Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > XLVI COSAC

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Drukuj

XLVI COSAC

2-4.10.2011, WARSZAWA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Stanisław Rakoczy (PSL) – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Edward Siarka (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Jan Wyrowiński (PO) – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

 

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 3 października 2011

  1. Powitanie gości i otwarcie sesji.
  2. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - spojrzenie od strony budżetowej.
  3. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - spojrzenie od strony polityki spójności.

Wtorek, 4 października 2011

  1. Stan realizacji priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE.
  2. Dwa lata po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
  3. Przyjęcie uwag i konkluzji XLVI COSAC.

DOKUMENTY

 


wersja pdf

Uwagi XLVI Konferencji Komisji do Spraw Unijnych
Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)

(Dz. Urz. UE 2011 C 345, s.1)

Warszawa, 2-4 października 2011 r.

1. Wieloletnie ramy finansowe

1.1. Uwzględniając trwający kryzys ekonomiczno-finansowy w niektórych państwach członkowskich, problemy nadmiernego deficytu budżetowego wymagające wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich daleko idących programów oszczędnościowych, niepokoje społeczne, które sprzyjają szerzeniu się eurosceptycyzmu z jednej strony, a także rosnące potrzeby i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym Unii Europejskiej, z implementacją strategii „Europa 2020” oraz z nadążaniem za globalną konkurencją z drugiej strony, COSAC popiera wysiłki instytucji Unii Europejskiej na rzecz wypracowania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, które dadzą podstawę do debaty i decyzji w Unii Europejskiej. Wynik dyskusji musi jednak uwzględniać krajowe ramy budżetowe i krajowe strategie budżetowe.

1.2. COSAC widzi potrzebę uproszczenia zasad i procedur związanych z gromadzeniem, alokacją i wykorzystaniem środków własnych Unii Europejskiej oraz zapewnienia ich przejrzystości, a ponadto zachęca instytucje europejskie do podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie. Parlamenty narodowe i Parlament Europejski rozważą zasadność tych działań we właściwym czasie.

1.3. COSAC z uwagą analizuje propozycje dotyczące ustanowienia różnego rodzaju podatków europejskich, które miałyby być nowym źródłem przychodów unijnego budżetu. COSAC stoi na stanowisku, że w okresie wychodzenia z kryzysu nowe instrumenty nie powinny zwiększać obciążeń finansowych sektora prywatnego ani osób fizycznych. W niektórych przypadkach takie działania mogłyby także zakłócić równość szans podmiotów unijnych i ich światowych konkurentów.

1.4. Ze względu na złożoność obecnych uwarunkowań oraz problemy związane z potrzebą usprawnienia planowania, zatwierdzania i wykonywania przyszłych unijnych budżetów, COSAC zachęca właściwe instytucje do przyspieszenia prac legislacyjnych w tym zakresie i, w miarę możliwości, do prowadzenia częstszych i szerszych konsultacji społecznych.

1.5. COSAC zachęca instytucje unijne do wypracowania i przyjęcia takich wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, które umożliwią pełną realizację średnio- i długookresowych polityk unijnych zgodnie z europejską zasadą solidarności i uwzględniając trwający kryzys gospodarczy i finansowy. W związku z tym COSAC podkreśla, że polityka spójności razem ze sprawiedliwą wspólną polityką rolną są kluczowymi instrumentami i odgrywają istotną rolę we wspieraniu solidarności, redukcji różnic ekonomicznych i społecznych między państwami członkowskimi oraz osiąganiu strategicznych celów UE. Powinny one nadal koncentrować się na wzroście i rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów.

1.6. COSAC podkreśla szczególne znaczenie funduszy UE dla projektów o europejskim znaczeniu, które nie są w stanie przyciągnąć wystarczających środków finansowych wyłącznie z sektora prywatnego, a jednocześnie są niezbędne do osiągnięcia celu polityki unijnej, jakim jest właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

1.7. COSAC z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź polskiej prezydencji zorganizowania konferencji na temat wieloletnich ram finansowych w dniach 20-21 października 2011 roku. COSAC przyjmuje również z zadowoleniem zamiar prezydencji, aby zaprosić przedstawicieli parlamentów narodowych i podkreśla wagę zaangażowania parlamentów narodowych na jak najwcześniejszym etapie dyskusji.

1.8. COSAC zachęca instytucje unijne do włączenia w negocjacje wieloletnich ram finansowych celu dotyczącego poprawy odpowiedzialności i przejrzystości w zarządzaniu funduszami unijnymi. COSAC wzywa kraje członkowskie, by, z należytym uwzględnieniem stanowiska Komisji Europejskiej, zwiększyły odpowiedzialność i poprawiły transparentność w wydatkowaniu funduszy UE na poziomie krajowym.

2. Dwa lata po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – doświadczenia parlamentarne

2.1. COSAC z zadowoleniem odnotowuje swoją pierwszą debatę dotyczącą oceny parlamentarnych doświadczeń i najlepszych praktyk dwa lata po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

2.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje aktywne zaangażowanie parlamentów narodowych w prace nad kontrolą zasady pomocniczości zgodnie z Protokołem nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności dołączonym do Traktatu z Lizbony. Parlamenty narodowe przyjęły różne punkty widzenia w sprawie praktycznej realizacji kontroli pomocniczości. COSAC uważa, że parlamenty narodowe i instytucje UE powinny dzielić się dotychczasową praktyką i doświadczeniem w zakresie stosowania Protokołu nr 2, a jego stosowanie powinno podlegać doprecyzowaniu w ramach stałego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

2.3. Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 2, COSAC podkreśla, że w celu wykonywania uprawnień przyznanych parlamentom narodowym niezbędne jest umożliwienie im oceny skutków finansowych projektów aktów ustawodawczych UE, a w przypadku dyrektyw, także oceny skutków dla krajowych systemów prawnych. Jednocześnie COSAC przypomina, że projekty aktów ustawodawczych UE powinny być uzasadniane na podstawie wskaźników jakościowych i ilościowych. COSAC odnotowuje, że analizy pomocniczości zawarte w uzasadnieniach Komisji nie spełniają, jak dotąd, wymogów art. 5.

2.4. COSAC odnotowuje obawy parlamentów narodowych dotyczące jakości i niezależności ocen wpływu projektów aktów ustawodawczych UE, które to oceny są czasami uznawane za schematyczne i merytorycznie niezadowalające. COSAC zwraca uwagę na sugestię części parlamentów narodowych, aby oceny wpływu były w całości tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE.

2.5. COSAC z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzoną na swoim forum debatę na temat współpracy parlamentów narodowych z Komisją Europejską. COSAC zwraca się do Komisji Europejskiej, aby uwzględniła wyniki tej debaty podczas opracowywania własnej oceny stanu Unii, a także podczas przygotowywania programu prac Komisji.

2.6. Zasadniczo COSAC wyraża zadowolenie ze ścisłej i otwartej współpracy parlamentów narodowych z Komisją Europejską, a także z Parlamentem Europejskim, ustanowionej na mocy Traktatu z Lizbony. Nieformalny dialog polityczny pomiędzy Komisją Europejską i parlamentami narodowymi przyczyni się do wzmocnienia wymiaru parlamentarnego w unijnym procesie decyzyjnym. COSAC odnotowuje jednak, że zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2, przedstawiane uzasadnione opinie muszą wyjaśniać, dlaczego dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, a nie - dlaczego jest z nią zgodny.

2.7. COSAC apeluje do Komisji Europejskiej o bardziej precyzyjne i merytoryczne formułowanie odpowiedzi na uzasadnione opinie do projektów aktów ustawodawczych UE. Zdaniem wielu parlamentów narodowych, odpowiedzi Komisji Europejskiej powinny w większym stopniu dotyczyć konkretnych wątpliwości zawartych w uzasadnionych opiniach przesyłanych przez parlamenty narodowe. COSAC prosi Komisję Europejską o podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia, aby jej odpowiedzi na uzasadnione opinie albo uwagi w ramach nieformalnego politycznego dialogu przesyłano w terminie 3 miesięcy.

