PRINT
28 lutego 2017
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU

24 lutego 2017 - Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej, na posiedzeniu plenarnym 10 lutego 2017 odbyła się debata nad informacją, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego (stenogram, pkt 24).

9 lutego 2017 - Sejm wysłuchał informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku oraz przeprowadził debatę (stenogram, pkt 17).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lutym 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 108-114. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 66 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 18 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej; udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii czy europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 33 dokumenty KE (7 komunikatów, 19 sprawozdań, 2 wspólne komunikaty, 1 wspólne sprawozdanie, 1 decyzję, 1 wniosek dot. rozporządzenia, 1 wniosek dot. dyrektywy i 1 wniosek dot. decyzji), dotyczące m.in.: wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; europejskiej przestrzeni badawczej; zapewnienia pełnej operacyjności Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Konkurencyjności, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz Rady ds. Środowiska,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: przedłużenia tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w wyjątkowych okolicznościach zagrażających ogólnemu funkcjonowaniu strefy Schengen; uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji czy stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji,
 • rozpatrzyła informacje: nt. wyników nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniu 3 lutego 2017; nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych planowanego na 6 marca 2017 oraz nt. posiedzenia Rady Europejskiej planowanego na 9-10 marca 2017. Informacje przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański (pos. nr 114).

***

W lutym 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 108-113 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Spraw Zagranicznych

 • 08.02.2017, wysłuchała informacji na temat tez exposé Ministra Spraw Zagranicznych (m.in.: warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Europy dwóch prędkości, planów reformy UE, zmiany traktatów, redefinicji instytucji europejskich, pomocy uchodźcom) (pos. nr 57);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 23.02.2017, zapoznała się z informacją Ministra RiRW nt. perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego dla polskich rolników z uwzględnieniem konkurencyjności produkcji buraka cukrowego na rynku wewnętrznym UE(pos. nr 155);
 • 09.02.2017, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE (pos. nr 119);
 • 09.02.2017, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwzględnieniem zmian (pos. nr 119);
 • 08.02.2017, rozpatrzyła informacje Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat planów i propozycji zmian dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz polityki spójności po 2020 (pos. nr 117);
 • 08.02.2017, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat konsultacji publicznych w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. prowadzonych przez Komisję Europejską.
  (pos. nr 117);
 • 08.02.2017, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur UE (pos. nr 117);
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 08.02.2017, rozpatrzyła informację o rozwoju e-administracji i społeczeństwa informacyjnego w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W informacji porównano wyniki do ubiegłorocznego raportu Komisji Europejskiej „Raport o postępie cyfrowym Europy" (indeks DESI), który syntetycznie pokazuje cyfrowy rozwój UE (pos. nr 48);

Komisja Infrastruktury

 • 09.02.2017, powołała podkomisję stałą ds. monitorowania wykorzystania funduszy UE w zakresie infrastruktury (pos. nr 64);
 • 08.02.2017, rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 (pos. nr 62);

Komisje: Gospodarki i Rozwoju, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Zdrowia

 • 22.02.2017, dyskutowały nt. sposobów rozliczania środków unijnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność zdrowotną, którzy nie znajdą się w tzw. sieci szpitali (GOR pos. nr 61, STR nr 98, ZDR pos. nr 63).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W lutym 2017 skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Rządowy projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej [1321].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lutym
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.03.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2016) 755 06.02.2017  -  -
COM(2016) 757 06.02.2017  -  -
 COM(2016) 778  09.02.2017  -  -
COM(2016) 786 09.02.2017  -  -
COM(2016) 788 09.02.2017   - -
COM(2016) 723 08.03.2017  -  -
COM(2016) 731 14.03.2017   - -
COM(2016) 750 10.03.2017    -  -
COM(2016) 759 08.03.2017  - -
COM(2016) 789 27.03.2017  -  -
COM(2016) 811 09.03.2017  - -
COM(2016) 815 09.03.2017  -  -
COM(2016) 818 02.03.2017  - -
COM(2016) 821 14.03.2017  21.02.2017 / -  Zgromadzenie Narodowe
(Francja)
COM(2016) 822 20.03.2017   21.02.2017 / - Zgromadzenie Narodowe
(Francja)
COM(2016) 823 20.03.2017  -  -
COM(2016) 824 20.03.2017   - -
COM(2016) 825 09.03.2017  -  -
COM(2016) 826 31.03.2017   - -
COM(2016) 850 24.03.2017  -  -
COM(2016) 851 21.03.2017   - -
COM(2016) 852 21.03.2017  -  -
COM(2016) 853 08.03.2017   - -
COM(2016) 854 15.03.2017  -  -
COM(2016) 856 30.03.2017   - -
COM(2016) 862 08.03.2017  -  -
COM(2016) 863 06.04.2017   - -
COM(2017) 10 12.04.2017  -  -
COM(2017) 11 15.03.2017   - -
COM(2017) 14 13.03.2017  -  -
COM(2017) 38 29.03.2017   - -
COM(2017) 47 17.04.2017  -  -
COM(2017) 54 03.04.2017   - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W lutym 2017 badaniu pomocniczości podlegały 33 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 02.03.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

28 lutego 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Trzecia reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego - gotowi na wyzwanie"

