Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Implementacja prawa UE do polskiego porządku prawnego Wyroki Trybunału Sprawiedliwości - archiwum

 1. Sprawa C-185/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/83/WE — Artykuły 5 i 6 — Leki gotowe — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu — Przepisy państwa członkowskiego zwalniające z obowiązku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu podobnych produktów leczniczych mających niższą cenę niż produkty lecznicze objęte pozwoleniem
  Wyrok Trybunału z dnia 29 marca 2012 r.
 2. Sprawa C-46/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Niewystarczająca ochrona niektórych gatunków, w szczególności wydry (Lutra Lutra)
  Wyrok Trybunału z dnia 15 marca 2012 r.
 3. Sprawa C-192/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2009/147/WE — Ochrona dzikiego ptactwa — Zakres systemu ochrony — Odstępstwa od zakazów przewidzianych w dyrektywie
  Wyrok Trybunału z dnia 26 stycznia 2012 r.
 4. Sprawa C-362/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/98/WE — Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego — Nieprawidłowa transpozycja lub brak transpozycji niektórych przepisów w wyznaczonym terminie
  Wyrok Trybunału z dnia 27 października 2011 r.
 5. Sprawa C-311/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/46/WE — Homologacja pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie — Niepełna transpozycja
  Wyrok Trybunału z dnia 27 października 2011 r.
 6. C-326/09: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2004/113/WE - Polityka społeczna - Równość traktowania kobiet i mężczyzn - Dostęp do dóbr i usług oraz dostarczanie dóbr i usług - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie
  Wyrok Trybunału z dnia 17 marca 2011 r.
 7. C-551/08: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2005/68/WE - Działalność reasekuracyjna na własny rachunek- Podejmowanie i wykonywanie - Przepisy krajowe wcześniejsze względem dyrektywy - Brak przekazania lub brak transpozycji w wyznaczonym terminie
  Wyrok Trybunału z dnia 29 października 2009 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2009, s. I-00176 (Publikacja streszczeń)
 8. C-143/08: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2006/73/WE - Brak transpozycji w przewidzianym terminie
  Wyrok Trybunału z dnia 19 marca 2009 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2009, s. I-00041 (Publikacja streszczeń)
 9. C-475/07: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Podatek od energii elektrycznej - Dyrektywa 2003/96/WE - Artykuł 21 ust. 5 akapit pierwszy - Moment, w którym podatek staje się wymagalny
  Wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2009 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2009, s. I-00019 (Publikacja streszczeń)
 10. C-492/07: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/21/WE — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Pojęcie „abonenta"
  Wyrok Trybunału z dnia 22 stycznia 2009 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2009, s. I-00008 (Publikacja streszczeń)
 11. C-227/07: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Dyrektywa 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) — Artykuł 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 akapit pierwszy — Nieprawidłowa transpozycja
  Wyrok Trybunału z dnia 13 listopada 2008 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. I-08403.