PRINT
31 sierpnia 2017
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lipcu i sierpniu 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 142-148. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 71 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 17 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie; budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018; harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 28 dokumentów KE (7 komunikatów, 17 sprawozdań, 1 wspólne sprawozdanie, 1 wniosek dotyczący rozporządzenia i 2 inne), dotyczących m.in.: społecznego wymiaru Europy; międzyinstytucjonalnej proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych; śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych oraz Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 18 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: decyzji Rady w sprawie uproszczonej procedury ustalania stanowisk Unii na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek, zalecenia Rady dotyczącego monitorowania losów absolwentów, przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii,
 • rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych planowanego na 17 lipca 2017 oraz informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej z 22-23 czerwca 2017 (prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 144).

SUE wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej:

 • rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636) (pos. nr 142),
 • rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1636 i 1695) (pos. nr 146).

***

lipcu i sierpniu 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 143-145 oraz 147-148 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych

 • 18.07.2017, przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisanej w Warszawie 09.03.2017 (druk nr 1694). Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w MSZ, Renata Szczęch oraz sekretarz stanu w MSWiA, Jakub Skiba (ASW pos. nr 109, SZA pos. nr 71);

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 05.07.2017, rozpatrzyła informację Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marcina Cichego w sprawie zasady „roam like at home" oraz opłat za usługi telekomunikacyjne w Polsce po wejściu w życie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25.11.2015, a także rozporządzenia (UE) nr 531/2012 z dnia 13.06.2012 (pos. nr 64);

Komisja Finansów Publicznych

 • 19.07.2017, pozytywnie zaopiniowała dla Komisji: do Spraw Unii Europejskiej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636) (pos. nr 244).

 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W lipcu i sierpniu 2017
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych [1784],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [1782],
  • Rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń [1781],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw [1780],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [1765],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym [1731],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw [1730],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym [1731],
  • Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw [1647],
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [1529],
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw [1494].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.09.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2017) 208 19.07.2017  -  -
COM(2017) 256 27.07.2017  -  -
COM(2017) 257  18.07.2017  -  -
 COM(2017) 262 01.09.2017 -  -
 COM(2017) 275 04.09.2017  05.07.2017 Rada Federalna
(Austria)
 COM(2017) 276  25.09.2017  -  -
COM(2017) 277 04.09.2017  -  -
COM(2017) 278 04.09.2017  27.07.2017 /
27.07.2017
Senat
(Polska)
COM(2017) 279  04.09.2017  -  -
 COM(2017) 280  07.09.2017 -  -
 COM(2017) 281 07.09.2017  -  -
COM(2017) 282 04.09.2017 -  -
COM(2017) 289  04.09.2017  -  -
 COM(2017) 294  08.09.2017  -  -
COM(2017) 297  07.09.2017  -  -
 COM(2017) 329  15.09.2017  -  -
 COM(2017) 331 16.10.2017  - -
 COM(2017) 335  25.09.2017 - -
 COM(2017) 344  20.10.2017 -  -
 COM(2017) 352 23.10.2017  -  -
COM(2017) 385  26.10.2017  - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W lipcu i sierpniu 2017 badaniu pomocniczości podlegało 21 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.09.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

9-10 lipca 2017, Tallin, Spotkanie przewodniczących COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne, przyjęcie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt porządku obrad LVIII COSAC
  • Zarys 28. raportu półrocznego COSAC
  • Mianowanie stałego członka sekretariatu COSAC na lata 2018-2019
  • Listy otrzymane przez prezydencję
 • Priorytety prezydencji estońskiej w Radzie UE
  • Debata
 • Od start-up’ów do scale-up’ów - niewykorzystany potencjał UE
  • Debata
 • Uwagi końcowe
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej

Ważne debaty parlamentarne: Debata nad stanem Unii i programami prac Komisji

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.09.2017)

 

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.09.2017)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Grimm D.: THE CONSTITUTION OF EUROPEAN DEMOCRACY, Oxford 2017

Książka stanowi zbiór esejów, w którym podjęto analizę przyczyn obecnego kryzysu UE. Autor zauważa, że Unia ze wspólnoty gospodarczej przerodziła się we wspólnotę polityczną, jednak nie towarzyszyła temu refleksja nad koniecznością zmiany systemu podejmowania decyzji.

