Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Debata nad formułą Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (KM SKZG)(stan na 10.11.2015)

2 marca 2012 r. 25 państw członkowskich UE podpisało Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu (TSKZ), który wszedł w życie 1 stycznia 2013 roku. Traktat zmierza do wzmocnienia filara gospodarczego unii gospodarczej i walutowej poprzez przyjęcie reguł mających na celu wzmocnienie dyscypliny budżetowej i koordynacji polityk gospodarczych oraz poprawę zarządzania strefą euro.

Zgodnie z art. 13 Traktatu:

Zgodnie z postanowieniami tytułu II Protokołu (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej załączonego do Traktatów Unii Europejskiej, Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe Umawiających się Stron wspólnie ustalą organizację oraz działania informacyjne w odniesieniu do konferencji przedstawicieli odpowiednich komisji Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli odpowiednich komisji parlamentów narodowych mającej na celu omówienie polityk budżetowych oraz innych kwestii będących przedmiotem niniejszego Traktatu.

W raporcie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuy’a „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej” z 5 grudnia 2012 r. przypomniano, że organizacja i zasady działania współpracy opartej na art. 13 powinny zostać określone wspólnie przez Parlament Europejski (PE) i parlamenty narodowe (pkt. 2, s. 17). Zostało to potwierdzone w konkluzjach Rady Europejskiej z 13-14 grudnia 2012 r., zgodnie z którymi „Parlament Europejski i parlamenty narodowe wspólnie określą sposób organizacji i promowania konferencji ich przedstawicieli w celu omówienia kwestii związanych z UGW” (pkt 14, s. 5).

 1. W debacie nad formułą współpracy z art. 13 TSKZ, która odbywała się na posiedzeniach Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE), należało rozstrzygnąć następujące kwestie:
  • Forum, na którym ma być dyskutowana formuła (podjęta decyzja w sprawie) współpracy na podstawie art. 13: KPPUE, COSAC lub spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów i budżetu organizowane przez parlament państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE;
  • Formuła współpracy na podstawie art. 13: nowa konferencja międzyparlamentarna, przy wykorzystaniu doświadczeń Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO) bądź też: w ramach COSAC, w ramach dialogu politycznego PN z Komisją, spotkań przewodniczących właściwych komisji organizowanych przez parlament prezydencji w Radzie UE, wreszcie w ramach wspólnych spotkań komisji organizowanych przez właściwe komisje PE;
  • Skład i struktura nowej konferencji międzyparlamentarnej: równa liczba przedstawicieli z poszczególnych parlamentów narodowych i PE; 6 przedstawicieli z każdego parlamentu narodowego i 12 lub 16 z PE; udział przedstawicieli parlamentów państw niebędących sygnatariuszami Traktatu oraz państw spoza strefy euro; stworzenie w ramach nowej konferencji specjalnej podkomisji złożonej z przedstawicieli parlamentów państw strefy euro i PE;
  • Formy aktywności: spotkania dwa razy w roku; możliwość kierowania przez nową konferencję uwag do instytucji UE.

  Formułę współpracy dyskutowano na kolejnych posiedzeniach Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (z wyjątkiem posiedzeń w Brukseli):
  - Wilno, 16-17.10.2013,
  - Rzym, 29-30.09.2014.
  Grupa robocza, która - zgodnie z Uwagami ze spotkania inauguracyjnego w Wilnie - miała prowadzić prace nad regulaminem, nie została powołana.

  Kolejne projekty regulaminu KM SKZG:
  - projekt prezydencji litewskiej (z poprawkami zgłoszonymi podczas konferencji w Wilnie), 17.10.2013,
  - projekt prezydencji włoskiej, dyskutowany na spotkaniu w Rzymie, 29-30.09.2014,
  - projekt przedstawiony przez prezydencję włoską po spotkaniu w Rzymie, 18.12.2014,
  - projekt regulaminu przedstawiony przed spotkaniem w Luksemburgu, 26.10.2015.

  Konferencja przyjęła regulamin podczas posiedzenia w Luksemburgu w dniach 9-10 listopada 2015, w oparciu o wytyczne Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE ze spotkań w Nikozji i Rzymie (patrz poniżej).

 2. Przebieg debaty międzyparlamentarnej
  1. GREMIA WIELOSTRONNE
   • KPPUE
   • COSAC
   • Grupa Wyszehradzka
   • Sekretrze generalni
  2. STANOWISKA PARLAMENTÓW NARODOWYCH
   • Projekt rezolucji belgiskiego Senatu, 27 lutego 2013
   • Rezolucja Komisji ds. UE czeskiego Senatu, 6 lutego 2013
   • Uwagi fińskiej Eduskunty, 28-30 stycznia 2013
   • 28. raport Komisji Kontroli Spraw Europejskich Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa, 16 stycznia 2013
   • Rezolucja francuskiego Zgromadzenia Narodowego, 27 listopada 2012 r.
   • Listy przewodniczących parlamentów narodowych

 1. GREMIA WIELOSTRONNE

  KPPUE

  • 20-21 kwietnia 2015 r.
   Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE, Rzym (Konkluzje, s. 5-6)

   Przewodniczący parlamentów, biorąc pod uwagę, że Konferencja Międzyparlamentarna przewidziana w art. 13 TSKZ nie przyjęła dotychczas regulaminu, ustalili jej nazwę – Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej oraz niektóre zasady, które powinny zostać zawarte w przyszłym regulaminie, takie jak: harmonogram zwoływania, uczestnictwo przedstawicieli instytucji UE, odpowiedzialność za agendę, skład trojki i języki robocze.

  • 6-8 kwietnia 2014 r.
   Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE, Wilno (Konkluzje, s. 3)

   Przewodniczący stwierdzili, że osiągnięto postęp w zakresie organizacji nowej Konferencji Międzyparlamentarnej przewidzianej w art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ) oraz odnotowali dwa pierwsze spotkania konferencji (16-17 października 2013 r. , Wilno i 20-22 stycznia 2014 r., Bruksela). Przewodniczący:
   • stwierdzili, że chociaż rola, zakres i tytuł konferencji wciąż nie zostały sprecyzowane, na tym etapie jasne już jest, że może ona stanowić przydatne forum parlamentarne dyskusji oraz wymiany idei, informacji i najlepszych praktyk,
   • uznali, że konferencja może mieć własny regulamin i przyjmować niewiążące konkluzje.

  • 21-23 kwietnia 2013 r.
   Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE, Nikozja (Konkluzje, s. 4-6)

   W kontekście art. 13 TSKZ. Przewodniczący podkreślili, że w ramach współpracy międzyparlamentarnej istotne jest rozwijanie istniejących struktur.
   Przewodniczący zaproponowali, aby:

   • w skład konferencji wchodzili przedstawiciele parlamentów narodowych (właściwych komisji) wszystkich państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego,
   • nowy mechanizm opierał się formule Międzyparlamentarnej Konferencji ds. WPZiB/WPBiO, zastępując spotkania przewodniczących komisji organizowane przez prezydencje,
   • o składzie i wielkości delegacji decydowały poszczególne parlamenty,
   • spotkania konferencji odbywały się dwa razy w roku i były skoordynowane z harmonogramem semestru europejskiego, przy czym w pierwszym półroczu konferencja zbierałaby się w Brukseli i współprzewodniczyłyby jej Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE, a w drugim półroczu – w państwie sprawującym prezydencję w Radzie UE, które jednocześnie przewodniczyłoby konferencji,
   • pierwsza konferencja odbyła się podczas prezydencji litewskiej, a druga na początku 2014 r. w PE,
   • przewodniczące parlamenty zapewniły sekretariat konferencji. Przewodniczący zalecili przegląd zaproponowanej formuły prac konferencji i przedstawienie jego wyników przez odpowiednią prezydencję KPPUE w 2015 roku.

  COSAC

  • 23-25 czerwca 2013 r.
   XLIX COSAC (Konkluzje, s. 1-2)

   COSAC poparła porozumienie osiągnięte na kwietniowej KPPUE dotyczące współpracy międzyparlamentarnej na podstawie art. 13 TSKZ. W tym kontekście COSAC wezwała również kolejne prezydencje do zbadania, jak najlepiej zachęcić do debaty międzyparlamentarnej nad dokumentami UGW oraz spotkaniami i konkluzjami Rady Europejskiej, a także szerszą kwestią demokracji w UE.
   Jednocześnie COSAC wezwała do uważnego rozważenia formuły pierwszej konferencji międzyparlamentarnej ds. zarządzania gospodarczego i finansowego organizowanej w Wilnie 16-18 października 2013 oraz kolejnej konferencji organizowanej w Brukseli.

