Strona główna > Ustawy wykonujące prawo UE

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

Ustawy wykonujące prawo UE - baza UST

Baza UST pokazuje wykonywanie prawa UE w ustawodawstwie polskim, z perspektywy prac legislacyjnych Sejmu. Procedury związane z wnoszeniem i uchwalaniem ustaw wykonujących prawo UE reguluje Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Regulamin Sejmu.

Zawartość bazy

Baza UST zawiera dwa rodzaje rekordów: rekordy polskich i unijnych aktów prawnych, które zostały ze sobą wzajemnie powiązane. Są to:

• opis projektu ustawy (w toku prac sejmowych), a następnie opis ustawy uchwalonej przez Sejm, mającej na celu wykonanie prawa UE. Do bazy wprowadza się:

- rządowe projekty ustaw, co do których Rada Ministrów zadeklarowała, że wykonują one prawo Unii Europejskiej (art. 95a ust. 2 Regulaminu Sejmu),
- projekty ustaw inne niż rządowe, co do których Marszałek Sejmu przed skierowaniem projektu do pierwszego czytania rozstrzygnął, że wykonują one prawo Unii Europejskiej (art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu).

Należy podkreślić, że po uchwaleniu ustawy w opisie rekordu pozostawia się informacje charakterystyczne dla druku projektu ustawy (numer druku, wnioskodawca).

• opis aktu prawnego UE, który podlega wykonaniu przez projekt ustawy. Do bazy wprowadzane są akty UE, które zostały wyraźnie wymienione w projekcie ustawy, uzasadnieniu lub tabeli korelacyjnej jako te, które są wykonywane przez dany projekt.