PRINT
30 listopada 2017
DOKUMENTY UE W SEJMIE
listopadzie 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 162-169. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 112 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 10 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym; ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej; zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 19 dokumentów KE (4 komunikaty, 13 sprawozdań, 1 zalecenie i 1 dokument otwierający debatę), dotyczących m.in.: zwalczania nielegalnych treści w Internecie; kontroli stosowania prawa UE; działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Konkurencyjności,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 17 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego; zawarcia porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi,
 • rozpatrzyła, w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej, informacje Rady Ministrów dotyczące posiedzeń Rady ds. Zagranicznych i posiedzenia Rady Europejskiej z 19-20 października 2017 (pos. nr 163),
 • przyjęła opinię, w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy kooperacyjnej, w sprawie kandydata na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w kadencji 2018-2024, pos. nr 164),
 • wysłuchała informacji na temat polityki młodzieżowej Unii Europejskiej i jej agend oraz wynikających z tego postulatów wdrażania strategii państwa wobec młodzieży w Polsce i powstawania polityki młodzieżowej w Polsce, przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia (pos. nr 166),
 • rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (części budżetowe 23, 84, pos. nr 162).

SUE wspólnie z Komisją Gospodarki i Rozwoju oraz Komisją Infrastruktury:

 • wysłuchała informacji Komisarz ds. Transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu "Europa w ruchu" oraz polityki transportowej Unii Europejskiej (pos. nr 169).

***

W listopadzie 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 163-168 dostarczone przez sekretariat komisji.

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W listopadzie 2017
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw [2068],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw [2067],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska [2066],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [2056],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach [2014],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [1973].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw [1833],
  • Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw [1730],
  • Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [1782].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w listopadzie
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.12.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2017) 477  07.12.2017

 27.11.2017

/27.11.2017

Senat
(Francja)

COM(2017) 481  14.11.2017  - -
COM(2017) 489  21.11.2017  - -
COM(2017) 495 06.12.2017 27.11.2017

/27.11.2017

Senat
(Francja)
COM(2017) 536  11.01.2018  - -
COM(2017) 537  05.01.2018  - -
COM(2017) 538  13.12.2017  - -
COM(2017) 548  23.11.2017  - -
COM(2017) 559  27.11.2017  - -
COM(2017) 565 06.12.2017  - -
COM(2017) 567  12.12.2017  - -
COM(2017) 569 12.12.2017  - -
COM(2017) 571  20.12.2017  - -
COM(2017) 637 26.12.2017 - -
COM(2017) 647 26.12.2017  - -
COM(2017) 648 22.01.2018  - -
COM(2017) 653  22.01.2018  - -
COM(2017) 660 11.01.2018  - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W listopadzie 2017 badaniu pomocniczości podlegało 18 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 05.12.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanego projektu z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

26-28 listopada 2017, Tallin, LVIII COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, uwagi wstępne, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne, prezentacja Dwudziestego ósmego raportu półrocznego COSAC
 • Sesja I - Przyszłość Unii Europejskiej, debata
 • Sesja II - Zbliżanie Unii Europejskiej do jej obywateli - jakie są najlepsze praktyki parlamentów narodowych?, debata
 • Sesja III - Jednolity rynek cyfrowy - obecny rozwój e-usług, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC - debata na temat projektu uwag i konkluzji LVII COSAC
 • Sesja IV - Stan obecny - budowanie skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa, debata
 • Sesja V - Zewnętrzny wymiar migracji - zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LVIII COSAC
 • Uwagi końcowe

22 listopada 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Przyszłość polityki spójności po 2020 roku: możliwości, wyzwania i kolejne kroki"

 • Powitanie i uwagi wstępne
 • Rozpoczęcie debaty: przyszłość polityki spójności po 2020 roku
 • Otwarta debata między członkami Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
 • Wnioski

21 listopada 2017, BrukselaMiędzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Wdrożenie europejskiego konsensu w sprawie rozwoju  oraz cele zrównoważonego rozwoju"

 • Uwagi wstępne
 • Przemówienie – p. Barbara Pesce-Monteiro, dyrektor Biura ONZ / UNDP w Brukseli
 • Europejski konsens w sprawie rozwoju: europejska odpowiedź na realizację celów zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się - uwagi wstępne, wymiana poglądów
 • Perspektywy realizacji celów zrównoważonego rozwoju - uwagi wstępne, wymiana poglądów
 • Prezentacja pani poseł Keit Pentus-Rosimannus, parlament Estonii (Riigikogu), wymiana poglądów
 • Uwagi końcowe 

21 listopada 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Proces przystąpienia Bałkanów Zachodnich do UE - perspektywa regionalna"

 • Uwagi wstępne
 • Przemówienie – p. Christian Danielsson, Dyrektor Generalny ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Sprawie Rozszerzenia, DG NEAR, Komisja Europejska
 • Uwagi wstępne posłów z państw Bałkanów Zachodnich
 • Perspektywy integracji z UE i procesu akcesyjnego
 • Pytania i odpowiedzi - sesja I
 • Pytania i odpowiedzi - sesja II
 • Uwagi końcowe

21 listopada 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Konwencja stambulska - zapobieganie przemocy wobec kobiet na poziomie krajowym i UE"

 • Panel 1. Konwencja stambulska w państwach członkowskich: ratyfikacja i monitorowanie
 • Panel 2. Cztery “P” (Prevention, Protection, Prosecution together with the implementation of integrated Policies - zapobieganie, ochrona, ściganie wraz z wdrażaniem zintegrowanych polityk) w praktyce: jak państwa członkowskie przeciwdziałają przemocy związanej z płcią i przemocy w rodzinie
 • Panel 3. Droga do przystąpienia UE do konwencji stambulskiej
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE:

Podwójna jakość produktów spożywczych na jednolitym rynku; Polityka młodzieżowa UE; Przegląd decyzji w sprawie składu Parlamentu Europejskiego; Sprawozdanie z realizacji nowej europejskiej polityki sąsiedztwa

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; Partnerstwo Wschodnie; Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018); WPBiO - architektura prawno-instytucjonalna; WPBiO - kalendarium

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Parlamenty narodowe w UE - od 2015 roku

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.12.2017)


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 04.12.2017)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Blokker P. (red.): CONSTITUTIONAL ACCELERATION WITHIN THE EUROPEAN UNION AND BEYOND, London 2017

Publikacja dotyczy problematyki reform konstytucyjnych w świetle zachodzących zmian społecznych. Autorzy stawiają tezę, że od początku lat 90-tych w państwach Unii Europejskiej, całej Europie i na świecie, można zaobserwować procesy „przyspieszenia konstytucyjnego”, czyli intensyfikacji działań zmierzających do zmian konstytucji. Ich zdaniem ta tendencja jest przede wszystkim reakcją na przyspieszenie społeczne i ekonomiczne, w szczególności dynamikę globalizacji związaną z kryzysami (finansowymi, gospodarczymi), prowadzącą do wzrostu poczucia niepewności i ryzyka. Bierze się także m.in. z żądań lepszego odzwierciedlenia w konstytucji narodowej tożsamości oraz zaadaptowania ustawy zasadniczej do sytuacji podzielonej suwerenności (postsuwerenności).

Autorzy sygnalizują zjawisko „anomii konstytucyjnej”, czyli rozziewu pomiędzy formalnym wymiarem porządku konstytucyjnego a rzeczywistymi stosunkami i normami społecznymi. Towarzyszy temu zjawisku tendencja określana jako „konstytucjonalizm populistyczny”, czyli zaangażowanie w przyspieszanie reform konstytucyjnych tych sił politycznych, które artykułują sceptyczne i instrumentalne podejście do prawa.

Książkę podzielono na trzy części. W pierwszej znalazły się rozważania teoretyczne na temat reform konstytucyjnych, różnych trybów i narzędzi rewizji, a także głównych tendencji w tym obszarze, takich jak udział obywateli w procesach zmian konstytucji, znaczenie poczucia wspólnoty w dyskursie politycznym i społecznym czy rola podmiotów międzynarodowych (odwołano się m.in. do przykładu Polski). W części drugiej zebrano eseje na temat reform konstytucyjnych w państwach uznanych za ustabilizowane demokracje: Zjednoczonym Królestwie, Włoszech, Irlandii i Islandii. Ostatnią część natomiast poświęcono reformom konstytucyjnym w tzw. nowych demokracjach, na przykładzie Rumunii i Węgier.

***

Zipperle N.: EU INTERNATIONAL AGREEMENTS. AN ANALYSIS OF DIRECT EFFECT AND JUDICAL REVIEW PRE- AND POST-LISBON, Cham 2017

W książce omówiono instytucjonalne i ustrojowe skutki umów międzynarodowych UE, głównie w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS), ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na podmioty prawa prywatnego. Nadine Zipperle, sygnalizując zastrzeżenia dotyczące zgodności tych umów ze standardami praw podstawowych, porównuje stan prawny, praktykę zawierania umów oraz orzecznictwo TSUE i sądów krajowych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony oraz po 1 grudnia 2009.

Autorka przeprowadza analizę orzecznictwa TSUE w zakresie skutku bezpośredniego umów międzynarodowych GATT/WTO, a także umów o wolnym handlu, stowarzyszeniowych oraz umowy o EOG, podkreślając strukturalne różnice pomiędzy WTO a pozostałymi umowami. Zajmuje się definicją pojęcia skutku bezpośredniego i metodologią przyjętą przez TSUE w odniesieniu do tego problemu.

Kolejny rozdział zawiera podsumowanie zagadnień ogólnych (w tym kwestii osobowości prawnej UE) oraz praktyki zwierania umów międzynarodowych. Przedstawia argumenty „za” i ”przeciw” wysuwane w dyskusji nad skutkiem bezpośrednim umów w ramach WPBiO oraz PWBiS przed i po Traktacie z Lizbony. W ostatniej części Autorka dokonuje przeglądu jurysdykcji TSUE w zakresie umów międzynarodowych przed i po 1 grudnia 2009, podkreślając, że uległa ona rozszerzeniu.