  • 27-28 stycznia 2013 r.
   Spotkanie przewodniczących komisji do spraw europejskich (tzw. mały COSAC), (Protokół, s. 2-3)

   Przewodniczący zdecydowali o nieumieszczaniu w porządku dziennym XLIX spotkania COSAC dyskusji nad sposobem wzmocnienia legitymacji demokratycznej w kontekście postępującej integracji w zakresie polityki finansowej, budżetowej i gospodarczej w ramach UE. Jednocześnie przewodniczący Wspólnej Komisji ds. UE irlandzkiego parlamentu podkreślił, że dyskusja nad 19. raportem półrocznym COSAC, w którym jeden z rozdziałów zostanie poświęcony tworzeniu rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, może stanowić okazję do omówienia konkluzji KPPUE oraz wyników nieformalnego spotkania poświęconego wzmocnieniu roli parlamentów narodowych w obszarze polityki finansowej, budżetowej i gospodarczej w ramach UE, które odbędzie się w Kopenhadze 11 marca 2013 r.

  • 27 września 2012
   Osiemnasty raport półroczny: zmiany stosowanych w Unii Europejskiej procedur i praktyk dotyczących kontroli parlamentarnej , s. 17-25

   Zgodnie z odpowiedziami parlamentów narodowych zawartymi w załączniku do 18. raportu półrocznego COSAC, wrzesień 2012 r.:

   • część parlamentów nie debatowała jeszcze nad formułą współpracy z art. 13 TSKZ ani – podobnie jak PE – nie podjęła formalnej decyzji,
   • część parlamentów uznała, że niepotrzebne są żadne nowe struktury, część – że należy powołać nową konferencję,
   • właściwym dla dokonywania uzgodnień forum jest KPPUE i COSAC,
   • zdaniem niektórych parlamentów należy uwzględnić udział parlamentów, które nie są stronami traktatu oraz państw spoza strefy euro.

  Grupa Wyszehradzka

  • 13 kwietnia 2013 r.
   Wspólna deklaracja ze spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa

   Przewodniczący wyrazili swoje poparcie dla szybkiego utworzenia konferencji międzyparlamentarnej na podstawie art. 13 TSKZ, przy uwzględnieniu doświadczeń zdobytych podczas prac nad formułą Konferencji Międzyparlamentarnej ds. WPZiB/WPBiO oraz zapewnieniu uczestnictwa wszystkim parlamentom UE. Uznali za właściwe, aby formuła nowej konferencji została wypracowana przez KPPUE.

  • 10-12 kwietnia 2013 r.
   Konkluzje ze spotkania komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Prachatice

   Przedstawiciele komisji ds. europejskich państw Grupy Wyszehradzkiej podkreślili, że każda forma współpracy międzyparlamentarnej musi obejmować wszystkie 27 parlamentów narodowych oraz wezwali do szybkiego powołania międzyparlamentarnej konferencji budżetowej, możliwie przy wykorzystaniu istniejących form współpracy, przez wszystkie państwa członkowskie UE i Parlament Europejski.

  Sekretarze generalni

  • 10-11 lutego 2013 r.
   Spotkanie Sekretarzy Generalnych, Nikozja (Synthesis of discussion, s. 3)

   Sekretarze Generalni parlamentów UE dyskutowali nad umieszczeniem w porządku dziennym najbliższego spotkania Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej debaty na temat formuły współpracy z art. 13 TSKZ, w której wykorzystano by propozycje przedstawione dotychczas przez parlamenty narodowe. Prezydencja KPPUE zdecydowała o umieszczeniu takiej nieformalnej dyskusji w formule „jeden plus jeden” (przewodniczący izby parlamentu lub jego przedstawiciel oraz jeden doradca), jednocześnie sugerując, aby w razie przyjęcia przez przewodniczących istotnych ustaleń, zostały one umieszczone w konkluzjach KPPUE.

