Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > XLV COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XLV COSAC

29-31.05.2011, BUDAPESZT

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Stanisław Rakoczy (PSL) – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Edward Siarka (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Maciej Klima (PiS) – członek Komisji.

 

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 30 maja 2011

  1. Powitanie i sprawy proceduralne.
  2. Informacja o przebiegu prezydencji węgierskiej w Radzie Unii Europejskiej.
  3. Zarządzanie gospodarcze, strategia Europa 2020 oraz semestr europejski (okres oceny).
  4. Zmiany Regulaminu COSAC.
  5. Informacja o przebiegu Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw UE.

Wtorek, 31 maja 2011

  1. Debata ogólna na temat sytuacji w Unii Europejskiej.
  2. Debata oraz przyjęcie wkładu i konkluzji XLV spotkania COSAC.

DOKUMENTY

 


 

wersja pdf

Opinia z XLV posiedzenia COSAC

(Dz. Urz. UE 2011 C 221, s.1)

Budapeszt, 29– 31 maja 2011 r.

1. Droga ku ożywieniu gospodarczemu: zarządzanie gospodarką, strategia "Europa 2020" i europejski semestr

1.1. COSAC popiera wysiłki instytucji Unii Europejskiej zmierzające do usprawnienia koordynacji gospodarczej w obrębie UE, a ponadto – z myślą o szybszym ożywieniu i zrównoważonym wzroście – podkreśla potrzebę włączenia tych wysiłków do strategii "Europa 2020".

1.2. COSAC potwierdza, że pakiet sześciu wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania gospodarką ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dyscypliny budżetowej oraz uniknięcia nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, jak stwierdzono w konkluzjach ze spotkania Rady Europejskiej w dniach 24– 25 marca 2011 r. W związku z tym COSAC zwraca się do wszystkich właściwych instytucji UE o podjęcie przez każdą z nich środków niezbędnych do przyjęcia ww. wniosków do czerwca 2011 r. W tym kontekście COSAC wyraża duże uznanie dla wysiłków urzędującej prezydencji mających na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy instytucjami UE.

1.3. COSAC zwraca się do rządów państw członkowskich UE o ułatwienie udziału parlamentów w Semestrze Europejskim – w celu uwzględnienia ich uprawnień budżetowych. COSAC potwierdza, że parlamenty zamierzają aktywnie uczestniczyć w tej nowej inicjatywie, wykorzystując tradycyjne środki zaangażowania parlamentarnego, w tym kontrolę nad krajowymi programami reform.

1.4. COSAC z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę dotyczącą ewentualnej dorocznej konferencji międzyparlamentarnej poświęconej budżetowi i wzywa instytucje UE do aktywnego udziału w szeroko zakrojonej dyskusji planowanej w ramach tej konferencji.

1.5. COSAC uznaje wysiłki szeregu państw członkowskich zmierzające do zacieśnienia współpracy w dziedzinie polityki gospodarczej, podatkowej i monetarnej, a ponadto wzywa pilnie wszystkie państwa członkowskie do wykorzystania możliwości bliższej współpracy, jakie oferują traktaty, szczególnie w kwestiach dotyczących rynku wewnętrznego.

2. Kontrola parlamentarna nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)

2.1. COSAC odnotowuje toczącą się w ramach Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej dyskusję na temat przyszłości kontroli parlamentarnej nad WPZiB oraz WPBiO, a także postęp osiągnięty podczas konferencji przewodniczących w Brukseli. COSAC uważa, że wnioski przyjęte na tym spotkaniu stanowią dobry punkt wyjścia dla przyszłych debat i ostatecznych decyzji dotyczących kontroli parlamentarnej nad WPZiB oraz WPBiO. Oczekujemy na jak najszybsze zwołanie kolejnego posiedzenia, aby kontynuować prowadzone w tym zakresie prace.

2.2. COSAC odnotowuje, że w związku z zakończeniem działalności przez Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej należy stworzyć ramy kontroli parlamentarnej nad WPZiB oraz WPBiO zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony.

2.3. Biorąc pod uwagę szczególny charakter tego obszaru polityki, COSAC podkreśla istotną rolę parlamentów narodowych w procesie kontroli parlamentarnej nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony.

2.4. COSAC zwraca się zatem do wszystkich właściwych instytucji, a szczególnie do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, o ścisłą współpracę z parlamentami oraz o ich należyte informowanie o postępach w dziedzinie WPZiB oraz WPBiO w celu wykonania postanowień Traktatu z Lizbony.

3. Stan Unii

3.1. Zgodnie z preambułą Traktatu o Unii Europejskiej COSAC podkreśla, że Traktat z Lizbony wyznacza nowy etap w procesie integracji europejskiej. COSAC potwierdza też potrzebę wdrożenia postanowień Traktatu dotyczących skutecznej współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim.

3.2. COSAC przyjmuje z zadowoleniem pierwszą zorganizowaną w ramach jego działalności debatę na temat stanu Unii. Zwraca się do Komisji Europejskiej o uwzględnienie opinii parlamentów przy opracowywaniu własnej oceny stanu Unii oraz przy przygotowywaniu programu prac.

3.3. W odniesieniu do dalszego rozwoju sytuacji w Unii Europejskiej COSAC podkreśla znaczenie poprawy komunikacji z obywatelami UE, m.in. poprzez przekazywanie informacji o Unii Europejskiej za pośrednictwem parlamentów narodowych.

4. Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej

4.1. COSAC przyjmuje z zadowoleniem nową jakość współpracy nawiązanej w ramach Traktatu z Lizbony pomiędzy parlamentami narodowymi a Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.

4.2. COSAC przyjmuje z zadowoleniem aktywne działania parlamentów narodowych w dziedzinie kontroli stosowania zasady pomocniczości zgodnie z Protokołem nr 2 załączonym do Traktatu z Lizbony. Parlamenty narodowe przyjęły różne procedury dotyczące prowadzenia tych kontroli w praktyce. COSAC uważa, że parlamenty i instytucje UE powinny się dzielić dotychczasowymi praktykami oraz doświadczeniami związanymi ze stosowaniem Protokołu nr 2 i że konieczne jest doprecyzowanie zakresu jego stosowania w drodze ciągłego dialogu z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów.

4.3. Aby parlamenty narodowe mogły prowadzić kontrolę stosowania zasady pomocniczości zgodnie z celem Traktatu z Lizbony, wnioski Komisji powinny być gruntownie uzasadniane. COSAC wyraża uznanie dla obecnych wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz spełnienia tego postulatu, podkreśla jednak, jak ważne jest, by Komisja kontynuowała i rozszerzała te działania.


wersja pdf

WNIOSKI XLV COSAC

Budapeszt, 29 – 31 maja 2011 r. 

1. COSAC wyraża zadowolenie z przyjęcia zmienionego Regulaminu COSAC, z poprawkami dostosowującymi Regulamin do Traktatu z Lizbony. COSAC docenia konstruktywny wysiłek włożony przez wszystkie delegacje na rzecz osiągnięcia tego ważnego porozumienia. Zmiana Regulaminu, uzgodniona w trakcie XLV COSAC w Budapeszcie, jest załączona do niniejszych wniosków. Sekretariat COSAC został poproszony o przygotowanie jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. COSAC odnotowuje sprawozdanie z ostatniej Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, która odbyła się w Brukseli 4 – 5 kwietnia 2011 r., i wyraża poparcie dla pracy dokonanej na forum Konferencji Przewodniczących w celu znalezienia kompromisowego rozwiązania dla ustanowienia mechanizmu parlamentarnej kontroli nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, włącznie ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. 

3. COSAC zgadza się na zorganizowanie, według uznania prezydencji, dorocznej debaty na temat ogólnej polityki w trakcie zwyczajnego posiedzenia w pierwszej połowie roku, dzięki czemu opinię COSAC będzie można przedstawić na tyle wcześnie, by wykorzystać ją w przygotowaniach orędzia o stanie Unii oraz Programu Prac Komisji na następny rok. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji powinien być zaproszony do udziału w debacie.

4. COSAC zgadza się również, że Program prac Komisji na następny rok powinien zostać zaprezentowany przez przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego Komisji, według uznania prezydencji, w trakcie zwyczajnego posiedzenia COSAC w drugiej połowie roku, po opublikowaniu programu. Dlatego prezydencje COSAC są proszone, by przy ustalaniu daty posiedzenia brać pod uwagę termin opublikowania Programu prac Komisji. Porządek zwyczajnego posiedzenia COSAC w drugim półroczu może również uwzględniać ocenę działań Komisji w ciągu roku.

5. Po dyskusji na temat Programu prac Komisji parlamenty będą miały możliwość poinformować się wzajemnie o swych zamiarach kontrolowania projektów aktów ustawodawczych UE, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą budzić obawy co do zgodności z zasadą pomocniczości.

6. COSAC przypomina, że kadencja obecnego stałego członka sekretariatu COSAC upływa 31 grudnia 2011 roku. COSAC podkreśla, że wyznaczenie nowego stałego członka powinno nastąpić w trakcie XLVI COSAC, dlatego parlamenty uczestniczące powinny uzgodnić ramy finansowe na następne dwa lata, tj. 2012-2013, możliwie szybko.

7. COSAC przypomina również, że obecne współfinansowanie funkcji stałego członka sekretariatu COSAC oraz kosztów prowadzenia biura i strony internetowej COSAC kończy się 31 grudnia 2011 roku. COSAC wyraża zadowolenie z otrzymania 35 listów intencyjnych od parlamentów narodowych i izb parlamentarnych deklarujących gotowość współfinansowania w następnych dwóch latach, tj. w latach 2012-2013. COSAC z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że osiągnięto minimalny próg parlamentów narodowych z 14 państw członkowskich. COSAC apeluje do pozostałych parlamentów i izb parlamentarnych, aby odnowiły swoje zobowiązanie do współfinansowania.

8. COSAC przyjmuje z zadowoleniem 15. Raport półroczny przygotowany przez sekretariat COSAC i gorąco dziękuje sekretariatowi za doskonale wykonaną pracę. Raport dostarcza wyczerpujących informacji na temat wydarzeń parlamentarnych dotyczących Strategii Europa 2020, zarządzania gospodarczego, semestru europejskiego i Programu prac Komisji na rok 2012. 

 

wróć do góry