Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Grupa ds. Wspólnej Kontroli...

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Drukuj

LEKSYKON Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

  1. Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP) monitoruje pod względem politycznym działania Europolu służące realizacji jego zadań, w tym wpływ tych działań na podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. Została ona ustanowiona na mocy rozporządzenia nr 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). Uprawnienia GWKP określono w art. 51 rozporządzenia. Grupa ma prawo do otrzymywania od Europolu wymienionych w rozporządzeniu kategorii dokumentów. Sposób organizacji i regulamin GWKP określają wspólnie Parlament Europejski i parlamenty narodowe.
  2. Posiedzenie inauguracyjne GWKP odbyło się 9-10 października 2017 r. w Brukseli, na podstawie decyzji KPPUE z Luksemburga (22-24 maja 2016) i Bratysławy (23-24 kwietnia 2017). Rozpoczęto wówczas prace nad regulaminem, który został przyjęty podczas drugiego posiedzenia grupy, 19 marca 2018 roku w Sofii (nowelizacja: Bruksela 2019 i 2021).
  3. W skład GWKP wchodzą delegacje z Parlamentu Europejskiego (16 członków Parlamentu) oraz parlamentów narodowych państw członkowskich (nie więcej niż czterech członków; w przypadku parlamentów dwuizbowych – nie więcej niż dwóch członków z izby, przy czym istnieje możliwość przenoszenia miejsc między izbami parlamentu). Członkowie GWKP są wybierani przez każdy parlament/izbę, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia wiedzy merytorycznej oraz ciągłości. O ile jest to możliwe, członkowie GWKP są mianowani na okres ich kadencji parlamentarnej.
  4. Posiedzenia GWKP odbywają się dwa razy w roku: w pierwszej połowie roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE, w drugiej połowie – w PE w Brukseli. W razie potrzeby mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne. Prezydencję GWKP wspólnie sprawują parlament państwa sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Sekretariat grupy zapewnia trojka prezydencji (przewodniczący delegacji parlamentu państwa sprawującego obecną, poprzednią i następną prezydencję w Radzie oraz Parlamentu Europejskiego). Językami roboczymi GWKP są angielski i francuski. GWKP może sporządzać wnioski końcowe ze spotkań, zawierające podsumowanie wyników posiedzenia. Dokumenty pochodzące z Europolu są adresowane do każdego parlamentu narodowego i Parlamentu Europejskiego, a za przekazanie ich wyznaczonym członkom GWKP są odpowiedzialne parlamenty. Informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń GWKP są publikowane na stronie internetowej IPEX (podstrona JPSG on Europol), a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.

Aktualizacja: 30.03.2022