PRINT
30 kwietnia 2017
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W kwietniu 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 121-127. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 67 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: wewnętrznego rynku energii elektrycznej, promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych czy europejskiej statystyki gospodarczej,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 38 dokumentów KE (8 komunikatów, 24 sprawozdania, 2 wnioski dot. rozporządzeń, 2 wnioski dot. dyrektyw, 1 wspólny komunikat i 1 zalecenie), dotyczących m.in.: Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w 2016 r. czy postępów w zakresie realizacji postanowień oświadczenia UE-Turcja,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Ogólnych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: stanowiska, jakie w imieniu UE ma zostać przyjęte podczas ósmej konferencji stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych; zmiany rozporządzenia w odniesieniu do pewnych uprawnień do połowów czy stanowiska, jakie w imieniu UE ma zostać przyjęte we wspólnym komitecie Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia,
 • zapoznała się z informacją Ministra Spraw Zagranicznych na temat negocjacji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na podstawie art. 50 Traktatu Lizbońskiego – cele Polski (prezentował sekretarz stanu w MSZ Konrad Szymański) (pos. nr 121),
 • rozpatrzyła informacje nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych planowanego na 29 kwietnia 2017 (prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) oraz nt. stanowiska, jakie Rada Ministrów zajęła w Radzie, w trybie art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) ws. postanowień przejściowych (prezentował  podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł) (pos. nr 123),
 • odbyła spotkanie z głównym negocjatorem Zespołu Zadaniowego Komisji Europejskiej do spraw przygotowania i przeprowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Michelem Barnier (pos. nr 124),
 • wysłuchała informacji o strategii rządu brytyjskiego odnośnie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przedstawionej przez J.E. Jonathana Knotta, Ambasadora Zjednoczonego Królestwa (pos. nr 125),
 • przyjęła opinię nr 20 w sprawie dokumentów COM(2016) 759 i 860 (pos. nr 126),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych oraz Komisją Gospodarki i Rozwoju wysłuchała informacji nt. Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2017 r. (prezentowali podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak) (pos. nr 127).

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2016) 861 – termin badania pomocniczości upływa 17.05.2017
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Komisja do Spraw UE:

 • 05.04.2017, pos. 122 – opinia nr 19 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości,
 • 21.04.2017, pos. 126 – komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię.

***

W kwietniu 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 122-123 oraz 126 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 20.04.2017, rozpatrzyła informację przedstawioną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego o stanie zaawansowania prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości (pos. nr 57);

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 06.04.2017, rozpatrzyła informację nt. spełnienia przez Polskę warunków umożliwiających uruchomienie w nowej perspektywie finansowej środków pomocowych Unii Europejskiej w gospodarce odpadami (pos. nr 64).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W kwietniu 2017
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw [1494],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [1480],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów [1332],
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [1210],
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [1186],
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw [1194].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w kwietniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 08.05.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2016) 767 17.05.2017  -  -
COM(2016) 798 09.05.2017  -  -
COM(2016) 799 03.05.2017  - -
COM(2016) 819 09.05.2017   - -
COM(2016) 861*

17.05.2017 20.04.2017 /
28.04.2017
 Izba Deputowanych (Czechy)
27.04.2017 /
04.05.2017
Senat (Polska)
26.04.2017 /
28.04.2017
Cortes Generales
(Hiszpania)
COM(2016) 863* 06.04.2017 04.04.2017 /
05.04.2017
Senat (Rumunia)
COM(2016) 864 09.05.2017   27.04.2017 /
04.05.2017
Senat (Polska)
COM(2016) 881 30.05.2017
COM(2016) 882 30.05.2017
COM(2016) 883 30.05.2017
COM(2017) 8 18.05.2017  -  -
COM(2017) 10 12.04.2017   - -
COM(2017) 47 17.04.2017   - -
COM(2017) 54 03.04.2017  -  -
COM(2017) 114 10.05.2017   - -
COM(2017) 136 18.05.2017  -  -
COM(2017) 142 19.06.2017  - -
COM(2017) 150 26.05.2017   - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W kwietniu 2017 badaniu pomocniczości podlegało 18 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 08.05.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 5 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W marcu 2017 do dokumentów COM(2016) 861 i COM(2016) 863 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – marzec 2017. Ponadto do dokumentu COM(2016) 861 uzasadnioną opinię przyjął w marcu 2017 również niemiecki Bundesrat, ale informacja o tym pojawiła się w bazie IPEX dopiero po publikacji marcowego Biuletynu OIDE.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

26-28 kwietnia 2017, Malta, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO)

 • Spotkanie przedstawicieli trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Sesja I: Europejska polityka sąsiedztwa – stan prac, debata
 • Sesja II: Europejska reakcja na niestabilność i zagrożenia na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie, debata
 • Równoległe warsztaty (warsztat 1 – Polityka migracyjna UE w 2017 i w dalszej perspektywie, warsztat 2 – Zwalczanie propagandy i wojna informacyjna, warsztat 3 –  Europejski plan działań w sektorze obrony i stosunki UE-NATO)
 • Sesja III: Wymiana poglądów na temat priorytetów i strategii UE w obszarze WPZiB i WPBiO, debata
 • Sesja końcowa: przedstawienie wyników warsztatów i przyjęcie konkluzji, uwagi końcowe

23-25 kwietnia 2017, Bratysława, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej

 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Luksemburg, Słowacja, Estonia i Parlament Europejski)
 • Przedstawienie dokonań prezydencji słowackiej w Radzie UE i jej wymiar parlamentarny
 • Przebieg prezydencji maltańskiej w Radzie UE i jej wymiar parlamentarny
 • Sesja I: Przyszłość UE jako globalnego gracza w kontekście obecnych globalnych zmian i roli parlamentów narodowych, debata
 • Sesja II: Przybliżanie obywatelom spraw parlamentarnych w obecnych czasach - wymiana najlepszych praktyk, debata
 • Dyskusja i przyjęcie konkluzji
 • Debata nad ostatecznym kształtem wyspecjalizowanej grupy ds. wspólnej kontroli parlamentarnej Europolu
 • Uwagi końcowe

6-7 kwietnia 2017, Malta, Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarczych i środowiska

 • Sesja I: Gospodarcze i społeczne skutki zmian klimatu – koszty zaniechania działań, debata
 • Sesja II: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część A: Finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, debata
 • Sesja III: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część B: Praktyczna dyskusja na temat zaangażowania podmiotów niepaństwowych, debata
 • Zamknięcie spotkania
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE: Brexit - dokumenty

Zaktualizowano następujące działy:

Materiały OIDE: Prokuratura Europejska; Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2017); Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.05.2017)

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 04.05.2017)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Supernat J., Kowalczyk B. (red.): KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACJI UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2017

W publikacji omówiono model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej stworzony przez grupę ReNEUAL (Research Network on European Union Administrative Law). Grupa ta, powstała w 2009 roku, zrzesza przedstawicieli środowiska akademickiego z Europy i Stanów Zjednoczonych (w skład jej Komitetu Sterującego wszedł prof. Marek Wierzbowski z Uniwersytetu Warszawskiego) i współpracuje z przedstawicielami różnych środowisk prawniczych (Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski Ombudsman, Europejski Instytut Prawa w Wiedniu). Regulacja przygotowana przez ReNEUAL obejmuje 5 kategorii postępowań ujętych w formie ksiąg: przepisy ogólne, wydawanie przepisów przez organy administracji, wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych, umowy publiczne zawierane przez organy administracji UE, współpraca i wzajemna pomoc organów europejskich i krajowych, administracyjne zarządzanie informacjami. Polska wersja nosi tytuł ReNEUAL. Model kodeksu postępowania Unii Europejskiej.

Prace grupy ReNEUAL i jej projekt kodeksu były wykorzystywane przez Parlament Europejski podczas opracowywania założeń jednolitej procedury administracyjnej UE (wniosek legislacyjny do Komisji, uchwalony w czerwcu 2016 i zawierający projekt rozporządzenia ws. procedury administracyjnej instytucji, organów, urzędów i agencji UE, spotkał się z negatywną reakcją Komisji).

Dogłębną analizę przepisów modelu kodeksu postępowania administracyjnego, a także dwóch projektów rozporządzenia PE i Rady, z 2013 i 2016, dotyczących tych kwestii, uzupełnia w książce ocena ich znaczenia dla polskiego prawa administracyjnego i funkcjonowania polskiej administracji.

***

Cariat N.: LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX ET L'EQUILIBRE CONSTITUTIONNEL ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES, Bruxelles 2016

W książce poddano analizie ewolucję i obecny zakres ochrony praw podstawowych w UE, w szczególności Kartę Praw Podstawowych (KPP), w kontekście postanowień traktatowych gwarantujących zachowanie równowagi konstytucyjnej pomiędzy UE i państwami członkowskimi.

Wejście w życie Traktatu z Lizbony stanowiło otwarcie nowego etapu w ewolucji ochrony praw podstawowych w UE: KPP zyskała moc prawnie wiążącą i stała się częścią prawa pierwotnego, do którego wprowadzono również przepis umożliwiający przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz). Jednocześnie starano się zagwarantować równowagę między porządkami prawnymi Unii i państw członkowskich w tym zakresie. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w art. 6 ust. 1 zdanie 2 TUE czy art. 51 ust. 2 KPP.

Publikację podzielono na dwie części. Pierwsza została poświęcona ewolucji praw podstawowych w porządku prawnym UE przed wejście w życie Traktatu z Lizbony (m.in. prace nad KPP), zagadnieniom związanym z przystąpieniem Unii do EKPCz oraz analizie terminologii: pojęciom kompetencji Unii, zakresu stosowania prawa unijnego i zadań UE, a także równowagi konstytucyjnej.

Druga część książki odnosi się do wpływu KPP na ewolucję równowagi konstytucyjnej pomiędzy Unią a państwami członkowskimi. Autor, badając orzecznictwo TSUE, rozważa wpływ Karty na krajowe systemy ochrony praw podstawowych i na zakres stosowania prawa UE. Następnie, w kontekście działania unijnych instytucji, analizuje wpływ Karty na zakres unijnych kompetencji oraz na kontrolowanie przez Unię poszanowania praw podstawowych w państwach członkowskich.

Choć Karta przyczyniła się do wzrostu znaczenia praw podstawowych w prawie UE, a także do rozwoju „kultury praw podstawowych" i zarządzania nimi, to te procesy nie zachwiały dotychczas równowagi konstytucyjnej pomiędzy UE a państwami członkowskimi. Autor twierdzi jednak, że Unia powinna zostać wyposażona w środki niezbędne do ochrony wartości, na których została zbudowana, a w tym celu potrzebna jest zmiana traktatów.