PRINT
31 stycznia 2018
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
10 stycznia 2018 - Sejm przeprowadził debatę nad informacją bieżącą w sprawie wdrażania programów operacyjnych w zakresie polityki spójności realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 (stenogram pkt 9).
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W styczniu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 176-181. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 102 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 13 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi; Europejskiego Funduszu Walutowego; siedziby Europejskiej Agencji Leków,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 56 dokumentów KE (12 komunikatów, 35 sprawozdań, 1 projekt wspólnego sprawozdania, 5 wniosków ws. rozporządzeń i 3 wnioski ws. dyrektyw), dotyczących m.in.: dokończenia budowy unii bankowej; przeglądu śródokresowego instrumentów finansowania zewnętrznego,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Gospodarczych i Finansowych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 28 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: wytycznych ws. polityk zatrudnienia państw członkowskich; polityki gospodarczej w strefie euro; stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu UE we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG,
  • w trybie art. 10 ust. 2 ustawy kooperacyjnej - 1 projekt aktu ustawodawczego UE, dotyczący wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej,
 • przyjęła odpowiedź Ministra Energii na dezyderat nr 2 w sprawie wsparcia działań dotyczących modyfikacji niekorzystnych zapisów dla Polski, zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków" (dezyderat nr 2, pos. nr 176),
 • uchwaliła plan pracy Komisji na okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 (pos. nr 176),
 • rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbyło się 8 grudnia 2017 (prezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski) (pos. nr 176),
 • rozpatrzyła informację o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej z 14-15 grudnia 2017 oraz informację o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 22 stycznia 2018 (prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 177),
 • spotkała się z ambasadorem Republiki Bułgarii Emilem Savov Yalnazov i wysłuchała informacji nt. programu prezydencji bułgarskiej; spotkała się z ambasadorem Republiki Estonii Harri Tiido i wysłuchała informacji na temat bilansu prezydencji estońskiej (pos. nr 180).

OPINIE PRZYJĘTE PRZEZ SUE

COM(2017) 650

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2018. Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii

Komisja do Spraw UE:

 • 25.01.2018, pos. 181 – opinia nr 29
 • 29.01.2018 – przesłanie opinii w ramach dialogu politycznego do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej

COM(2017) 692

Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych w odniesieniu do obowiązującego ograniczenia ilościowego na zakup odtłuszczonego mleka w proszku

Komisja do Spraw UE:

 ***

SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r., druk nr 2168 (pos. SUE nr 179).

***

W styczniu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 176-178 oraz 181 dostarczone przez sekretariat komisji.
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • 10.01.2018, rozpatrzenie informacji przedstawionej przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego, o wynikach kontroli "Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności" (pos. nr 183).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W styczniu 2018
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [2225],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [2191],
  • Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych [2147],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw [2068],
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska [2066],
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [2056],
  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw [1931],
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw [1780].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w styczniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.02.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2017) 536* 11.01.2018

-

-
COM(2017) 537 05.01.2018  - -
COM(2017) 647* 11.01.2018  - -
COM(2017) 648 22.01.2018  18.01.2018 / - Riksdag
(Szwecja)
COM(2017) 653 22.01.2018  - -
COM(2017) 660** 11.01.2018 10.01.2018 / -

Senat
(Francja)

COM(2017) 706 30.01.2018  - -
COM(2017) 742 01.02.2018  - -
COM(2017) 769 14.02.2018  -  -
COM(2017) 772 06.02.2018  31.01.2018 / - Izba Poselska
(Czechy)
COM(2017) 783  14.02.2018
COM(2017) 825 02.02.2018  - -
COM(2017) 826 01.02.2018  - -
COM(2017) 827 02.02.2018  - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W styczniu 2018 badaniu pomocniczości podlegało 14 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 05.02.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
* W grudniu 2017 uzasadnione opinie zgłoszono do dokumentów COM(2017) 536 oraz COM(2017) 647 - por. poprzedni Biuletyn OIDE, grudzień 2017.
** W Biuletynie OIDE z 31 grudnia 2017 - na podstawie danych z bazy IPEX wg stanu na 02.01.2018 - zawarto informację o przyjęciu przez francuski Senat uzasadnionej opinii do COM(2017) 660. Zgodnie z nowymi danymi w bazie IPEX, wg stanu na 05.02.2018, opinia ta została przyjęta w styczniu 2018, a nie w grudniu 2017.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

24 stycznia 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat „Europejski program w zakresie migracji. Co z rozwiązaniami prawnymi i integracją? ”

