Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)

Strona COSAC

Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). Jest to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. COSAC spotyka się dwa razy do roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE.

Od 1997 r. w spotkaniach COSAC w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele polskiego parlamentu i parlamentów innych państw kandydujących. Po naszym wejściu do Unii Sejm i Senat są reprezentowane przez członków prezydiów komisji ds. europejskich.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE

Dokumenty COSAC dotyczące pozycji parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

Kontrola zasad pomocniczości i proporcjonalności przez parlamenty narodowe

ARCHIWUM