Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Wybrane publikacje drukowane i elektroniczne do 2010 roku

WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE

Książki

 1. Barcz J.: Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa 2008 (s. 27).
 2. Barcz J.: Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące UE. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008 (s. 53).
 3. Grzeszczak R.: Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wrocław 2004.
 4. Kieniewicz L., Krawczyk K., Skrzyńska M., Tuz A., Wieśniak T.: Międzynarodowa współpraca Sejmu w zakresie integracji europejskiej, kwiecień 1997 – marzec 2000, Warszawa 2000 (Biuletyn Informacyjny/Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, Zeszyt 2 (40)/2000).
 5. Kiiver Ph.: European treaty reform and the national parliaments: Towards a new assessment of parliament-friendly treaty provisions, [w:] European constitutionalism beyond Lisbon (red. J. Wouters), Antwerp 2009.
 6. Kiiver Ph.: The National Parliaments in the European Union – A critical view on EU constitution building, Hague 2006.
 7. Maurer A.: Parlamentarische Demokratie in der Europäischen Union: der Beitrag des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente, Baden-Baden 2002.
 8. Mik C., Nowakowski M. J., Pawłowski B.: Rola i kompetencje Sejmu w procesie integracji, Warszawa 1998 (Raport BSE, nr 126).
 9. National parliaments and European democracy: a bottom-up approach to European constitutionalism (red. O. Tans), Groningen 2007.
 10. National parliaments and the European Union: the constitutional challenge for the oireachtas and other member state legislatures (red. G. Barrett), Dublin 2007.
 11. National parliaments within the enlarged European Union : from "victims" of integration to competitive actors? (red. J. O'Brennan, T. Raunio), London 2007.
 12. Puzyna S.: Współpraca międzyparlamentarna państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1998–2004, Warszawa 2004.
 13. Rainer A.: Parlament Europejski oraz parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej, Warszawa 2005.
 14. Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2008 (s. 65).
 15. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 16. Cieślik Z., Pawłowski B.: Zmiana roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej (według Traktatu reformującego Unię Europejską, przyjętego w Lizbonie, w dniach 17-18 października 2007 r.). Możliwości badania zasady pomocniczości w polskim parlamencie, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2007, nr 4, s. 29-38.
 17. Gancarz G.: Zmiany dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zawarte w Traktacie z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
  Pkt 1.3.4. Wzmocniona rola parlamentów narodowych (s.13).
 18. Górnicz E.: Wzmacnianie roli parlamentów narodowych w konstrukcji europejskiej, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 21.
 19. Kowalik-Bańczyk K., Szwarc-Kuczer M.: Traktat z Lizbony - reforma czy jej pozory? Studia prawnicze 2008 nr 1, s.5.
 20. Pawłowski B.: Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS”, nr 2, 2008.
 21. Pawłowski B.: Zmiana roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej (konkluzje prezydencji na posiedzeniu Rady Europejskiej, Bruksela 21–22 czerwca 2007 r.), „Zeszyty Prawnicze BAS” 2007, nr 3, s. 73-81.
 22. Pudło A.: Drugie izby parlamentów państw członkowskich w postanowieniach Traktatu z Lizbony, „Przegląd Legislacyjny” 2009, nr 1-2, s. 60
 23. Szymanek J.: Parlamenty narodowe w procesie integracji europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 1/2008, s. 39.
 24. Świeboda P.: System instytucjonalny Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony – konsekwencje i wyzwania, „Biuletyn Analiz UKIE”, listopad 2008 r.
 25. Wójtowicz K.: Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej, "Przegląd Sejmowy" 2008, nr 3 (86), s.77.
 26. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 27. Albi A.: Supremacy of EC Law in the New Member States Bringing parliaments into the Equation of ‘Co-operative Constitutionalism’, „European Constitutional Law Review” 2007, Vol. 3, Iss. 1, s. 25.
 28. Auel K.: Democratic Accountability and National Parliaments: Redefining the Impact of Parliamentary Scrutiny in EU Affairs, „European Law Journal” 2007, Vol. 13, Iss. 4, s. 487.
 29. Barrett G.: 'The king is dead, long live the king': The recasting by the Treaty of Lisbon of the provisions of the Constitutional Treaty concerning national parliaments, „European Law Review” 2008, Vol. 33, Iss. 1, s. 66.
 30. Besselink L.: The role of the National Parliament and European Parliament in EU decision-making: The approval of the Lisbon Treaty in the Netherlands, „European Public Law” 2009, vol. 15, iss. 3, s. 307-318.
 31. Bermann G. A.: The Lisbon Treaty: The Irish ‘No’.: National Parliaments and Subsidiarity, „European Constitutional Law Review” 2008, Vol. 4, Iss. 3, s. 453.
 32. Bermann G. A.: National parliaments and subsidiarity: An outsider’s view, [w:] „Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?”, 7th International ECLN-Colloquium Sofia, 17-19 April 2008.
 33. Duina F., Raunio T.: The open method of co-ordination and national parliaments: further marginalization or new opportunities?, „Journal of European Public Policy” 2007, Vol. 14, Iss. 4, s. 489.
 34. Fahey E.: National Parliaments and the European Union: The Constitutional Challenge for the Oireachtas and Other Member State Legislatures, „Common Market Law Review” 2008, No. 45, Iss. 3, s. 913-915.
 35. Kiiver P.: The Treaty of Lisbon, the National Parliaments and the Principle of Subsidiarity, „Maastricht Journal of European and Comparative Law”, 2008, Vol. 15, s. 77.
 36. Krunke H.: Developments in National Parliaments’ Involvement in Ordinary Foreign Policy and European Policy – Denmark, „European Public Law” 2007, Vol. 13, Iss. 2, s. 335.
 37. Jančić D., Tans O., Zoethout C., Peters J.: National Parliaments and European Democracy: A Bottom-up Approach to European Constitutionalism, „Common Market Law Review” 2008, No. 45, Iss. 5, s. 1552-1554.
 38. Le Barbier-Le Bris M.: Le nouveau rôle des parlements nationaux: avancée démocratique ou sursaut étatiste?, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, Septembre 2008, No. 521, s. 494.
 39. Louis J.-V.: The Lisbon Treaty: The Irish ‘No’.: National Parliaments and the Principle of Subsidiarity – Legal Options and Practical Limits, „European Constitutional Law Review” 2008, Vol. 4, Iss. 3, s. 429.
 40. Louis J.-V.: National Parliaments and the Principle of Subsidiarity - Legal Options and Practical Limits, [w:] „Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?”, 7th International ECLN-Colloquium Sofia, 17-19 April 2008.
 41. Passos R.: Recent developments concerning the role of national parliaments in the European Union, „ERA Forum”, April 2008, Vol. 9, No. 1.
 42. Poto M.: The Principle of Proportionality in Comparative Perspective, „German Law Journal” 2007, Vol. 8, No. 9, s. 835.
 43. Proportionality: Rethinking a classic of European Law, „Legal Issues of Economic Integration” 2008, Special Conference Issue, Vol. 35, iss. 3.
 44. Rácz R.: How Will Change The Role Of The National Parliaments In The European Union With The Entry Into Force Of The Lisbon Treaty?, „European Integration Studies" 2009, Iss.2 (7), p.59-67.
 45. Sampol C.: Role of national parliaments still cause for debate, „Europolitics”, 31.05.2007, No. 3316, s. 10.
 46. Schutze R.: Subsidiarity after Lisbon: reinforcing the safeguards of federalism?, „Cambridge Law Journal”, No. 68, November 2009, s. 525.
 47. Spinant D., Taylor S.: Parliaments offered greater EU powers, „European Voice”, 14 June 2007, Vol. 13, No. 23.
 48. Treaty of Lisbon. Here is what changes!, Subsidiarity: Half a victory for national parliaments, „The European affairs daily” special edition, 7 November 2007, No. 3407, s. 8.
 49. Van Kersbergen K., Verbeek B.: The Politics of International Norms: Subsidiarity and the Imperfect Competence Regime of the European Union, „European Journal of International Relations” 2007, iss. 13, s. 217.
 50. Wendel M., Belov M. and Angelov M.: The Constitutional Paradigm revisited. Looking at the Lisbon Treaty with the eyes of Magritte [w:] „Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?”, 7th International ECLN-Colloquium Sofia, 17-19 April 2008.
 51. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