2.8. COSAC odnotowuje obawy wyrażane przez liczne parlamenty narodowe, niekiedy również w uzasadnionych opiniach, że przekazywane Komisji Europejskiej kompetencje do wydawania aktów delegowanych są zbyt daleko idące. COSAC zauważa, że może to prowadzić do sytuacji, w której istotne elementy danej dziedziny, zastrzeżone dla projektów aktów ustawodawczych Unii Europejskiej, znajdą się poza kontrolą parlamentów narodowych.

2.9. Mając na uwadze dalszą współpracę międzyparlamentarną, COSAC podkreśla znaczenie pogłębionej komunikacji w ramach dialogu oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk między komisjami ds. europejskich parlamentów narodowych państw członkowskich UE z udziałem Parlamentu Europejskiego.

 

 


 

wersja pdf

Konkluzje XLVI Konferencji Komisji do Spraw Unijnych
Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)


Warszawa, 2-4 października 2011 r.

 

1. Mianowanie i współfinansowanie stałego członka Sekretariatu COSAC

1.1. COSAC dziękuje pani Lorecie Raulinaityte za cztery lata intensywnej i owocnej pracy na stanowisku stałego członka Sekretariatu COSAC. W trakcie dwóch kadencji pani Loreta Raulinaityte w sposób rzetelny, sumienny i zaangażowany wykonywała swoje zadania, przyczyniając się do zacieśniania i rozwoju współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej.

1.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję, podjętą przez przewodniczących na spotkaniu plenarnym w Warszawie w dniu 3 października 2011 r., o mianowaniu pani Libby Kurien na stanowisko stałego członka Sekretariatu COSAC na dwuletni okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013, zgodnie z art. 9.3 Regulaminu COSAC.

1.3. COSAC z zadowoleniem przyjmuje deklaracje 38 parlamentów/izb o gotowości współfinansowania stanowiska stałego członka Sekretariatu COSAC oraz prowadzenia biura i strony internetowej COSAC.

1.4. Ponadto COSAC wyraża wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za udostępnianie Sekretariatowi COSAC odpowiedniego zaplecza biurowego w jego siedzibie w Brukseli.

2. Raport półroczny

2.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 16. półroczny raport przygotowany przez Sekretariat COSAC i wyraża podziękowania Sekretariatowi za jego wspaniałą pracę. Raport zawiera obszerne informacje na temat obecnej i przyszłej roli parlamentów narodowych w zakresie współpracy z rządami oraz ich kontroli w procesie ustanawiania nowych wieloletnich ram finansowych UE uwzględniających cele strategii „Europa 2020”, a także ocenę parlamentarnych doświadczeń i najlepszych praktyk w implementacji Traktatu z Lizbony.

2.2. COSAC jest przekonany, że 16. półroczny raport będzie stanowić cenne źródło wiedzy na temat współpracy międzyparlamentarnej i wyznaczać nowe kierunki dalszej współpracy parlamentów z instytucjami unijnymi.

3. Strona IPEX

3.1. COSAC dziękuje Radzie IPEX oraz Parlamentowi Europejskiemu za zmodernizowanie strony internetowej IPEX i uruchomienie jej w dniu 28 czerwca 2011 r. oraz pozytywnie ocenia nowe możliwości techniczne tej platformy.

3.2. COSAC zachęca parlamenty narodowe do terminowego publikowania i regularnego aktualizowania informacji zamieszczanych na stronie IPEX. Przekazywanie wyczerpujących i wiarygodnych informacji przyczyni się do lepszej i efektywniejszej współpracy. COSAC zachęca parlamenty narodowe do ponownego przeanalizowania roli korespondentów IPEX w świetle nowych zadań związanych z obsługą nowej strony internetowej, tak aby IPEX stał się bardziej wiarygodnym źródłem informacji.

3.3. COSAC wyraża przekonanie, że sprawna międzyparlamentarna wymiana informacji za pośrednictwem IPEX przybliża problematykę funkcjonowania Unii Europejskiej obywatelom oraz zwiększa ich wiedzę o sprawach unijnych.