PRINT
31 maja 2017
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU 
11 maja 2017 roku Sejm przyjął uchwałę, zawierającą uzasadnioną opinię, w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016) 861) za niezgodny z zasadą pomocniczości.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju 2017Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 128-133. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 82 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej - 7 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji; użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich; środków zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujących na obszarze konwencji SPRFMO,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 28 dokumentów KE (8 komunikatów, 18 sprawozdań i 2 wspólne sprawozdania), dotyczących m.in.: realizacji trzeciego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia w 2014; unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017; wdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności bezpośrednich,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Zagranicznych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury, Rady ds. Konkurencyjności oraz Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 19 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: zawarcia, w imieniu UE, umowy dwustronnej pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji; w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię; decyzji wykonawczej Rady upoważniającej Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 206 i 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
 • rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych planowanego na 15 maja 2017 (prezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Renata Szczęch) (pos. nr 129),
 • rozpatrzyła informację na temat sprawozdania z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 rok (prezentował członek ETO Janusz Wojciechowski) (pos. nr 133).

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2016) 861 – termin badania pomocniczości upłynął 17.05.2017
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Komisja do Spraw UE:

 • 05.04.2017, pos. 122 – opinia nr 19 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości,
 • 21.04.2017, pos. 126 – komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię,
 • 10.05.2017, pos. 128 – pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię,

Sejm:

 • 11.05.2017, pos. 41 - przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości (tekst uchwały z załącznikiem),
 • 11.05.2017 - przesłanie uchwały do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

***

W maju 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 128-132 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 25.05.2017, wysłuchały informacji podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Anny Moskwy oraz z-cy dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, Agnieszki Dalbiak na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, w tym o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia (pos. nr 146).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 11.05.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r. (pos. nr 142).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 W maju 2017
 • skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonujący prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy - Prawo wodne [1529],
 • opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej [1321].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w maju
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.06.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2016) 767 17.05.2017  -  -
COM(2016) 798 09.05.2017  -  -
COM(2016) 799 03.05.2017  - -
COM(2016) 819 09.05.2017   - -


COM(2016) 861*
17.05.2017 09.05.2017 / -  Rada Federalna (Austria)
27.04.2017 /
04.05.2017
Senat (Polska)

16.05.2017 / -

Senat (Francja)
 03.05.2017 / - Zgromadzenie Narodowe (Węgry)
 11.05.2017 /
11.05.2017
Sejm (Polska)
10.05.2017 / -

 Senat (Rumunia)

09.05.2017 / -  Izba Deputowanych (Rumunia)


COM(2016) 864


09.05.2017 
 27.04.2017 /
04.05.2017
Senat (Polska)
 09.05.2017 / -  Rada Federalna (Austria)
 03.05.2017 / - Zgromadzenie Narodowe (Węgry) 
COM(2016) 881 30.05.2017  -  -
COM(2016) 882 30.05.2017  -  -
COM(2016) 883 30.05.2017  -  -
COM(2017) 8 18.05.2017  -  -
COM(2017) 114 10.05.2017   - -
COM(2017) 136 18.05.2017  -  -
COM(2017) 142 19.06.2017  - -
COM(2017) 150 26.05.2017   - -
COM(2017) 208 19.07.2017 - -
 COM(2017) 253 28.06.2017 -  -
 COM(2017) 257  18.07.2017  -  -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W maju 2017 badaniu pomocniczości podlegało 17 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.06.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 10 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W kwietniu 2017 do dokumentu COM(2016) 861 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – kwiecień 2017.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

28-30 maja 2017, Valletta, LVII COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, prezentacja 27 raportu półrocznego COSAC
 • Sesja I - Refleksje na temat maltańskiej prezydencji w Radzie UE, debata
 • Sesja II - Rola parlamentów narodowych w przyszłej UE, debata
 • Sesja III - Wynik referendum w Wielkiej Brytanii – bieżący etap, debata
 • Sesja IV - Rozwój niebieskiej gospodarki - w kierunku bardziej zrównoważonej zintegrowanej polityki morskiej UE, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC - debata na temat projektu uwag i konkluzji LVII COSAC
 • Sesja V - Migracja - zwalczanie przemytu ludzi i handlu ludźmi oraz ustanowienie humanitarnej i skutecznej polityki powrotu i readmisji, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LVII COSAC

21-23 maja 2017, Bratysława, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Sesja I: Podwójne standardy jakości żywności w państwach członkowskich UE
 • Sesja II: Przyszłość Unii Europejskiej
 • Sesja III: Tematy zaplanowane na LVII spotkanie COSAC, 28-30 maja, Valletta
 • Przyjęcie konkluzji

13 maja 2017, Rzym, Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

 • Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XII sesji plenarnej
 • Wystąpienia i debata
 • Prezentacja działalności Unii dla Śródziemnomorza
 • Rozpatrzenie i przyjęcie projektów zaleceń oraz wniosków przedstawionych przez komisje i grupy robocze
 • Zakończenie obrad, przekazanie przewodnictwa ZPUŚ, wystąpienia

12 maja 2017, Rzym, Szczyt Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza

 • Wystąpienia powitalne i przemówienia
 • Zatrudnienie, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój w regionie eurośródziemnomorskim
  • Wystąpienia przewodniczących parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • Przyjęcie deklaracji z IV Szczytu Przewodniczących
  • Uwagi końcowe
 • Grupa robocza ws. finansowania ZPUŚ i zmiany regulaminu
 • Spotkania komisji
 • Spotkanie Prezydium oraz spotkanie Prezydium z przewodniczącymi komisji i grup roboczych

11 maja 2017, Bruksela, Wymiana poglądów Parlament Europejski - parlamenty narodowe - społeczeństwo obywatelskie na temat "Kompleksowa ocena polityki bezpieczeństwa UE"

 • Przywitanie i prezentacja wstępnych ustaleń
 • Wystąpienia parlamentów narodowych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
 • Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 • Wystąpienie Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
 • Konkluzje

7-8 maja 2017, Żelazowa Wola, Sochaczew, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

 • Pakiet zimowy KE – wymiana poglądów
 • Reforma europejskiego systemu azylowego – wymiana poglądów
 • Rola parlamentów narodowych w związku z planowaną reformą Unii Europejskiej

2 maja 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych"

 • Uwagi wstępne
 • Prezentacja opracowania „The implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments”
 • Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych
  • Debata
  • Prezentacje ekspertów: współpraca parlamentarna na poziomie unijnym, pomocniczość i parlamenty narodowe, usystematyzowany dialog polityczny i parlamenty narodowe
 • Uwagi końcowe
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE:

Brexit - aspekty proceduralne, Europejska inicjatywa obywatelska – przegląd rozporządzenia, Jawność prac legislacyjnych Rady – dochodzenie ERPO, WPBiO - kalendarium

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)

Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.06.2017)

 

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.06.2017)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

 

Stavridis S., Jančić D. (red.): PARLIAMENTARY DIPLOMACY IN EUROPEAN AND GLOBAL GOVERNANCE, Leiden 2017
Książka jest zbiorem esejów napisanych przez 26 ekspertów, którzy prezentują przeobrażenia zachodzące współcześnie w obszarze dyplomacji parlamentarnej. Autorzy udowadniają, że zarówno parlamentarzyści, jak i parlamenty odgrywają na forum międzynarodowym coraz większą rolę. W oparciu o konkretne przykłady analizują sposób prowadzenia przez parlamenty działań z zakresu dyplomacji, wykorzystywane mechanizmy i narzędzia, w tym nieformalne, a także ich prawne i polityczne konsekwencje.
Publikacja obejmuje trzy części. Pierwsza została poświęcona Parlamentowi Europejskiemu (PE) jako podmiotowi światowej dyplomacji oraz dyplomatycznej roli jego organów. W części drugiej odniesiono się do dyplomacji parlamentarnej w stosunkach Unii i Europy z państwami trzecimi, w tym do działań na forach zgromadzeń międzyparlamentarnych: ZP OBWE, ZP Unii dla Śródziemnomorza czy w procesie współpracy w Europie Południowo-Wschodniej. W części trzeciej poddano analizie praktyki dyplomacji parlamentarnej w innych częściach świata, w tym m.in. w USA, Azji, Afryce oraz Ameryce Łacińskiej.
Omawiając dyplomację międzyparlamentarną, Autorzy podkreślają jej elastyczny, nieformalny i wieloszczeblowy charakter, zaangażowanie różnych podmiotów, a także rozważają kwestię, czy dyplomacja parlamentarna ma charakter dopełniający w stosunku do tradycyjnej dyplomacji, czy też jest od niej niezależna. Wskazują podstawowe funkcje tej dyplomacji, takie jak kontrola polityki zagranicznej, legitymizacja procesów integracyjnych, udział w rozwiązywaniu konfliktów, pełnienie roli trybuna moralności, czy kanału umożliwiającego stawianie czoła nowym wyzwaniom np. terroryzmowi, oraz promowanie demokracji. Autorzy wskazują również kierunki przyszłych badań nad dyplomacją parlamentarną, w tym m.in. nad motywacją do uczestniczenia w konkretnych formach współpracy międzyparlamentarnej czy nad rolą indywidualnych parlamentarzystów.

***

Pawlicka J.: PROCEDURA KŁADKI JAKO UPROSZCZONY TRYB ZMIANY TRAKTATÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2017
Celem książki jest przedstawienie ewolucji procedur kładki (passerelle) w procesie integracji europejskiej, omówienie reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w tym zakresie, a także wskazanie kierunku ewentualnego rozszerzenia katalogu tych procedur, w kontekście ostrożnego nastawienia państw członkowskich do uruchamiania obecnie obowiązujących.
Definiując procedurę kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów, przedstawiono klasyfikację tych procedur. Przyjęto podział na procedury kładki o charakterze strukturalnym i ad hoc, dzieląc następnie te kategorie wg kolejnych kryteriów: (a) z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez państwa członkowskie, (b) z zastrzeżeniem sprzeciwu parlamentu narodowego, (c) sensu stricto. Oddzielną kategorię stanowi kładka umożliwiająca zmianę prawa pierwotnego na mocy aktu unijnego prawa pochodnego, dotycząca jednak bardzo wąskiego zakresu spraw (statuty ESBC, EBC, EBI oraz TSUE). Następnie przedstawiono ewolucję procedury kładki w traktatach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego i Traktatu z Lizbony. Odniesiono się do zmian w prawie państw członkowskich związanych z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, a także do krajowych systemów kreowania stanowisk w Radzie Europejskiej lub Radzie UE w tym zakresie. Osobny rozdział poświęcono analizie przepisów prawnych odnoszących się do kreowania stanowiska przedstawiciela Polski w ramach procedur kładki. W dwóch ostatnich rozdziałach omówiono wykorzystanie procedury kładki z art. 48 ust. 6 TUE w celu uzupełniania art. 136 TfUE (ustanowienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności), w tym procedury krajowe, na podstawie których państwa członkowskie dokonały zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej (2011/199 UE), a także orzecznictwo sądów konstytucyjnych w tej sprawie.
Zdaniem autorki, zastosowanie procedury kładki dla przeprowadzenia ważnych reform ustrojowych w UE wymagałoby zmian traktatowych w dwóch kierunkach: rozszerzenia katalogu kładek o procedury sensu stricto o charakterze strukturalnym, czyli umożliwiające wprowadzenie istotnych reform ustrojowych UE na mocy aktu prawa pochodnego, oraz zmiany formuły zawierania traktatów rewizyjnych, tak aby mogły one wiązać jedynie grupę państw członkowskich.

***

Knepka T.: ROLA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO W ZAPEWNIENIU STABILNOŚCI RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2017
Autor przedstawia wyjątkową rolę Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – banku centralnego dla 19 państw strefy euro, współpracującego ze wszystkimi bankami centralnymi państw członkowskich UE – w zapewnianiu stabilności finansowej rynku wewnętrznego na tle nowych regulacji prawnych przyjętych przez Unię w odpowiedzi na kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku.
Praca zawiera trzy części: rys historyczny i zagadnienia ogólne wprowadzające do problematyki, zagadnienia dotyczące zadań unijnego banku centralnego w ramach zapobiegania kryzysowi finansowemu oraz zarządzania nim, a w ostatnim rozdziale prezentację EBC jako instytucji Europejskiej Unii Bankowej. Analizując nowe ramy europejskiej architektury finansowej, a zwłaszcza działania EBC w odpowiedzi na kryzys, Autor twierdzi, że stabilność finansowa stała się strategicznym celem EBC i zaczęła dominować nad celem stabilności cen, uznawanym dotąd za główny mandat banku. Omawia instrumenty polityki pieniężnej EBC, takie jak: program skupu papierów wartościowych zadłużonych państw, szczególne zadania w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, pełnienie funkcji kredytodawcy ostatniej instancji, objęcie nadzorem systemowo istotnych grup bankowych (podlegających przedtem nadzorowi państw członkowskich) w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego, współpraca z międzynarodowymi instytucjami globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego. Ponadto udział w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, funkcjonowaniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz przygotowywanym jednolitym systemie gwarantowania depozytów stanowią kolejne, skuteczne narzędzia dla eliminowania skutków ew. kryzysu finansowego w przyszłości.
W konkluzjach Autor podkreśla, że art. 127 ust. 1 TfUE, stanowiący, że „utrzymanie stabilności cen" jest głównym zadaniem EBC, stracił de facto na znaczeniu. Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej okazały się skuteczne w zwalczaniu kryzysu finansowego, a Trybunał Sprawiedliwości UE (na wniosek niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego) orzekł o ich zgodności co do zasady z traktatem. EBC jako odpowiedzialny za stabilność finansową rynku wewnętrznego UE stanowi fundament Europejskiej Unii Bankowej i jest gwarantem jej skutecznego funkcjonowania.