PRINT
31 grudnia 2017
DOKUMENTY UE W SEJMIE
grudniu 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 170-175. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 45 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące m.in.: niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez Internet lub w inny sposób na odległość; rynków instrumentów finansowych,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 19 dokumentów KE (14 wniosków, 1 wspólny wniosek, 1 decyzja, 2 zalecenia oraz 1 program prac), dotyczących m.in.: realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji; agendy miejskiej dla UE,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 18 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: uprawnień do połowów na 2018 rok w Morzu Czarnym; rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.,
 • rozpatrzyła, w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej, informacje Rady Ministrów dotyczące posiedzeń Rady ds. Zagranicznych i posiedzenia Rady Europejskiej z 14-15 grudnia 2017 (pos. nr 170),
 • wysłuchała informacji na temat podwójnych standardów żywności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przedstawionej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacka Boguckiego (pos. nr 173).

SUE wspólnie z Komisją Łączności z Polakami za Granicą:

 • wysłuchała informacji na temat aktualnego stanu negocjacji dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz brytyjskich propozycji w zakresie praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii (pos. nr 172).

***

W grudniu 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr  170, 171 i 175 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Polityki Senioralnej
 • 14.12.2017, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pawła Chorążego, na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi (pos. nr 51);

Komisja Spraw Zagranicznych

 • 14.12.2017, wysłuchała informacji ministra spraw zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego, na temat wyników V Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli (pos. nr 91);

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 13.12.2017, rozpatrzyła informację przedstawiona przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Karola Okońskiego, o stanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (pos. nr 79);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 07.12.2017, zapoznała się z informacją przedstawioną przez zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Tomasza Salomona, oraz naczelnika Wydziału Handlu i WTO w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adama Gizińskiego, na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r. oraz na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych (pos. nr 201).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W grudniu 2017
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń [1781],
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw [2014],
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [1973],
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych [1784].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w grudniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.01.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2017) 477* 07.12.2017  - -
COM(2017) 495* 06.12.2017 -
 -
COM(2017) 536 11.01.2018

15.12.2017 /
15.12.2017

Riksdag
(Szwecja)
COM(2017) 537 05.01.2018  - -
COM(2017) 538 13.12.2017  - -
COM(2017) 565 06.12.2017  - -
COM(2017) 567 12.12.2017  - -
COM(2017) 569 12.12.2017  - -
COM(2017) 571 20.12.2017  - -
COM(2017) 637 26.12.2017 - -
COM(2017) 647 20.03.2017  13.12.2017 /
14.12.2017
Cortes Generales
(Hiszpania)
 15.12.2017 /
15.12.2017
Oireachtas (Irlandia)
COM(2017) 648 22.01.2018  - -
COM(2017) 653 22.01.2018  - -
COM(2017) 660 11.01.2018  - / 13.12.2017

Senat
(Francja)

COM(2017) 706 30.01.2018  - -
COM(2017) 742 01.02.2018  - -
COM(2017) 772 06.02.2018  - -
COM(2017) 825 02.02.2018  - -
COM(2017) 826 01.02.2018  - -
COM(2017) 827 02.02.2018  - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W grudniu 2017 badaniu pomocniczości podlegało 20 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 02.01.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 4 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
* W listopadzie 2017 uzasadnione opinie zgłoszono do dokumentów COM(2017) 477 oraz COM(2017) 495 - por. poprzedni Biuletyn OIDE – listopad 2017.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

13-14 grudnia 2017, Budapeszt, Spotkanie komisji do spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Otwiercie konferencji
 • Stabilność Bałkanów Zachodnich - perspektywa integracji europejskiej
 • Debata
 • Przyszłość wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Debata
 • Konkluzje
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE:

Status i finansowanie europejskich partii politycznych

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Brexit - aspekty proceduralne; Europejska inicjatywa obywatelska – przegląd rozporządzenia; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018); WPBiO - kalendarium

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.01.2018)

BREXIT

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.01.2018)

 • Alegre S.; Prof. Bigo D. (i.in.): The implications of the United Kingdom's withdrawal from the European Union for the Area of Freedom, Security and Justice, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 19.12.2017.
 • Arteaga F.: Strategic autonomy and European defence, „ARI", no. 102/2017, The Elcano Royal Institute, 12.12.2017.
 • Contartese C.: The autonomy of the EU legal order in the ECJ's external relations case law: From the "essential" to the "specific characteristics" of the Union and back again, „Common Market Law Review" iss. 6 (2017) 54, s. 1627.
 • Curtin D., Leino P.: In search of transparency for EU law-making: Trilogues on the cusp of dawn, „Common Market Law Review" iss. 6 (2017) 54, s. 1673.
 • Faraguna P.: Constitutional Identity in the EU — A Shield or a Sword?, Special Issue: Constitutional Identity in the Age of Global Migration, „German Law Journal" vol. 18, no. 07, December 2017, s. 1617.
 • Poli S.: The Common Foreign Security Policy after Rosneft: Still imperfect but gradually subject to the rule of law, „Common Market Law Review" iss. 6 (2017) 54, s. 1799.
 • Tacik P.: Strasburskie perpetuum mobile: problem zobowiązań państw wynikających z jednostronnych deklaracji o uznaniu naruszenia EKPCZ oraz nadzoru nad ich wykonywaniem, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. XV, 2017.
 • Zandee D., Drent M.: Making Sense of European Defence, „Clingendael Reports and papers ", Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 19.12.2017.

 

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Tacik P.: PRZYSTĄPIENIE UNII EUROPEJSKIEJ DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA, Warszawa 2017

Debata na temat przystąpienia UE (Wspólnot) do EKPCz trwa już ponad 40 lat, ale dopiero Traktat z Lizbony wprowadził podstawę prawną dla takiego aktu. Wydana w 2014 opinia TSUE (opinia nr 2/13) zatrzymała jednak prace nad akcesją. Autor uważa, że obecna stagnacja stanowi szansę na gruntowne przemyślenie zasadności, celów i rozwiązań akcesyjnych. Zagadnienie przystąpienia do Konwencji dotyczy bowiem nie tylko kwestii praw podstawowych, ale stanowi oś złożonych problemów współczesnego prawa międzynarodowego, unijnego i konstytucyjnego.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Po wprowadzeniu do problematyki i nakreśleniu tła historycznego Autor prezentuje typologię celów przystąpienia UE do EKPCz. Zwraca uwagę na ich sprzeczności i postuluje, z jednej strony, przyjęcie zespołu szczegółowych celów, które byłyby zrealizowane tylko częściowo przez konkretne rozwiązania prawne, a z drugiej, zaprzestanie traktowania spójności prawa jako centralnej wartości. W rozdziale trzecim zagadnienia procesu akcesji zostały omówione na trzech płaszczyznach – prawa UE, prawa konwencyjnego oraz umowy akcesyjnej – z uwzględnieniem m.in. wyników dotychczasowych negocjacji oraz kompleksową analizą opinii TSUE 2/13. Dwa kolejne rozdziały poświęcono instytucjonalnym, materialnym i proceduralnym skutkom akcesji oraz odpowiedzialności UE za naruszenie zobowiązań konwencyjnych, koncentrując się na problematyce współodpowiedzialności oraz nowatorskiej instytucji co-respondent mechanism (stanowiącej konkretne uregulowanie współodpowiedzialności UE i państw członkowskich za naruszenie Konwencji). Następnie poddano analizie relacje między dwoma trybunałami, ETPCz i TSUE, po ewentualnej akcesji Unii do EKPCz.

W ostatnim rozdziale omówiono problem akcesji w kontekście europejskiego modelu ochrony praw podstawowych. Koncepcja takiego modelu jest, zdaniem Autora, odpowiedzią na dehierarchizację i multicentryzację współczesnych porządków prawnych i pozwala spojrzeć na ochronę praw człowieka jako zadanie realizowane przez wiele podsystemów (unijny, konwencyjny i systemy krajowe), pomiędzy którymi zachodzą rozmaite interakcje. Akcesja będzie prowadzić do zwiększenia złożoności systemu prawa w Europie i komplikacji między porządkami wchodzącymi w jego skład.

***

Vogiatzis N.: THE EUROPEAN OMBUSMAN AND GOOD ADMINISTRATION IN THE EUROPEAN UNION, London 2017
W książce omówiono ponad 20-letnią aktywność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (ERPO), w oparciu o analizę rozpatrywania skarg na niewłaściwe administrowanie, dochodzeń z inicjatywy własnej oraz innych działań ERPO. Autor prezentuje zakres i metody działania rzecznika, próbując określić jego wkład w rozwój prawa administracyjnego oraz zwiększanie przejrzystości i legitymacji UE. Identyfikuje też obszary wymagające reformy, otwierając dyskusję nad możliwością ponownego zdefiniowania mandatu rzecznika oraz praktyki jego funkcjonowania.

Po prezentacji instytucjonalnej i konstytucyjnej pozycji ERPO, również w świetle orzecznictwa TSUE, rozważono związek między działalnością rzecznika a wzmacnianiem demokracji w UE, zakres jego legitymacji, niezależności i rozliczalności, odnosząc się m.in. do relacji ERPO z Parlamentem Europejskim. W kolejnych rozdziałach, opierając się na analizie sprawozdań rocznych, przedstawiono metody pracy rzecznika. Szczegółowo rozpatrzono tematykę dochodzeń dotyczących przejrzystości i dostępu do dokumentów, czyli domenę największej aktywności ERPO.
Najobszerniejszy rozdział poświęcono przeglądowi mandatu i praktyki działania ERPO. Autor odnosi się m.in. do: kwestii narzędzi stosowanych w razie stwierdzenia niewłaściwego administrowania; podziału na kwestie polityczne i administracyjne; „geograficznego" zakresu mandatu (czyli braku kompetencji do kontrolowania implementacji prawa UE przez władze państwowe, transparentności rozwiązań i funkcjonowania Europejskiej Sieci Ombudsmanów oraz pytania, które jednostki są organami lub jednostkami organizacyjnymi UE na mocy art. 228 TfUE). Rozważa zagadnienie komunikacji z obywatelami (konsultacje, inicjatywa obywatelska) oraz możliwości nadania ERPO statusu instytucji UE.

W podsumowaniu Autor podkreśla, że urząd ERPO ewoluuje, każdy rzecznik odciska na nim swoje piętno, a dyskusja na temat roli ERPO i wzmocnienia jego znaczenia jest prowadzona przez cały czas. Książka, prezentująca szereg pragmatycznych propozycji, ma być przyczynkiem do tej dyskusji.

***

THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF EEA LAW. EEA-ities (ed. by C. Baudenbacher), Luxembourg 2017
Utworzenie w 1994 roku Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) spowodowało rozszerzenie rynku wewnętrznego na trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu): Islandię, Norwegię i Liechtenstein. EOG (dziś w sumie 31 państw) obejmuje cztery swobody rynku wewnętrznego (swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału) oraz związane z nimi obszary polityki (konkurencyjność, transport, energia oraz współpraca gospodarcza i walutowa). Akty prawa UE dotyczące rynku wewnętrznego są częścią ustawodawstwa państw EOG.

Publikacja zawiera analizę podstawowych zasad prawa EOG: częściowo wspólnych z zasadami prawa unijnego, tych, które mają szczególne znaczenie dla tego prawa i wreszcie tych, których zadaniem jest zagwarantowanie pewnej spójności między Porozumieniem o EOG a Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W jedenastu rozdziałach omówiono kolejno zasady: jednolitości prawa i jednolitości orzecznictwa (jako dwóch fundamentów gwarantujących obywatelom i przedsiębiorstwom w EFTA i UE równość szans), wzajemności (gwarantującej równość szans w sądach obu filarów EOG), lojalnej współpracy w prawie EOG (która nabrała głębszego znaczenia w orzecznictwie Trybunału EFTA), suwerenności, dobrobytu w EOG (mierzonego nie tylko finansowo, ale także bezpieczeństwem socjalnym obywateli), pierwszeństwa (z perspektywy EFTA), jurysdykcji Trybunału EFTA (jego roli w zapewnieniu jednolitej interpretacji prawa EOG w państwach EOG/EFTA), proporcjonalności (nie tylko w porządku prawnym EOG, lecz także w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), równości i odpowiedzialności państwa.

Zbiór artykułów wydany przez Carla Baudenbachera, sędziego seniora i byłego przewodniczącego Trybunału EFTA, jest pierwszą publikacją prezentującą zasady prawa EOG w sposób kompleksowy. Jest to książka ważna również ze względu na trudny do przewidzenia wpływ, jaki będzie miało wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE na Europejski Obszar Gospodarczy. Wśród autorów znaleźli się sędziowie Trybunału EFTA i sądów krajowych, wysokiej rangi urzędnicy EFTA, a także praktycy i badacze prawa UE.

[1784].