 • Uwagi wstępne
 • Sesja I – Europejski program na rzecz migracji - rozwiązania prawne i integracja dwa lata później
 • Sesja II –  Rozwiązania prawne dla ochrony międzynarodowej
 • Sesja III –  Migracja zarobkowa i łączenie rodzin
 • Sesja IV –  Integracja - szanse i wyzwania 

21-22 stycznia 2018, Sofia, Spotkanie przewodniczących COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LIX COSAC
  • Zarys 29. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji bułgarskiej w Radzie UE, debata
 • Sesja 2: Przyszłość Unii Europejskiej - siła w jedności, debata
 • Sesja 3: Rola strategii makroregionalnych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności i bezpieczeństwa, debata
 • Uwagi końcowe
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Status i finansowanie europejskich partii politycznych; Parlament Europejski wobec przyszłości UE; Prokuratura Europejska

Ważne debaty parlamentarne: Debata nad stanem Unii i programem prac Komisji

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu RP

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.02.2018)


BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.02.2018)

 • Bartolini S.: Recent Developments of the Court of Justice of the EU's Activities in 2017, „European Public Law" iss. 1, (2018) 24, s. 11.
 • Butler G.: The Coming of Age of the Court's Jurisdiction in the Common Foreign and Security Policy, „European Constitutional Law Review", Vol. 13, Issue 4, 2017, s. 673.
 • Dragos D., Neamtu B.: Freedom of Information in the EU in the midst of Legal Rules, Jurisprudence and Ombudsprudence: the European Ombudsman as Developer of Norms of Good Administration, „European Constitutional Law Review", Vol. 13, Issue 4, 2017, s. 641.
 • Jiménez L. A.: Constitutional Empathy and Judicial Dialogue in the European Union, „European Public Law" iss. 1, (2018) 24, s. 57.
 • Klamert M.: The Autonomy of the EU (and of EU Law): Through the Kaleidoscope, „European Law Review" iss. 6 (2017), s. 815.
 • Kreilinger V.: A more democratic European Union propositions and scope for political action, „Policy paper", Jacques Delors Institut, 05.01.2018.
 • Lađić T.: The Impact of European Integration on the Westphalian Concept of National Sovereignty, „ZEI Discussion Paper" 2018, C 246.
 • Lowe S.P.: The Commission's powers to enforce the law: And to propose changes to it, „European Law Review" iss. 6 (2017), s. 909.
 • Vos E.: The EU ́s political and constitutional system EU agencies on the move: challenges ahead, Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS), January 2018.

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Brandsma G. J., Blom-Hansen J.: CONTROLLING THE EU EXECUTIVE? THE POLITICS OF DELEGATION IN THE EUROPEAN UNION, Oxford 2017

Do czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony delegowanie uprawnień decyzyjnych do Komisji odbywało się w ramach procedury tzw. komitologii. Traktat, wprowadzając 2 nowe kategorie, aktów delegowanych (art. 290 TfUE) i wykonawczych (art. 291 TfUE), powierzył prawodawcy, czyli Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, wspólną kontrolę nad ich stosowaniem przez Komisję Europejską. Ze względu na różnice w uprawnieniach instytucji kontrolujących, interes instytucjonalny PE polega na tym, aby stosować akty delegowane, a Rady – akty wykonawcze. Jak pokazała praktyka, problem wyboru między tymi aktami, w sytuacji, gdy postanowienia Traktatu nie są klarowne, stał się podłożem konfliktu między PE i Radą.

Celem książki jest analiza międzyinstytucjonalnego konfliktu w zakresie wyboru sposobu powierzania KE uprawnień decyzyjnych, a więc wyboru między aktami delegowanymi a wykonawczymi. Autorzy poddali problem analizie z punktu widzenia teorii mocodawca-przedstawiciel (principal-agent), ilustrując je konkretnymi przykładami legislacyjnych dossiers.

Przedstawiono ewolucję systemu komitologii w UE, negocjacje towarzyszące wypracowywaniu postanowień Traktatu z Lizbony, a także aktów wdrażających te postanowienia (rozporz. nr 182/2011 ws. kontroli uprawnień wykonawczych Komisji oraz Porozumienie międzyinstytucjonalne z 2016 wraz ze Wspólnym porozumieniem ws. aktów delegowanych), wreszcie praktykę stosowania przepisów Traktatu z Lizbony, w tym orzecznictwo TSUE. Odwołując się do danych statystycznych, potwierdzających tezę o preferowaniu aktów delegowanych przez PE i KE, a aktów wykonawczych przez Radę, przeanalizowano ostateczne decyzje co do reżimu delegacji. Wynika z nich, że obok preferencji instytucji UE, wpływ na wybór ma rodzaj procedury legislacyjnej oraz stopień złożoności regulowanej kwestii. W zakończeniu wskazano, w jaki sposób analizowany problem wpisuje się w trwające debaty na temat procesów decyzyjnych UE, unijnej przestrzeni administracyjnej i ogólnie – delegowania uprawnień prawotwórczych.

***

Marta Witkowska [i in.]: PODMIOTY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY REFORMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2017

Książka stanowi zbiór esejów dotyczących tendencji i sposobów determinowania procesów integracyjnych oraz określenia potencjału reformowania tych procesów przez podmioty integracji europejskiej. Analizą objęto, obok państw członkowskich (parlamentów narodowych) i instytucji UE (TSUE), aktorów pozapaństwowych, jak grupy interesu, organizacje pozarządowe, partie polityczne na poziomie europejskich oraz obywateli.

W publikacji przyjęto szeroką definicję procesów reformowania jako zracjonalizowanych procesów usuwania barier w rozwoju i unowocześnianiu zasad działania Unii. Odbywają się one przede wszystkim z udziałem obywateli UE i obejmują działania o charakterze adaptacyjnym do nowych wyzwań, naprawczym, uzdrawiającym, a także modernizacyjnym. W tym kontekście autorzy omówili uprawnienia parlamentów narodowych, referenda w Grenlandii (2008) i Zjednoczonym Królestwie (2016), pozycję TSUE, a także działalność grup interesu, organizacji pozarządowych i partii politycznych na poziomie europejskim.

W eseju poświęconym parlamentom narodowym dokonano przeglądu mechanizmów tworzenia i kontroli prawa i polityk UE przez parlamenty narodowe z perspektywy reformowania Unii po Traktacie z Lizbony. Poddano analizie praktyczny aspekt funkcjonowania dialogu politycznego prowadzonego z KE oraz mechanizmu wczesnego ostrzegania (Protokół nr 2 do TfUE i TUE). Autorka dochodzi do wniosku, że te dwa narzędzia przyczyniają się do eliminacji asymetrii informacyjnej między instytucjami UE, rządem i parlamentem, a także do zwiększania legitymacji demokratycznej na wejściu (input). Podkreśla, że parlamenty narodowe wykorzystują dostępne instrumenty i uprawnienia w procedurach stanowienia i stosowania unijnego prawa także do kontrolowania przebiegu i wskazywania kierunków procesów integracyjnych UE.

***

Rossi L. S., Casolari F. (eds.): THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN EU LAW, Cham 2017

Książka prezentuje kompleksową analizę prawną zasady równości w prawie UE, uznawaną za kamień węgielny europejskiej integracji. Przyjęta szeroka definicja tej zasady obejmuje zarówno relacje pomiędzy Unią a jednostkami  (głównie w obszarze praw podstawowych), jak i stosunki między Unią a państwami członkowskimi, których formalnym wyrazem jest równość państw członkowskich wobec traktatów UE (art. 4 ust. 2 TEU). Autorzy postawili sobie za cel ocenę skutków stosowania zasady równości oraz jej relacji do innych zasad ogólnych prawa UE (lojalna współpraca, solidarność, effet utile, spójność społeczna i terytorialna) w kontekście ostatnich wydarzeń, kluczowych z punktu widzenia integracji europejskiej: kryzysu finansowego i środków przyjętych w ramach jego zwalczania, procesu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czy kryzysu migracyjnego.

W części pierwszej omówiono implementację zasady równości w stosunkach pomiędzy UE a jej państwami członkowskimi oraz państwami trzecimi, z którymi Unia zawarła umowy. Pokazano zależności między dwoma wymiarami tej zasady: indywidualnym i państwowym, podkreślając ponadnarodowy charakter równości między państwami. Część drugą poświęcono równości w stosunkach pomiędzy jednostkami, wskazując na znaczenie unijnego prawa antydyskryminacyjnego i rolę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. W trzeciej, ostatniej części, skoncentrowano się na analizie zasady równości w wybranych obszarach: implementacji zasady równości obywateli UE (i brakach regulacyjnych w tym zakresie), ochronie przed dyskryminacyjnymi praktykami w dostępie do opieki zdrowotnej, kryzysie migracyjnym i przepisach stosowanych do zwalczania handlu ludźmi.