Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Partnerstwo Wschodnie 16.09.2014

I. WPROWADZENIE
II. DOKUMENTY PODSTAWOWE 
III. INNE DOKUMENTY
IV. POSIEDZENIA SEJMU RP I KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ
V. UCHWAŁY SEJMU RP
VI. STRONY INTERNETOWE


I.  WPROWADZENIE

Partnerstwo Wschodnie (PW) to wspólna polsko-szwedzka inicjatywa dotycząca współpracy Unii Europejskiej z sześcioma krajami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą. Głównym celem jest stworzenie warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej między Unią Europejską a krajami partnerskimi. PW zostało zatwierdzone podczas szczytu inauguracyjnego 7 maja 2009 w Pradze.
W połowie 2011 roku Komisja w odpowiedzi na zmiany zachodzące w obszarze jej najbliższego sąsiedztwa, przyjęła nową strategię w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Ta strategia odnosi się w sposób szczególny do promowania procesów transformacji demokratycznej i jest oparta o zasady zróżnicowania i warunkowości pomocy (zgodnie z regułą „więcej za więcej"). Uczestnicy drugiego szczytu partnerstwa, który odbył się w dniach 29-30 września 2011 w Warszawie, pozytywnie odnieśli się do nowej strategii i we wspólnej deklaracji nakreślili szczegółowe cele dalszej współpracy.
PW jest finansowane przede wszystkim z Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa, w ramach, którego pula środków finansowych na lata 2014–2020 wynosi 15 432 634 000 EUR w cenach bieżących.
Podczas III szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w dniach 28-29 listopada 2013 w Wilnie, Gruzja i Mołdawia parafowały umowy stowarzyszeniowe z UE, obejmujące porozumienia o strefie wolnego handlu. Podpisanie umów stowarzyszeniowych z tymi państwami nastąpiło podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli 27 czerwca 2014.
Układ stowarzyszeniowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą  został podpisany w dwóch turach: część polityczna - 21 marca 2014, część gospodarcza - 27 czerwca 2014.
16 września 2014 Parlament Europejski ratyfikował układ o stowarzyszeniu UE i Ukrainy. W celu pełnej ratyfikacji, umowa musi zostać ratyfikowana przez wszystkie 28 państw członkowskich UE.
IV szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w Rydze w 2015.

II.  DOKUMENTY PODSTAWOWE

  Partnerstwo Wschodnie - spotkania na szczycie
 1. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013 - Eastern Partnership: the way ahead,17130/13, Wilno, 29.11.2013
 2. Wspólna deklaracja warszawskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego(EN), Warszawa, 29-30.09.2011
 3. Eastern Partnership Flagship Initiatives, EaP Summit – 29-30 September 2011, Warsaw
 4. Update on Eastern Partnership implementation, EaP Summit – 29-30 September 2011, Warsaw
 5. Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, 7 maja 2009

  Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
 6. Konkluzje prezydencji Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, Wilno, 6-8 kwietnia 2014, pkt 23-43

  Rada Europejska
 7. Konkluzje Rady Europejskiej, 20-21 marca 2014, s.12-14

  Komisja Europejska
 8. Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa, JOIN(2013) 4,20.03.2013, s. 17
 9. Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W sprawie realizacji nowej europejskiej polityki sąsiedztwa, JOIN(2012) 14, 15.05.2012
 10. Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Partnerstwo Wschodnie: Plan działania w okresie poprzedzającym szczyt jesienią 2013 r. {SWD(2012) 108 final}, {SWD(2012) 109 final} , JOIN(2012) 13, 15.05.2012

 11. Parlament Europejski
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie oceny i wyznaczenia priorytetów w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (2013/2149(INI)), P7_TA(2014)0229
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014–2020, Dz. Urz. UE 2014 L 77, s. 27
 14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyniku szczytu w Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy (2013/2983(RSP)), P7_TA(2013)0595, 12.12.2013
 15. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa: dążenie do wzmocnienia partnerstwa. Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdań za rok 2012 (2013/2621(RSP)), P7_TA(2013)0446,pkt 15-28

III.  INNE DOKUMENTY

 1. Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST - strona internetowa EURONEST
 2. Dokumenty Civil Society Forum - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego  - strona internetowa CSF
 3. European Neighbourhood Policy – Reference documents

IV. POSIEDZENIA SEJMU RP I KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku (stenogram pkt 17)
 2. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098) (stenogram pkt 14)
 3. Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. (stenogram pkt 12)
 4. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat Partnerstwa Wschodniego, Posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej (nr 77) oraz Komisji Spraw Zagranicznych(nr 43) Sejmu RP, 27 września 2012 r.)
 5. Informacja na temat stanu realizacji programu Partnerstwa Wschodniego w kontekście funkcjonowania Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego pkt 2, Posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Spraw Zagranicznych, 27.04.2011, Biuletyn nr 4993/VI

V. STRONY INTERNETOWE

 1. CORLEAP - strona Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego
 2. Eastern Partnership - strona Komisji Europejskiej
 3. EU cooperation with eastern neighbours in the framework of the Eastern Partnership, European Union - strona Komisji Europejskiej Rozwój i Współpraca – Europaid
 4. Eastern Partnership Community. Debating ideas for the partnership, portal analityczny Ośrodka Studiów Wschodnich poświęcony Partnerstwu Wschodniemu
 5. Portal Spraw Zagranicznych - Partnerstwo Wschodnie.
 6.