 2. STANOWISKA PARLAMENTÓW NARODOWYCH
  • 27 lutego 2013
   Projekt rezolucji belgijskiego Senatu

   27 lutego 2013 r. do Senatu belgijskiego wpłynął projekt rezolucji wzywającej rząd do zaangażowania się w tworzenie konferencji przewidzianej w artykule 13 TSKZ. Konferencja mogłaby omawiać kwestie związane z funkcjonowaniem unii gospodarczej i walutowej, uwzględniając kalendarz semestru europejskiego. W projekcie rezolucji proponuje się, aby w ramach konferencji mogły odbywać się spotkania parlamentów państw strefy euro, a także, aby co drugie spotkanie konferencji było organizowane w Brukseli.

  • 6 lutego 2013 r.
   Rezolucja Komisji ds. UE czeskiego Senatu w sprawie rezolucji francuskiego Zgromadzenia Narodowego

   Komisja poparła wezwanie do szybkiego utworzenia na podstawie art. 13 TSKZ konferencji międzyparlamentarnej. W świetle art. 16 TSKZ, zgodnie z którym przed upływem pięciu lat od wejścia w życie Traktatu podjęte zostaną niezbędne kroki mające na celu włączenie treści postanowień TSKZ do ram prawnych UE, Komisja uznała, że w konferencji powinny uczestniczyć państwa nie będące sygnatariuszami Traktatu, przynajmniej na prawach obserwatorów. Komisja proponuje, aby:

   • w skład konferencji wchodziło po 6 przedstawicieli z każdego parlamentu narodowego oraz z PE,
   • każdy parlament narodowy i PE niezależnie zdecydowały o tym, jakie komisje będą reprezentowane w pracach konferencji,
   • ewentualna podkomisja strefy euro powinna działać tylko w ramach nowej konferencji, a udział w niej powinien być otwarty dla innych uczestników konferencji.
  • 28-30 stycznia 2013 r.
   Uwagi fińskiej Eduskunty przedstawione w ramach europejskiego tygodnia parlamentarnego w sprawie europejskiego semestru , Bruksela, 28-30 stycznia 2013 r. s. 9

   Fińska Eduskunta zwraca uwagę, że art. 13 TSKZ nie wnosi wartości dodanej w zakresie legitymacji demokratycznej, co wynika z charakteru wspólnych konferencji obejmujących przedstawicieli PE i parlamentów narodowych. PE i parlamenty narodowe mają możliwość wywierania wpływu na politykę gospodarczą wykorzystując już istniejące kompetencje. Parlamenty narodowe mogą to robić zwłaszcza poprzez współpracę z własnymi rządami i wzmacnianie ich pozycji w UE.

  • 16 stycznia 2013 r.
   28. raport Komisji Kontroli Spraw Europejskich Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa , s. 8

   Komisja Kontroli Spraw Europejskich Izby Gmin podkreśla, że dyskusja nad formułą współpracy opartą na art. 13 TSKZ powinna odbyć się na właściwym forum, jakim jest KPPUE, mając jednocześnie na uwadze różne pozycje przewodniczących parlamentów w poszczególnych państwach członkowskich.

  • 27 listopada 2012 r.
   Rezolucja francuskiego Zgromadzenia Narodowego

   Zgromadzenie wezwało do szybkiego utworzenia na podstawie art. 13 TSKZ konferencji, która będzie:

   • omawiać kwestie związane z funkcjonowaniem unii gospodarczej i walutowej, w tym politykami budżetowanymi i ich konsekwencjami społecznymi,
   • zbierać się dwa razy do roku, na wiosnę, w celu debaty nad spójnością kierunków polityk budżetowych i reform narodowych przed przyjęciem rekomendacji dla państw członkowskich przez Radę UE, oraz jesienią, w celu debatowania nad ogólnymi kierunkami polityk europejskich na kolejny rok,
   • mieć możliwość przedkładania instytucjom UE uwag, które nie będą jednak wiązać parlamentów narodowych.

   Zgromadzenie wezwało również do stworzenia w ramach nowej konferencji specjalnej podkomisji złożonej z przedstawicieli parlamentów państw strefy euro i PE.

