  - / 19.12.2016  Riksdag (Szwecja) 
COM(2016) 687  03.01.2017  21.12.2016 / 22.12.2016 Senat (Niderlandy)
 - / 19.12.2016  Riksdag (Szwecja) 
COM(2016) 709 10.01.2017 - -
 COM(2016) 761  27.01.2017 - -
COM(2016) 765  27.01.2017  -  -
COM(2016) 758 31.01.2017  -  -
COM(2016) 755 06.02.2017  -  -
COM(2016) 757 06.02.2017  -  -
 COM(2016) 778  09.02.2017  -  -
COM(2016) 786 09.02.2017  -  -
COM(2016) 788 09.02.2017   - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W grudniu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 17 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 09.01.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 19 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W listopadzie 2016 do dokumentu COM(2016) 591 zgłoszono jedną uzasadnioną opinię - por. poprzedni Biuletyn OIDE – listopad 2016.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

4 grudnia 2016, Przemyśl, Spotkanie robocze przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
Panel I: Zagadnienia polityczne dot. Unii Europejskiej
- Przyszłość Unii Europejskiej (mechanizmy funkcjonowania oraz wewnętrzna spójność)
- Wzmocnienie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz konieczność uporządkowania ich relacji z Parlamentem Europejskim
Panel II: Praktyczny wymiar współpracy wyszehradzkiej
- Inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym (konkursy wiedzy o V4, filmowe, muzyczne, plastyczne, itp. związane z tematyką wyszehradzką)
- Propozycja ustanowienia roku 2017 Rokiem Wyszehradzkim
- Rozważania na temat ewentualnych zmian w zasadach funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

1-2 grudnia 2016, Bratysława, Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki na temat unii energetycznej
- Otwarcie spotkania: przemówienie powitalne, uwagi wstępne
- Sesja I: Stan unii energetycznej, debata
- Sesja II: Unia energetyczna - zintegrowane podejście do badań i innowacji, debata
- Sesja III: Przyszłość inteligentnych systemów energetycznych UE z konsumentem w roli głównej, debata

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Europejska Unia Obrony

Ważne debaty parlamentarne: Debata nad stanem Unii i programami prac Komisji

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016), Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.01.2017)

BREXIT

 • Ahmed M.: BREXIT and English Jurisdiction Agreements: The Post-Referendum Legal Landscape, „European Business Law Review” vol. 27 (2016), iss. 7, s. 989.
 • Aikens R., Dinsmore A.: Jurisdiction, Enforcement and the Conflict of Laws in Cross-Border Commercial Disputes: What Are the Legal Consequences of Brexit?, „European Business Law Review” vol. 27 (2016), iss. 7, s. 903.
 • Barcz J.: Brexit - w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” nr. 12/2016, s. 4.
 • Capriglione F.: UK Referendum and Brexit Hypothesis: The Way Out Perspective and the Convenience to ‘Remain United, „European Business Law Review” vol. 27 (2016), iss. 7, s. 887.
 • Emerson M.: Scotland knows what it wants with the EU, while London seems still not to know, „CEPS Commentary”, Centre for European Policy Studies, 24.12.2016.
 • Gordon M.: Brexit: a challenge for the UK constitution, of the UK constitution?, „European Constitutional Law Review” vol. 12, iss. 3, December 2016, s. 409.
 • Horan B.: Brexit and Free Movement of People, Institute of International and European Affairs (IIEA), 13.12.2016.
 • Howorth J., Schmidt V.: Brexit: What Happened? What is Going to Happen?, „Politique étrangère” vol. 81, no. 4, Winter 2016-2017, Institut francais des relations internationales.
 • Koenig N.: EU external action and Brexit: relaunch and reconnect, „Policy paper” no. 178, Jacques Delors Institut – Berlin, 01.12.2016.
 • Kokkinis A.: The Impact of Brexit on the Legal Framework for Cross-Border Corporate Activity, „European Business Law Review” vol. 27 (2016), iss. 7, s. 959.
 • Lannoo K.: A hard Brexit is the last thing Japan wants, „CEPS Commentary”, Centre for European Policy Studies, 07.12.2016.
 • Lehmann M., Zetzsche D.: Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations between the EU and the UK, „European Business Law Review” vol. 27 (2016), iss. 7, s. 999.
 • Magnus M. i in.: Brexit: the United-Kingdom and EU financial services, „Briefing”, European Parliamentary Research Service, December 2016.
 • Nicolaides P., Roy T.: Brexit and Trade: Between Facts and Irrelevance, „BEEP briefing” no. 42, College of Europe, December 2016.
 • Shroeter U., Nemeczek H.: The (Unclear) Impact of Brexit on the United Kingdom’s Membership in the European Economic Area, „European Business Law Review” vol. 27 (2016), iss. 7, s. 921.
 • Tilford S.: A wake-up call for liberal Brexiters, „Bulletin” iss. 111 - December 2016/January 2017, Centre for European Reform.
 • Ward P.: Brexit and data protection, „Briefing Paper” no. 7838, House of Commons Library, 15.12.2016.

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.01.2017)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

THE EUROPEAN UNION'S EXTERNAL ACTION IN TIMES OF CRISIS, (eds.) P. Eeckhout, M. Lopez-Escudero, Oxford 2016
Książka stanowi zbiór esejów dotyczących działań zewnętrznych UE z perspektywy instytucjonalnej oraz materialnej. Analizie poddano uregulowania Traktatu z Lizbony w tym zakresie w świetle kryzysów: ekonomicznego, finansowego oraz imigracyjnego.
W publikacji omówiono najpierw system instytucjonalny działań zewnętrznych UE, w tym rolę PE i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. W kolejnych esejach przeanalizowano relację prawa UE i prawa międzynarodowego: włączanie międzynarodowego prawa publicznego do prawa UE, status prawny decyzji organizacji międzynarodowych w UE, czy udział Unii w rozwoju norm zwyczajowych w obszarze ochrony praw człowieka. Następnie skoncentrowano się na członkostwie UE w organizacjach międzynarodowych – ONZ i MFW. W ostatniej części omówiono aktualne problemy w poszczególnych dziedzinach działań zewnętrznych UE, takich jak wspólna polityka handlowa, umowy o wolnym handlu, wymiar zewnętrzny PWBiS, czy sankcje wykorzystywane w walce z terroryzmem.
Autorzy zwracają uwagę, że w odpowiedzi na kryzysy, z którymi w ostatnich latach mierzyła się Unia, nastąpiło rozszerzenie zakresu działań zewnętrznych UE, a także zwiększyła się ich intensywność. Mimo to, działania te, choć oparte na „dojrzałej" dziedzinie prawa, w dużej mierze nie są dostosowane do pojawiających się nowych wyzwań. Podkreślają, że mimo stabilnych ram prawnych, Unia Europejska nadal nie posiada wyraźnej politycznej „osobowości" - nie pełni wyraźnie określonej roli jako podmiot stosunków międzynarodowych.

***

EUROSCEPTICISM AS A TRANSNATIONAL AND PAN-EUROPEAN PHENOMENON. THE EMERGENCE OF A NEW SPHERE OF OPPOSITION, (eds.) J. FitzGibbon, B. Leruth, N. Startin, London, New York 2017
Celem, jaki postawili przed sobą autorzy publikacji, jest analiza zjawiska eurosceptycyzmu badanego z punktu widzenia jego funkcjonowania w sferze ponadnarodowej oraz paneuropejskiej. Zdaniem Autorów, eurosceptycyzm zbyt długo był postrzegany poprzez wąski paradygmat polityki krajowej. Przyjęte w publikacji różnorodne perspektywy pozwalają wyjaśnić, w jaki sposób doszło do powstania i rozwoju tego wewnętrznie sprzecznego zjawiska, jakim jest transnarodowy eurosceptycyzm, dlaczego rozwinął się właśnie teraz, i jak wpłynie on na europejską integrację.
Punktem wyjścia stały się poszukiwania odpowiedzi na pytania, do jakiego stopnia ponadnarodowy sceptycyzm stanowi odzwierciedlenie rozwoju prawdziwej opozycji w europejskiej sferze politycznej, a także o to, czy działania przeciwników UE w ogóle można uważać za uczestnictwo w tej sferze. Przedstawiono empiryczne dowody i rozważono paneuropejski eurosceptycyzm z perspektywy m.in. Parlamentu Europejskiego (z punktu widzenia skrajnej prawicy jak i skrajnej lewicy), partii politycznych, mediów, społeczeństwa obywatelskiego, grup religijnych, ponadnarodowych ruchów społecznych (np. sprzeciwiających się TTIP) czy referendalnych ruchów kampanii antyeuropejskich.
Eurosceptyczne transnarodowe i paneuropejskie ruchy, będące stałą i spójną opozycją wobec unijnej integracji, stały się bardziej aktywne po referendach odrzucających Konstytucję dla Europy (2005), a także w związku z kryzysem ekonomicznym i w strefie euro, falami migracji oraz kampanią w sprawie Brexitu. Autorzy wskazują, że ten eurosceptyczny wymiar uzupełnia i potwierdza kształtowanie się europejskiej przestrzeni publicznej, stając się znaczącą cechą systemu politycznego UE.

***

Maatsch A.: PARLIAMENTS AND THE ECONOMIC GOVERNANCE OF THE EUROPEAN UNION. Talking shops or deliberative bodies?, Abingdon, New York 2017
Po wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 roku w Unii podjęto szereg działań dla wzmocnienia zarządzania gospodarczego (m. in. utworzono Europejski Instrument Stabilności Finansowej, Europejski Mechanizm Stabilności oraz przyjęto Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej). Reforma była przeprowadzana pod presją czasu, częściowo za pomocą aktów prawa międzynarodowego, co doprowadziło do ograniczenia udziału Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w przyjmowaniu środków mających na celu zwalczanie kryzysu.
W publikacji scharakteryzowano rolę parlamentów narodowych i ich partii politycznych w państwach strefy euro w procesie reformy zarządzania gospodarczego. Aleksandra Maatsch przedstawia aktywność parlamentów narodowych w zakresie 3 głównych funkcji: prawotwórczej - ratyfikowania umów międzynarodowych, kontroli rządów oraz funkcji przedstawicielskiej. Analizuje formalne uprawnienia parlamentów, a także ich faktyczną rolę, zastanawiając się, jakie czynniki miały wpływ na ich aktywność w sprawach unijnych (szybka ścieżka legislacyjna, kierowanie do parlamentu „pakietu" projektów, orzecznictwo sądów najwyższych i konstytucyjnych, uzależnienie wypłaty środków z funduszy unijnych od przyjęcia lub ratyfikacji określonych aktów).
Ocena kontrolnej i przedstawicielskiej funkcji parlamentów narodowych została oparta na analizie głosowań partii parlamentarnych (rządzących i opozycyjnych) w sprawach środków antykryzysowych oraz wystąpień parlamentarzystów, a także czynników wpływających na zajmowane stanowiska, w tym wybór polityki makroekonomicznej. W podsumowaniu Autorka stwierdza, że pomimo ograniczeń formalnych uprawnień i stawiania przez partie rządzące odpowiedzialności międzynarodowej na pierwszym miejscu, aktywność parlamentów narodowych w okresie kryzysu, choć nie spełniająca wymogów dogłębnej analizy i dyskusji, nie została jednak ograniczona do jałowej debaty.