Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania komisji do spraw... > XIII SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XIII SPOTKANIE

 4-6.05.2011, OPOLE

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Stanisław Rakoczy (PSL) - przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Leszek Aleksandrzak (SLD) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Andrzej Gałażewski (PO) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Dariusz Lipiński (PO) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Edward Siarka (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP oraz sen. Norbert Krajczy (PSL) – członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. 20 lecie Grupy Wyszehradzkiej – podsumowanie działalności i pomysły na przyszłość
  • Działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
  • Promocja Grupy Wyszehradzkiej w Europie
  • Pomysły na przyszłość: Partnerstwo Wschodnie, rozwój Bałkanów Zachodnich
 2. Energetyka
  • Kluczowe połączenia energetyczne pomiędzy krajami Grupy, implementacja trzeciego pakietu energetycznego w krajach Grupy
  • Przyszłość energetyki jądrowej
 3. Rozwój infrastruktury transportowej
 4. Doświadczenia węgierskie i czeskie dotyczące przygotowań i przeprowadzenia prezydencji
 5. Omówienie zagadnień, które uwzględniono w porządku obrad COSAC (Strategia Europa 2020, kryzys gospodarczy i finansowy, kwestie proceduralne COSAC, stan UE)

DOKUMENTY


pdf

CONCLUSIONS*

of the
Meeting of the European Affairs Committees of the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic, the Hungarian National Assembly, the Sejm and the Senate of the Republic of Poland and the National Council of the Slovak Republic

The Representatives of the European Affairs Committees of the Visegrad Group countries:

Regarding the 20th anniversary of the Visegrad Group:
- underline that the establishment of the Visegrad Group constitutes an important event in the history of the region and of the whole European Union;
- acknowledge that the V4 contributed to building a new order in Europe, facilitated integration of our countries into the European Union and NATO structures;
- stress that the V4 may serve as a model of regional cooperation for other countries and point out that the Group should continue to strenghten democracy and civil society in Central Europe;
- recognise that the parallel cooperation between the EU affairs committees, which was established six years ago, is a good framework for exchange of views, coordination of policies and promotion of common values.

Regarding the Eastern Partnership:
- stress that a closer integration of the Eastern Partnership countries, as well as further involvement of the European Union in the Eastern dimension is required;
- support the establishment and deepening of sectoral cooperation and extending EU programmes to the Eastern Partnership countries;
- look forward to further active implementiation of the Eastern Partnership programme by the countries holding the Presidency in the Council of the European Union, by the European Commission and other member states;
- underline the need for a balanced relationship between Eastern and Southern dimensions of the European Neighbourhood Policy (ENP);
- encourage all the countries of the Eastern Partnership to continue the process of democratisation, and to enhance the participation of their representatives and the civil society in all initiatives established under the Eastern Partnership, including the parliamentary level (EURONEST).

Regarding the Western Balkans:
- stress their support to the European perspective for the Western Balkan countries. EU enlargement should be based on cohesion, conditionality and social communication, together with the EU capacity to accommodate new member countries;
- underline that accession of the Western Balkan countries will strengthen the stability of the whole region;
- encourage providing information to the civil society to make it aware of the benefits of enlargement;
- hope that the accession negotiations with Croatia will be completed soon to make it possible for the Accession Treaty to be signed during the Polish Presidency;
- congratulate Montenegro for securing the candidate status during the European Council meeting of December 17, 2010, and hope that Montenegro will fulfill European Commission’s criteria soon, which will allow to open the accession negotiations during the Polish Presidency. 

Regarding the energy policy and state of play in the energy sector:
- underline the need for completion of the common energy market construction in the field of electricity and natural gas and thus call for the implementation of the Third Energy Package;
- believe that the Agency for Cooperation of Energy Regulators (ERGEG) will contribute to the elimination of obstacles to cross-border exchange of electricity and thus will lead to an efficient and transparent internal market in electricity and natural gas;
- recognise the importance of developing trans-European energy networks, in this respect prompt their governments to continue the Visegrad Group countries’ enhanced cooperation on diversification of routes, sources and suppliers of energy carriers, as well as on development of energy infrastructure by implementing gas interconnections and modernisation of existing electricity and natural gas networks.

Regarding the development of the transport infrastructure:
- consider that cooperation within the Visegrad Group is a good occasion to exchange views and prepare common positions regarding the transport policy at the EU level;
- believe that EU should have a cohesive transport system ensuring that disparities in infrastructure between EU regions will be overcome by further development of the basic transport infrastructure, especially by the Trans European Networks;
- underline the importance of the EU funds in the transport sector, enabling the realisation of key investments in this field.

Regarding the current EU issues:
- declare its concerns that the Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCTB) might be in breach with the principle of subsidiarity. V4 sugests to srutinise this draft in a 8-week period which expires on 18 May 2011; 
- welcome the opening of labour markets in Germany and Austria for member states that joined EU in 2004. In this respect, express its concerns regarding the new law on social wage dumping adopted by the Austrian Parliament and highlight the importance of keeping the same conditions for every agent present on the single market.

Regarding the exchange of experiences between the Presidencies:
- underline the importance of good preparation of the Visegrad Group countries for the EU Presidency both at the governmental and the parliamentary level. In this respect, consider it essential and in line with the spirit of the Visegrad Group to sustain the mutual support between the chambers which have already held the Presidency and those who will do so in a close future.

 


pdf

KONKLUZJE

ze Spotkania komisji do spraw europejskich Izby Reprezentantów i Senatu Republiki Czeskiej, Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Narodowej Republiki Słowackiej

 

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich państw Grupy Wyszehradzkiej:

Odnosząc się do dwudziestej rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej:
- podkreślają, że ustanowienie Grupy Wyszehradzkiej stanowi ważne wydarzenie w historii regionu i całej Unii Europejskiej;
- zauważają, że Grupa Wyszehradzka przyczyniła się do stworzenia nowego ładu w Europie, ułatwiła integrację krajów regionu z UE oraz NATO;
- podkreślają, że Grupa Wyszehradzka może stanowić model współpracy regionalnej dla innych krajów oraz zauważają, że grupa powinna kontynuować wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej;
- zauważają, że równoległa współpraca pomiędzy komisjami ds. UE, ustanowiona sześć lat temu, stanowi dobre ramy do wymiany informacji, koordynacji polityk oraz promocji wspólnych wartości.

Odnosząc się do Partnerstwa Wschodniego:
- podkreślają, że głębsza integracja krajów Partnerstwa Wschodniego oraz dalsze zaangażowanie Unii Europejskiej w wymiar wschodni są pożądane;
- popierają ustanowienie i pogłębianie współpracy sektorowej oraz obejmowanie krajów Partnerstwa Wschodniego programami UE;
- oczekują dalszego aktywnego wdrażania programu Partnerstwa Wschodniego przez kraje sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Komisję Europejską i inne państwa członkowskie;
- podkreślają potrzebę równowagi pomiędzy wymiarem wschodnim i południowym europejskiej polityki sąsiedztwa;
- zachęcają wszystkie kraje Partnerstwa Wschodniego do kontynuowania procesu demokratyzacji oraz zwiększania zaangażowania swoich przedstawicieli i społeczeństwa obywatelskiego we wszystkie inicjatywy powstałe w ramach Partnerstwa Wschodniego, w tym na poziomie parlamentarnym (EURONEST).

Odnosząc się do Bałkanów Zachodnich:
- podkreślają swoje poparcie w sprawie europejskiej perspektywy dla krajów Bałkanów Zachodnich. Rozszerzenie Unii Europejskiej powinno opierać się na zasadach spójności, warunkowości i komunikacji społecznej. Należy przy tym wziąć pod uwagę zdolność Unii do przyjęcia nowych członków;
- podkreślają, że akcesja krajów Bałkanów Zachodnich wzmocni stabilność całego regionu;
- zachęcają do dostarczania informacji społeczeństwu obywatelskiemu, aby uświadomić mu korzyści rozszerzenia;
- mają nadzieję, że negocjacje akcesyjne z Chorwacją zostaną wkrótce zakończone, co pozwoli na podpisanie Traktatu Akcesyjnego w czasie polskiej prezydencji;
- gratulują Czarnogórze otrzymania statusu kraju kandydującego podczas spotkania Rady Europejskiej 17 grudnia 2010 r., i mają nadzieję, że Czarnogóra spełni wkrótce kryteria Komisji Europejskiej, co pozwoli na otwarcie negocjacji akcesyjnych podczas polskiej Prezydencji. 

Odnosząc się do polityki energetycznej i sytuacji w sektorze energetycznym:
- zauważają potrzebę zakończenia budowy wspólnego rynku energii w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz zachęcają do wdrożenia Trzeciego Pakietu Energetycznego;
- wierzą, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacyjnych Energetyki (ERGEG) przyczyni się do zniesienia przeszkód w transgranicznej wymianie energii elektrycznej i tym samym doprowadzi do skutecznego i przejrzystego rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego;
- uznają za kluczowe tworzenie transeuropejskich sieci energetycznych i zachęcają swoje rządy do kontynuowania wzmocnionej współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie dywersyfikacji szlaków, źródeł i dostawców nośników energii, jak również rozwoju infrastruktury energetycznej poprzez wprowadzenie wzajemnych połączeń gazowych oraz modernizację istniejących sieci prądu elektrycznego i gazu ziemnego.

Odnosząc się do rozwoju infrastruktury transportowej:
- uznają, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest dobrą okazją do wymiany opinii i przygotowania wspólnych stanowisk dotyczących polityki transportowej na poziomie Unii Europejskiej;
- uważają, że Unia Europejska powinna posiadać spójny system transportowy umożliwiający pokonanie różnic pomiędzy regionami UE w dziedzinie infrastruktury poprzez dalszy rozwój podstawowej infrastruktury transportowej, a zwłaszcza sieci TEN;
- podkreślają, że fundusze Unii Europejskiej w sektorze transportowym są bardzo istotne, gdyż zapewniają realizację kluczowych inwestycji w tej dziedzinie.

Odnosząc się do aktualnych spraw Unii Europejskiej:

- deklarują, że Projekt dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych może naruszać zasadę subsydiarności. Grupa sugeruje, aby kontrola tego projektu odbyła się w terminie ośmiotygodniowym, który upływa 18 maja 2011 r; 
- z zadowoleniem przyjmują informację o otwarciu rynków pracy w Niemczech i Austrii dla krajów członkowskich, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. W tym kontekście, podkreślają swoje wątpliwości co do ustawy o zwalczaniu nierówności w płacach i przywilejach socjalnych, przyjętej przez parlament austriacki, oraz podkreślają konieczność utrzymania tych samych warunków dla każdego podmiotu działającego na jednolitym rynku.

Odnosząc się do wymiany doświadczeń pomiędzy prezydencjami:
- podkreślają znaczenie dobrego przygotowania państw Grupy Wyszehradzkiej do prezydencji, zarówno po stronie rządowej, jak i parlamentarnej. Uważają za kluczowe i zgodne z duchem Grupy Wyszehradzkiej wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń pomiędzy krajami, które już sprawowały Prezydencję, a tymi które jeszcze nie miały takiej okazji.

 Tłumaczenie z jęz. ang.: U. Żurek-Kucharska (BSM)


 

Tekst konkluzji opracowany i przyjęty w jęz. ang.

wróć do góry