Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Europejska inicjatywa obywatelska 26.03.2014

I. WPROWADZENIE
II. DOKUMENTY
III. NARZĘDZIA
IV. STRONY INTERNETOWE I PUBLIKACJE
V. INICJATYWA "RIGHT2WATER"


I. WPROWADZENIE

Prawo europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wprowadzone Traktatem z Lizbony, zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 211/2011 z 16 lutego 2011 (weszło w życie 31 marca 2011, jest stosowane od 1 kwietnia 2012), wydane na podstawie art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sprecyzowało procedury i warunki realizacji tej inicjatywy.

Nowy instrument prawny pozwala 1 milionowi obywateli Unii Europejskiej zamieszkałych w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich wezwać Komisję Europejską, aby w ramach swoich uprawnień, wystąpiła z wnioskiem legislacyjnym w sprawach, co do których stosowanie traktatów wymaga, zdaniem obywateli, aktu prawnego UE. Z inicjatywą obywatelską może wystąpić (poprzeć ją) każdy obywatel Unii w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do PE. Inicjatywę musi zorganizować komitet obywatelski liczący co najmniej 7 obywateli UE zamieszkałych w 7 różnych państwach członkowskich UE. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących procedur oraz zgłoszonych dotychczas inicjatyw znajdują się w oficjalnym rejestrze prowadzonym przez KE.

Pierwszą europejską inicjatywą obywatelską, która spełniła wymogi określone w rozporządzeniu PE i Rady z 16 lutego 2011 r., jest inicjatywa „Right2Water" („Prawo do wody"). Sygnatariusze zwrócili się do KE o „zaproponowanie aktów prawnych implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi ONZ (pkt 11).
20 grudnia 2013 - inicjatywa została oficjalnie przedłożona Komisji (po uzyskaniu poparcia ponad 1,6 miliona obywateli).
17 lutego 2014 - organizatorzy inicjatywy spotkali się z przedstawicielami KE oraz przedstawili swoje postulaty na wysłuchaniu publicznym zorganizowanym w Parlamencie Europejskim (pkt 14).
19 marca 2014 - KE przedstawiła komunikat, w którym oświadczyła o zamiarze podjęcia konkretnych kroków i opracowania nowych działań w związku z przedstawioną inicjatywą (więcej informacji o planowanych działaniach Komisji patrz: pkt 10, str. 13-14).

II. DOKUMENTY

 1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz.U. L 89 z 27.3.2012, str. 1—2
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 65, s.1
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 301, s.3

  III. NARZĘDZIA

 4. Europejska inicjatywa obywatelska. Oficjalny rejestr na stronie Komisji Europejskiej:
  a. Aktualności
  b. Formularz rejestracyjny
  c. Wykonanie na szczeblu krajowym
  d. Wyszukiwarka

  IV. STRONY INTERNETOWE I PUBLIKACJE

 5. Europejska inicjatywa obywatelska – strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 02.04.2012
 6. Europejska inicjatywa obywatelska – publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2011
 7. Europejska inicjatywa obywatelska – strona internetowa Parlamentu Europejskiego
 8. Krótki przewodnik po inicjatywie obywatelskiej – materiał prasowy Parlamentu Europejskiego, 30.03.2012
 9. Nowe prawo przysługujące obywatelom UE. Ty tez możesz mieć wpływ na prawo UE! Europejska inicjatywa obywatelska przewodnik – publikacja Komisji Europejskiej, listopad 2011

  V. INICJATYWA "RIGHT2WATER"

 10. Komunikat Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!", COM(2014) 177
  Załącznik nr 1
 11. Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem! – informacje o inicjatywie w rejestrze KE
 12. RIGHT2WATER – oficjalna strona kampanii
 13. Komisja mówi „Tak" pierwszej udanej europejskiej inicjatywie obywatelskiej – komunikat prasowe KE, 19.03.2014
 14. Background note on Right2Water European Citizens' Initiative – informacje na stronie PE