Strona główna > Badanie pomocniczości > Europejskie bazy danych, dokumenty > Mechanizm wczesnego ostrzegania -...

 

logo be

AAA Drukuj

Opracowania OIDE

Mechanizm wczesnego ostrzegania – zasady współpracy przedstawione przez Komisję Europejską

na podstawie listu J.M. Barroso i M. Wallstrom z 1 grudnia 2009 do przewodniczących parlamentów narodowych

Przekazywanie projektów

 1. Wszystkie projekty legislacyjne wysyłane do Parlamentu Europejskiego lub Rady są jednocześnie przekazywane do parlamentów narodowych, a ponadto do IPEX:
  • wersje językowe są wysyłane stopniowo,
  • do projektów objętych badaniem pomocniczości jest dołączany list przewodni – lettre de saisine – zawierający nazwę procedury i wyznaczający termin.
 2. Pod koniec tygodnia Komisja przekazuje listę wszystkich dokumentów wysłanych do każdego parlamentu narodowego w minionym tygodniu, z kopią do PE, Rady i IPEX dla informacji. Jeśli w ciągu 3 dni brak jest reakcji ze strony parlamentów, Komisja uznaje, że wszystkie dokumenty zostały należycie przekazane. Tygodniowa lista zastępuje indywidualne potwierdzenie odbioru.

Termin

Termin 8 tygodni zaczyna biec od momentu przesłania lettre de saisine wysyłanego jednocześnie z ostatnią wersją językową projektu. PE, Rada i IPEX są informowane w tym samym dniu o przesłaniu lettres de saisine.

 • Jeśli nieotrzymanie dokumentu ma wpływ na termin, Komisja ad hoc ustala nowy termin dla zainteresowanego parlamentu narodowego.
 • Przy ustalaniu terminów nie bierze się pod uwagę sierpnia.

Zakres opinii PN i progi – liczenie uzasadnionych opinii

 1. Komisja bierze pod uwagę wszystkie uzasadnione opinie, nawet jeśli podają one różne podstawy niezgodności z zasadą pomocniczości i odnoszą się do różnych postanowień projektu.
 2. Po upływie terminu:
  • Komisja przedstawia polityczną ocenę projektów, co do których osiągnięto próg, i potwierdza uruchomienie mechanizmu kontroli zasady pomocniczości,
  • powiadamia o tym parlamenty narodowe, PE, Radę i IPEX,
  • publikuje uzasadnione opinie na swojej stronie internetowej.
  Jeśli wraz z upływem terminu progi nie zostaną osiągnięte, Komisja udziela odpowiedzi zainteresowanym parlamentom (również, gdy uzasadniona opinia wpłynie po terminie).

Żółta i pomarańczowa kartka

Zarówno w przypadku procedury żółtej, jak i pomarańczowej kartki:

 1. Komisja podejmuje decyzję o utrzymaniu, zmianie lub wycofaniu projektu oraz dokumentuje swoją decyzję w formie komunikatu.
 2. Komunikat jest wysyłany do parlamentów narodowych, PE, Rady i IPEX.

Przy pomarańczowej kartce Komisja przesyła wraz z komunikatem również uzasadnione opinie otrzymane od parlamentów narodowych.