  Listy przewodniczących parlamentów narodowych

  • 18 kwietnia 2013 r.
   List przewodniczącego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča i irlandzkiej minister ds. europejskich Lucindy Creighton

   Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podkreślił, że w sytuacji obecnego kryzysu nie jest wskazane tworzenie nowego forum międzyparlamentarnego, a raczej zreformowanie i wykorzystanie już istniejących struktur dla wdrożenia art. 13 TSKZ. Jako przykłady możliwych rozwiązań wskazał Konferencję Międzyparlamentarną ds. WPZiB/WPBiO oraz propozycje, zawarte w liście przewodniczących komisji europejskich z 8 kwietnia 2013 r., stworzenia konferencji złożonej z przedstawicieli właściwych komisji, spotykającej się przy okazji posiedzeń COSAC. Niezależnie od wybranego rozwiązania, opowiedział się za uczestnictwem w pracach konferencji parlamentów wszystkich państw członkowskich.

  • 16 kwietnia 2013 r.
   List przewodniczącego niderlandzkiej Izby Reprezentantów do przewodniczącego parlamentu cypryjskiego

   Przewodniczący niderlandzkiej Izby Reprezentantów podkreślił potrzebę szybkiego utworzenia konferencji z art. 13 TSKZ, aby parlamenty mogły reagować na inicjatywy podejmowane na szczeblu europejskim w związku z kryzysem. Jednocześnie opowiedział się za utworzeniem małej i efektywnej konferencji, która zajmowałaby się kwestiami budżetowymi i innymi sprawami związanymi z TSKZ, jak również nadzorem bankowym, unią budżetową i gospodarczą oraz wzmocnieniem roli parlamentów narodowych w tym zakresie. Jego zdaniem:

   • należy wykorzystać istniejące już formy współpracy międzyparlamentarnej,
   • nie ma potrzeby tworzenia nowych struktur wspierających, jak sekretariat,
   • konferencji mógłby przewodniczyć parlament państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE ,
   • parlamenty narodowe powinny same decydować o składzie delegacji,
   • rola PE nie powinna mieć charakteru wiodącego.

   Wyraził także nadzieję, że KPPUE na Cyprze podejmie konkretne kroki w kierunku wdrożenia art. 13 TSKZ.

  • 16 kwietnia 2013 r.
   List przewodniczącego niderlandzkiego Senatu do przewodniczącego parlamentu cypryjskiego

   Przewodniczący niderlandzkiego Senatu opowiedział się za powiązaniem miejsca i czasu prac nowej konferencji z art. 13 TSKZ z posiedzeniami COSAC, a także zapewnieniem synergii ze spotkaniami przewodniczących komisji finansów oraz otwarciem konferencji dla przedstawicieli komisji spraw gospodarczych i społecznych. Przy planowaniu spotkań konferencji należy jego zdaniem uwzględnić kalendarz semestru europejskiego. Podkreślił również, że konferencja z art. 13 TSKZ powinna opierać się na wymianie informacji i najlepszych praktyk, a nie podejmowaniu decyzji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ewentualnych konkluzjach przyjmowanych przez konferencję.

  • 8 kwietnia 2013 r.
   List przewodniczących komisji europejskich parlamentów narodowych państw członkowskich skierowany do przewodniczącego parlamentu cypryjskiego (wysłany po spotkaniu parlamentów narodowych i przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w Kopenhadze 11 marca 2013 r.)

   Sygnatariusze opowiedzieli się za wykorzystaniem istniejących już form współpracy międzyparlamentarnej w celu wdrożenia postanowień art. 13 TSKZ, proponując stworzenie małej i skutecznej konferencji spotykającej się dwa razy do roku przy okazji posiedzeń COSAC. Ich zdaniem konferencja powinna składać się z przedstawicieli komisji zajmujących się w swoich pracach sprawami finansów, budżetu i gospodarki, np. komisji spraw europejskich i finansów, jednak o ostatecznym składzie delegacji decydowałyby poszczególne parlamenty. Parlament Europejski miałby być reprezentowany na tych samych zasadach co parlamenty narodowe.