Nadmierna konstytucjonalizacja, przejawiająca się w uregulowaniu w traktatach kwestii, które powinny być przedmiotem prawa wtórnego, powoduje wyłączenie ich kontroli w ramach procesów demokratycznych w państwach członkowskich i UE. To z kolei przyczynia się do rosnącej niezależności instytucji wykonawczych i sądowniczych w Unii. W konsekwencji nadmierna konstytucjonalizacja stała się źródłem deficytu demokracji. Autor podkreśla, że UE nie posiada wystarczającej legitymacji własnej, a raczej czerpie ją z państw członkowskich. Dlatego zdaniem Autora propozycje przekształcenia UE w parlamentarną formę rządów osłabiłoby legitymację wypływjącą z państw członkowskich, a jednocześnie nie zapewniłoby zwiększenia legitymacji samej UE.

Autor zwraca uwagę, że choć integracja europejska doprowadziła do osłabienia roli parlamentów narodowych, nie jest możliwe zrekompensowanie tego poprzez umacnianie pozycji PE, dopóki nie ma jednolitego prawa wyborczego, prawdziwie europejskich partii politycznych czy ogólnoeuropejskich mediów. Również próby umocnienia roli samych parlamentów narodowych w UE nie są efektywne, gdyż przewidują udział parlamentów w procesie decyzyjnym, w ramach którego decyzje są podejmowane przez inne instytucje. Ponadto, często możliwość udziału w procesie decyzyjnym w UE przekracza możliwości parlamentów narodowych. Odnosząc się do procedury kontroli przez parlamenty narodowe poszanowania zasady pomocniczości Autor uważa, że jej skuteczność będzie niewielka, głównie z uwagi na nieprecyzyjny charakter zasady pomocniczości oraz powściągliwość orzeczniczą TSUE w tym zakresie.

Zdaniem Autora legitymację demokratyczną w UE można zapewnić m.in. poprzez ograniczenie zakresu materialnego traktatów i w konsekwencji upolitycznienie procesu decyzyjnego w UE, jasny podział kompetencji i zwrócenie części kompetencji państwom członkowskim. Podkreśla on również, że zmiana struktury instytucjonalnej Unii wymaga odpowiedzi na pytanie o kierunek w jakim zmierza UE i podstawowe zasady nią rządzące.

***

Giegerich T., Schmitt D. C., Zeitzmann S. (red.): FLEXIBILITY IN THE EU AND BEYOND: HOW MUCH DIFFERENTIATION CAN EUROPEAN INTEGRATION BEAR?, Baden-Baden 2017

W ostatnich latach kwestie zróżnicowania i elastyczności zyskują coraz większe znaczenie w procesie integracji europejskiej, stając się przedmiotem debat – zarówno o charakterze akademickim, jak i politycznym. Licząca 28 państw członkowskich Unia wydaje się zbyt zróżnicowana, by sprostać problemom i utrzymać swoją światową pozycję. Z drugiej strony, w obliczu obecnych wyzwań potrzeba „połączenia sił" przez małe i średniej wielkości państwa europejskie jest coraz pilniejsza. Stąd aktualne stają się pytania: czy rozstrzygnięciem tego dylematu może być zróżnicowana integracja oraz jak duży może być stopień elastyczności, aby nie stanowił on zagrożenia dla Unii Europejskiej.

Próbę udzielenia na nie odpowiedzi podjęto podczas konferencji zorganizowanej w kwietniu 2016 przez Katedrę Jeana Monneta w Europejskiej Akademii Otzenhausen. W książce opublikowano wygłoszone tam referaty, zawierające analizę kwestii elastyczności w ujęciu prawnym, politologicznym i historycznym. W kolejnych rozdziałach publikacji przedstawiono rozwój koncepcji elastyczności i przeanalizowano wybrane formy zróżnicowanej integracji w Unii, w tym m.in. klauzule opt-out, rozwiązania wprowadzone w ramach systemu Schengen oraz unii gospodarczej i walutowej. Następnie omówiono dwa przypadki wzmocnionej współpracy, ustanowione w 2008 i 2011 roku: w zakresie prawa rozwodowego i jednolitego patentu. Ponadto, przedstawiono przykłady zróżnicowanej współpracy poza Unią Europejską – w ramach NATO i WTO. W ostatniej, podsumowującej części książki, znalazły się refleksje autorów dotyczące granic elastyczności w ramach procesu tworzenia „coraz ściślejszego związku między narodami Europy" i związanych z nią zagrożeń oraz możliwości utworzenia twardego rdzenia w UE bez przeprowadzania zmiany obecnie obowiązujących traktatów.