 • Uwagi wstępne
 • Sesja I: Wyzwania związane ze wspólnym europejskim systemem azylowym (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
 • Sesja II: Zapewnienie dostępu do azylu i sprawiedliwy rozdział osób występujących o azyl w UE (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
 • Sesja III: Bezpieczne kraje pochodzenia oraz koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego - doświadczenia państw członkowskich (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
 • Warsztaty (Zapobieganie handlowi ludźmi; Współpraca administracyjna między organami państw członkowskich w ramach systemu dublińskiego: co działa?; Pomoc prawna i alternatywy dla zatrzymania w trakcie procedury azylowej: wymiana dobrych praktyk państw członkowskich)
 • Sesja IV: Ochrona migrujących dzieci (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
 • Sesja  zamykająca
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu Europejskiego – VIII kadencja; Parlament Europejski wobec przyszłości UE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2017); Unia energetyczna; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; Zielone i białe księgi

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)

Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 01.03.2017)

 

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 01.03.2017)


***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Fletcher M., Herlin-Karnell E., Matera C. (eds): THE EUROPEAN UNION AS AN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE, London, New York 2017

Unia Europejska, zgodnie z art. 2 ust. 3 TUE zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ustanowienie i konsolidacja PWBiS dało asumpt do stawiania ważnych pytań o podział kompetencji między UE a państwa członkowskie, równowagę pomiędzy zbiorowym bezpieczeństwem a wolnością jednostki, współpracę wymiarów sprawiedliwości, czy też zasadniczych pytań natury konstytucyjnej o unijny porządek prawny.

W sześciu rozdziałach Autorzy prezentują zarówno ewolucję instytucjonalną jak i kompleksową refleksję na temat kluczowych polityk tego obszaru. Analizują najważniejsze kwestie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, kontroli granicznych, imigracji i azylu. Każda dziedzina jest rozpatrywana pod kątem procedury i prawa materialnego, podziału kompetencji, zasady wzajemnego uznania i ochrony praw podstawowych. Zaprezentowano zewnętrzny wymiar PWBiS, zwłaszcza w kontekście równowagi instytucjonalnej oraz granicy pomiędzy tym wymiarem a wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Przeanalizowano wreszcie nową formę zarządzania tym obszarem, tzw. zarządzanie sieciowe, a także wpływ Trybunału Sprawiedliwości na rozwój PWBiS. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, takie jak kryzys migracyjny, zagrożenie terrorystyczne czy rosnąca potrzeba ochrony prywatności, Autorzy wskazują kierunek rozwoju PWBiS, który pozwoliłby je przezwyciężyć.

***

Greta M., Otto J.: PROCES DECYZYJNY I ZARZĄDCZY W UNII EUROPEJSKIEJ – ZNACZENIE SYSTEMU AGENCYJNEGO, Łódź 2016

W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 40 agencji. Są one powoływane w celu wykonania określonych zadań wynikających z prawa unijnego, zapewniają instytucjom UE specjalistyczne wsparcie naukowe lub techniczne w określonych dziedzinach. Problematyka agencji nie została dotychczas kompleksowo opracowana w literaturze. M. Greta i J. Otto starają się wypełnić istniejącą lukę: publikacja zawiera analizę systemu agencyjnego Unii Europejskiej, charakteryzuje funkcjonowanie tych zdecentralizowanych struktur oraz ich miejsce w systemie decyzyjnym i procesie zarządzania UE.

Charakterystykę poszczególnych agencji poprzedzono rozdziałem wprowadzającym, zawierającym omówienie instytucji i organów UE, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, które to instytucje określają unijne potrzeby w zakresie tworzenia agencji. Następnie Autorzy opisują szczegółowo genezę, strukturę organizacyjną, zadania i funkcjonowanie poszczególnych agencji, dzieląc je na: wspólnotowe ds. unii gospodarczej i walutowej (dawny I filar), agencje ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (dawny II filar) oraz agencje ds. współpracy policyjnej i sadowej w sprawach karnych (dawny III filar). Na koniec przedstawiono agencje wykonawcze, powoływane na czas określony w celu zarządzania konkretnymi programami unijnymi.

***

Closa C., Kochenov D. (eds): REINFORCING RULE OF LAW OVERSIGHT IN THE EUROPEAN UNION, Cambridge 2016

Prezentowany zbiór esejów jest efektem naukowej debaty na temat kryzysu praworządności w Unii Europejskiej, zarówno w państwach członkowskich, jak i na szczeblu UE. Stanowi próbę skatalogowania i omówienia wszystkich narzędzi prawnych oraz innych instrumentów Unii, które umożliwiają rozwiązywanie problemów demokracji i praworządności.

W pierwszej części, zatytułowanej Establishing Normative Foundation, zajęto się normatywnymi podstawami praworządności, w tym jej prawno-filozoficznym wymiarem, wskazując, że Unia Europejska jest umocowana do obrony praworządności w ramach obowiązujących obecnie traktatów, zwłaszcza w oparciu o art. 7 TUE. W drugiej części, Proposing New Approaches, przedstawiono najważniejsze spośród propozycji będących obecnie przedmiotem debaty. Należą do nich: Komisja Kopenhaska, postępowanie ws. systemowego uchybiania zobowiązaniom, wewnętrzna strategia UE w obszarze praw podstawowych, listy kontrolne jako mechanizm prewencyjny, ponowne rozważenie zakresu Karty Praw Podstawowych, zwiększona rola Komisji Weneckiej, czy wzajemna partnerska ocena państw członkowskich. W części trzeciej – Identifying Deeper Problems, Autorzy dostarczają krytycznej analizy problemu w kontekście prawa konstytucyjnego państw członkowskich, a także „niepełnych" ram praworządności na szczeblu ponadnarodowym. Wyrażają nadzieję, że obecna debata akademicka przekształci się w pogłębioną, stałą debatę instytucjonalną, co umożliwi kompleksowe podejście do zagadnienia praworządności w UE.