PRINT
30 czerwca 2017
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
22 czerwca 2017 roku Sejm przyjął uchwałę, zawierającą uzasadnioną opinię, w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017) 253 final) za niezgodny z zasadą pomocniczości.
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W czerwcu 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 134-141. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 123 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: warunków i procedury, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami; projektu budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2017 r.; dyrektywy PE i Rady ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 21 dokumentów KE (7 komunikatów, 10 sprawozdań, 1 wspólne sprawozdanie, 1 białą księgę, 1 wniosek dotyczący decyzji i 1 dokument otwierający debatę), dotyczących m.in.: możliwości płynących z globalizacji, stosowania Karty praw podstawowych UE w 2016; oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Środowiska, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 43 projekty aktów prawnych, dotyczących m.in.: zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolna i przemysłowe; stanowiska, jakie w imieniu UE ma zostać przyjęte w odniesieniu do niektórych rezolucji, które będą przedmiotem głosowania w ramach Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV); podpisania, w imieniu UE, i tymczasowego stosowania Umowy między UE a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020,
 • rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady Europejskiej planowanego na 22-23 czerwca 2017 (prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 135),
 • przyjęła opinię nr 22 w sprawie dokumentu COM(2017) 257 (pos. nr 140),
 • uchwaliła plan pracy Komisji na okres od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 (pos. nr 140),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wraz z analizą NIK w zakresie kompetencji Komisji (pos. nr 141).

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju:

 • zapoznała się z informacją nt. zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego 2017 (prezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak) (pos. nr 136).

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2017) 253 final – termin badania pomocniczości upłynął 28.06.2017
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE

Komisja do Spraw UE:

 • 07.06.2017, pos. 134 - opinia nr 21 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości,
 • 08.06.2017, pos. 138 - komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię,
 • 20.06.2017, pos. 139 - pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię,

Sejm:

 • 22.06.2017, pos. 44 - przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości (tekst uchwały),
 • 22.06.2017 - przesłanie uchwały do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego.

***

W czerwcu 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 134-135 oraz 137-141 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 20.06.2017, kontynuowały rozpatrywanie informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Annę Moskwę, na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia (pos. nr 77);
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • 09.06.2017, zapoznała się z informacją członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Janusza Wojciechowskiego, na temat rocznego sprawozdania z działalności ETO za 2016 r. (pos. nr 53);
Komisja do Spraw Petycji
 • 08.06.2017, rozpatrzyła petycję w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej ds. monitorowania interesu narodowego Polski w procesie opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (BKSP-145-205/17) (pos.nr 82);

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 08.06.2017, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusza Gajdę, na temat wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ochronę środowiska (pos. nr 76);
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • 07.06.2017, rozpatrzyła informację przedstawioną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, na temat strategii rozwoju rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego zmniejszenia przez Komisję Europejską kwot połowowych dorsza (pos. nr 59).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W czerwcu 2017
 • skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonujący prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw [1647],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [1480],
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji [1370].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w czerwcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.07.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2017) 142 19.06.2017  -  -
COM(2017) 208 19.07.2017  -  -

COM(2017) 253
28.06.2017 22.06.2017 /
22.06.2017
Senat (Polska)
 22.06.2017 /
22.06.2017
Sejm (Polska)

27.06.2017 /
27.06.2017 

 Senat (Niderlandy)

- /
28.06.2017
 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2017) 256 27.07.2017  - -
 COM(2017) 257 18.07.2017  -  -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W czerwcu 2017 badaniu pomocniczości podlegało 5 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.07.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 4 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
22 czerwca 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ustanowienie mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych"
 • Uwagi wstępne
 • Pierwsza sesja: W kierunku paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych - perspektywa międzyinstytucjonalna i rola parlamentów narodowych
 • Druga sesja: Rola parlamentów narodowych w utrzymywaniu demokracji, praworządności i praw podstawowych
 • Sesja zamykająca
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE:

Partnerstwo Wschodnie

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Brexit - aspekty proceduralne; Prokuratura Europejska

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)

Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.07.2017)

 

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.07.2017)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

 

Karpen U., Xanthaki H. (red.): LEGISLATION IN EUROPE. A COMPREHENSIVE GUIDE FOR SCHOLARS AND PRACTITIONERS, Oxford 2017

Książka stanowi zbiór esejów na temat współczesnej legislacji w Europie. Zawiera przegląd struktur i procesu tworzenia prawa oraz celów, instrumentów i technik legislacyjnych zarówno w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i na szczeblu samej UE.  Celem książki jest zaprezentowanie aktualnego stanu teorii i praktyki legislacji z perspektywy komparatystycznej oraz wskazanie międzynarodowych standardów, zasad i najlepszych praktyk.

W pierwszej części zdefiniowano podstawowe pojęcia legislacji, regulacji, procesu legislacyjnego. Sygnalizując pewne trendy we współczesnej legislacji i legisprudencji, rozważono takie zjawiska jak europeizacja i globalizacja legislacji, zmieniająca się rola parlamentów w dziedzinie prawotwórstwa, czy jurydyfikacja procesu legislacyjnego (wpływ sędziów). Następnie, na przykładach państw członkowskich, przeanalizowano zarządzanie legislacją, czyli organizację i procedury organów legislacyjnych oraz samej legislacji.

Kolejne eseje poświęcono metodologii legislacji (cele i środki), technikom i językowi tworzenia prawa, a następnie monitorowaniu jego jakości oraz zmianom. W osobnym rozdziale przedstawiono specyfikę prawa i procedur prawotwórczych w UE. Na koniec odniesiono się do kwestii nauczania legislacji i szkolenia legislatorów.

***

Oręziak L. (red.): REFORMA STREFY EURO PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009 I JEJ KONSEKWENCJE, Warszawa 2017

W książce przedstawiono wyzwania stojące przed strefą euro po kryzysie finansowym oraz działania podjęte w celu ograniczenia jego skutków i zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości.

Autorzy scharakteryzowali najważniejsze problemy, które wpływają obecnie i będą wpływać w najbliższej przyszłości na proces integracji europejskiej. Zaliczyli do nich potencjalne skutki gospodarcze i społeczne Brexitu oraz umów o wolnym handlu, między innymi CETA (UE–Kanada), TTIP (UE–USA), czy TISA (umowa o wolnym handlu usługami). Przeanalizowane zostały też zagrożenia dla stabilności strefy euro związane z zadłużeniem publicznym niektórych państw członkowskich, w tym Grecji. W tym kontekście rozważono dwie opcje kierunku dalszej integracji: federalizm oraz współpracę międzyrządową.

W kolejnych rozdziałach omówiono reformy i propozycje reform strefy euro oraz najważniejsze kwestie polityki budżetowej strefy euro, w tym skuteczność mechanizmów mających na celu zwiększanie dyscypliny budżetowej w eurolandzie. Przedstawiono zalety i wady pokryzysowych regulacji bankowych oraz programy Europejskiego Banku Centralnego mające na celu pobudzanie rynku kredytowego. W ostatnim rozdziale wskazano czynniki decydujące o międzynarodowej pozycji euro: wewnętrzne, związane z funkcjonowaniem strefy euro, i zewnętrzne, w tym wzrost międzynarodowego znaczenia waluty Chin oraz pozycję dolara amerykańskiego.