Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Współpraca państw bałtyckich – wybrane inicjatywy realizowane w ramach UE oraz inne przykłady współdziałania na poziomie parlamentarnym08.05.2014

Początki współpracy realizowanej na poziomie unijnym sięgają lat 90-tych i wiążą się z uruchomieniem Inicjatywy Wspólnotowej „INTERREG II C" realizowanej w latach 1997-1999 (jej kontynuację stanowił „INTERREG III B" z lat 2000-2006) (pkt 4 i 5).

Wraz z rozszerzeniem w 2004 r. Morze Bałtyckie stało się niemal wewnętrznym akwenem UE, co doprowadziło do potrzeby zacieśnienia współpracy w regionie i zaowocowało przyjęciem w 2009 r. pierwszej unijnej strategii makroregionalnej - Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) (pkt 1). Implementację strategii oparto na Planie działania (podlegającym aktualizacji; ostatnia z 22.02.2013), który pierwotnie wyróżniał 4 obszary tematyczne: ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjność oraz bezpieczeństwo. SUE RMB jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE (m.in. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, takich jak Program Regionu Morza Bałtyckiego, pkt 2, czy Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, pkt 3), środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych.

Państwa regionu Morza Bałtyckiego współdziałają ze sobą również na poziomie parlamentarnym. Do takich form współpracy zalicza się m.in.:

 • Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Parliamentary Conference - BSPC), której zadaniem jest m.in. podnoszenie świadomości na temat spraw istotnych dla regionu, promowanie i pobudzanie działań służących zrównoważonemu rozwojowi ekologicznemu oraz uwidacznianie znaczenia regionu bałtyckiego i dotyczących go zagadnień w europejskim kontekście. W jej skład wchodzą członkowie 11 parlamentów krajowych, przedstawiciele parlamentów regionalnych oraz zgromadzeń parlamentarnych (pkt 6);
 • Baltic Assembly utworzone w celu promowania współpracy między parlamentami krajów bałtyckich; w jego skład wchodzą delegacje parlamentarzystów z Litwy, Łotwy i Estonii (pkt 7);
 • Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które powstało jako płaszczyzna współpracy pomiędzy organami stanowiącymi władz regionalnych. Jego podstawowym celem jest znalezienie wspólnych interesów i priorytetów dla rozwoju obszaru południowego Bałtyku (pkt 8).

Dokumenty podstawowe:

 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii
 2. Plan działania, wersja z lutego 2013

  Strony Internetowe:

 3. EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) - strona oficjalna
  EUSBSR Library – wykaz dokumenów
 4. Baltic Sea Region Programme – strona oficjalna
 5. South Baltic Programme – strona oficjalna
 6. Interreg II C – archiwalna strona Komisji Europejskiej
 7. The Baltic Sea Region INTERREG III B Neighbourhood Programme 2000-2006 – strona oficjalna

 8. Baltic Sea Parliamentary Conference - strona oficjalna
 9. Baltic Assembly - strona oficjalna
 10. Forum Parlamentów Południowego Bałtyku - informacje na stronie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego