Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Trójkąt Weimarski > Spotkania prezydiów izb niższych... > I SPOTKANIE

 

logo fr

AAA Drukuj

I SPOTKANIE

28-29.05.2010, ESSEN

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, Wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski, pos. Stanisław Rakoczy – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, pos. Stanisław Rzymełka – przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej oraz pos. Aleksander Chłopek – przewodniczący Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej.

 

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Otwarcie posiedzenia przez Norberta Lammerta, Przewodniczącego Niemieckiego Bundestagu
  2. Kryzys gospodarczy i finansowy jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich
    Wprowadzenie: Bernard Accoyer, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej
  3. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
    Wprowadzenie: Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  4. Przyjęcie wspólnego oświadczenia

wersja pdf

Wspólne oświadczenie Przewodniczącego Niemieckiego Bundestagu, Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego oraz Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji I trójstronnego spotkania Prezydiów w ramach Trójkąta Weimarskiego*

Essen, 29 maja 2010

I.
Zjednoczenie Europy ma na celu „coraz ściślejszy związek między narodami Europy”: to sformułowanie założycieli Wspólnoty Europejskiej zostało powtórzone również w Preambule Traktatu Lizbońskiego. Dlatego też integracja europejska nie może być jedynie dziełem rządów, lecz musi być popierana i współtworzona przez narody Europy, które uczestniczą w tym procesie za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego oraz swoich parlamentów narodowych. Z radością przyjmujemy fakt, że Traktat Lizboński wzmocnił prawa Parlamentu Europejskiego oraz podkreślił odpowiedzialność parlamentów narodowych na płaszczyźnie europejskiej. Tę odpowiedzialność chcemy w przyszłości wziąć na siebie również w ramach Trójkąta Weimarskiego, utworzonego przez Polskę, Francję i Niemcy po przezwyciężeniu przed 20 laty podziału Europy, przyczyniając się w ten sposób wspólnie do coraz ściślejszego związku między narodami Europy. Jesteśmy przekonani, że konieczna i pożądana współpraca rządów oraz parlamentów w Unii Europejskiej wymaga szczególnie ścisłej i stałej współpracy krajów sąsiadujących i że po przezwyciężeniu podziału Europy współpraca między Francją, Niemcami i Polską w celu pogłębiania integracji europejskiej ma znaczenie wzorcowe. Cieszymy się, że możemy budować na ukształtowanej i utrwalonej przez długie lata tradycji współpracy między naszymi parlamentami.

II.
W przyszłości będziemy spotykać się regularnie, aby w świetle wyzwań Traktatu Lizbońskiego stworzyć forum dla stałej i intensywnej wymiany opinii na temat rozwoju Unii Europejskiej oraz wkładu parlamentów w ten proces. Nasze szczególne zainteresowanie kierujemy przy tym w stronę kwestii stosunku Unii do swoich obywateli oraz relacji z sąsiadami.

Intensyfikacja współpracy komisji

1. Ze wspólnego działania naszych parlamentów powinna rozwinąć się również współpraca między naszymi komisjami. W ostatnim czasie komisje do spraw Unii Europejskiej Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Niemieckiego Bundestagu uzgodniły podjęcie ściślejszej współpracy. Dążymy do tego, aby również komisje specjalistyczne naszych parlamentów wymieniały się między sobą poglądami na temat strategicznie ważnych projektów Komisji Europejskiej i przygotowywały wspólne stanowisko wobec organów UE.

Uczestnictwo sprawozdawców Parlamentu Europejskiego

2. Dlatego też nasze parlamenty dążą również do ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Do współpracy między naszymi komisjami należy włączyć posłów do Parlamentu Europejskiego. Dobrą okazją do tego byłyby w szczególności wspólne posiedzenia posłów naszych parlamentów narodowych oraz sprawozdawców Parlamentu Europejskiego.

Ścisła współpraca przy kontroli przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności

3. Korzystając z prawa parlamentów narodowych do kontroli przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności przy projektach aktów prawodawczych Komisji zgodnie z Protokołem nr 2 Traktatu Lizbońskiego, będziemy na płaszczyźnie parlamentarnej i administracyjnej odpowiednio wcześnie wymieniać się między sobą informacjami na temat ewentualnych wątpliwości odnośnie przestrzegania zasady pomocniczości.

Jednocześnie zamierzamy zaangażować się na rzecz wspólnego porozumienia wszystkich parlamentów narodowych w kwestii kontroli przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Biura w Brukseli

4. Specjalistyczne służby administracji parlamentarnych będą współpracowały ze sobą w zakresie wzajemnego przekazywania sobie dobrych doświadczeń dot. organizacji i procedur przy zajmowaniu się projektami UE. Służy temu również wymiana doświadczeń między pracownikami naszych administracji.
Ponadto uzgodniona zostaje ścisła współpraca między przedstawicielami trzech parlamentów w Brukseli.

Rozszerzenie współpracy w ramach IPEX

5. Zamierzamy rozbudować IPEX, tak aby stał się on sprawnie działającym środkiem komunikacji i informacji na potrzeby wymiany informacji dot. UE między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim oraz środkiem współpracy międzyparlamentarnej. W tym celu odpowiednio wcześnie wymieniane będą informacje na temat projektów decyzji dotyczących spraw UE, nad którymi w danej chwili się obraduje.

IPEX powinien nie tylko dostarczać parlamentom narodowym cennych informacji, ale również przybliżać obywatelom naszych państw politykę europejską i rolę, jaką odgrywają w niej parlamenty narodowe. W tym sensie staramy się o rozszerzoną ofertę informacyjną, którą zamierzamy wspólnie opracować.

III.
Z intensywnej współpracy Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Niemieckiego Bundestagu powinny również korzystać pozostałe parlamenty narodowe, tak aby wzmocnić ideę europejską i demokratyczną legitymację działania Unii Europejskiej.


* Oświadczenie zostało przyjęte w trzech wersjach językowych. 

wróć do góry