   Sygnatariusze podkreślili również, że demokratyczne wyzwania wzmocnionej integracji w obszarze finansów, budżetu i gospodarki wykraczają poza ramy TSKZ. Instrumenty legitymacji demokratycznej powinny obejmować:

   • efektywniejszą wspólną platformę dla koordynacji opinii parlamentów narodowych,
   • wzmocnienie dialogu politycznego z KE,
   • wyznaczenie kluczowych etapów, na których opinie parlamentów narodowych mogłyby zostać uwzględnione przed rozpoczęciem semestru europejskiego i w jego trakcie.
  • 8 marca 2013 r.
   List przewodniczącego szwedzkiego Riksdagu

   Przewodniczący szwedzkiego Riksdag, po konsultacji z przewodniczącymi parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Szwecji, zwraca uwagę, że w dyskusji nad różnymi formami współpracy międzyparlamentarnej należy w pierwszym rzędzie rozważyć możliwości, jakie oferują już istniejące formy, w tym współpraca na poziomie właściwych komisji parlamentarnych. Proponuje, aby na najbliższej KPPUE przewodniczący powierzyli właściwym komisjom parlamentarnym wypracowanie odpowiedniej formy współpracy na podstawie art. 13 TSKZ.

  • 13 lutego 2013 r.
   List przewodniczącego Komisji UE Izby Lordów

   Zdaniem Komisji UE Izby Lordów w parlamentarnej kontroli nad unią gospodarczą i walutową powinny uczestniczyć parlamenty wszystkich 27 (a wkrótce 28) państw członkowskich, gdyż państwa nie należące do strefy euro są pełnoprawnymi uczestnikami jednolitego rynku, oraz Parlament Europejski. Ponadto należy uwzględnić różne kompetencje parlamentów narodowych i PE. Komisja zwraca uwagę, że byłoby w interesie wszystkich parlamentów osiągnięcie porozumienia w tej kwestii na najbliższym spotkaniu KPPUE.

  • 16 stycznia 2013 r.
   List Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza do przewodniczącego francuskiego Zgromadzenia Narodowego

   Marszałek podkreślił potrzebę szybkiego utworzenia konferencji na podstawie art. 13 TSKZ. Negatywnie ocenił propozycję utworzenia specjalnej podkomisji złożonej z przedstawicieli parlamentów państw strefy euro i PE. Zwrócił uwagę, że parlamentarzyści z państw zobowiązanych do przyjęcia euro zgodnie z traktatami i aspirujących do członkostwa w strefie euro powinni uczestniczyć w konferencji na równych prawach z parlamentarzystami z państw UGiW.

  • 11 stycznia 2013 r.
   List przewodniczącego Komisji ds. UE słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego

   Komisja ds. UE słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego poparła list przewodniczących komisji spraw europejskich 11 parlamentów narodowych państw członkowskich z 7 grudnia 2012 r. i zaproponowała umieszczenie w porządku dziennym XLIX spotkania COSAC dyskusji nad sposobem wzmocnienia legitymacji demokratycznej w kontekście postępującej integracji w zakresie polityki finansowej, budżetowej i gospodarczej w ramach UE.

  • 11 stycznia 2013 r.
   Dokument roboczy ze spotkania przewodniczących parlamentów 6 państw założycielskich UE oraz Parlamentu Europejskiego, Luksemburg

   Przewodniczący uzgodnili, że nowa konferencja powinna spotykać się dwa razy do roku, w tym jedno spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli, pod przewodnictwem parlamentu państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE.

   Ponadto zaproponowali, aby parlamenty w ramach konferencji mogły omawiać polityki budżetowe uczestniczących państw członkowskich, rozwój unii gospodarczo-walutowej, roczną analizę wzrostu, krajowe programy reform czy programy konwergencji i przedstawiać niewiążące opinie.

   Zasugerowali, aby podczas prac nad formułą nowej konferencji odwołać do doświadczeń zdobytych podczas uzgodnień dotyczących utworzenia Międzyparlamentarnej Konferencji ds. WPZiB/WPBiO.

  • 7 grudnia 2012 r.
   List przewodniczących komisji europejskich 11 parlamentów narodowych państw członkowskich skierowany do Hermana Van Rompuy’a (wysłany po spotkaniu 11 parlamentów w Kopenhadze 26 listopada 2012 r.)

   Sygnatariusze zwracają uwagę na dotychczasowy brak propozycji w zakresie wzmocnienia roli parlamentów narodowych w kontekście postępującej integracji w obszarze polityki finansowej, budżetowej i gospodarczej w ramach UE oraz kierują do przewodniczącego Rady Europejskiej propozycję dyskusji na temat roli parlamentów we wzmacnianiu legitymacji demokratycznej UE.

wróć do góry