  Informacje ze strony Parlamentu Europejskiego

 52. European Parliament's analysis of the Lisbon Treaty: Lisbon Treaty: European Parliament welcomes increased powers for national parliaments, 6.05.2009.
 53. Lisbon Treaty: Constitutional Affairs Committee welcomes increased powers for national parliaments, 9.03.2009.
 54. Wspólne spotkanie parlamentarne: Nowy Traktat wzmocni uprawnienia parlamentów krajowych, 3.12.2007.
 55. Publikacje ośrodków badawczych

  ARENA Centre for European Studies

 56. Raunio T.: National parliaments and European integration, „ARENA Working Paper Series” 2009, No. 2
 57. Wilde P. de: Designing Politicization. How control mechanisms in national parliaments affect parliamentary debates in EU policy-formulation, „ARENA Working Paper” 2009, No. 13.
 58. Center for European Reform

 59. Menon A. Peet J.: Beyond the European Parliament: Rethinking the EU's democratic legitimacy, Center for European Reform, grudzień 2010.
 60. European Institute of Public Administration

 61. Jans T., Piedrafita S.: The Role of National Parliaments in European Decision-Making, „Eipascope” 2009, No. 1.
 62. Fundacja Konrada Adenauera

 63. Grzeszczak R.: Subsydiarna demokracja. Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony, Raporty Fundacji Konrada Adenauera, nr 10, 2009.
 64. Royal Institute for International Relations - EGMONT

 65. Kurpas S. (i in.): National Parliaments and the Subsidiarity Principle [w:] The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, Brussels 2007, s. 81-96.
 66. Zentrum für Europäische Integrationsforschung

 67. Höreth M., Sonnicksen J.: Making and Breaking Promises. The European Union under the Treaty of Lisbon, Discussion Paper 2008 C 181.* Bibliografia, choć dotyczy roli parlamentów narodowych w UE z perspektywy Traktatu z Lizbony, to uwzględnia także wybrane pozycje odnoszące się do wcześniejszego stanu prawnego, w tym przede wszystkim publikacje analizujące rolę polskiego parlamentu w kontekście integracji europejskiej.
Patrz również: Traktat z Lizbony. Wybrane publikacje - Opracowania nt. wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego