Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Spotkania komisji parlamentarnych

 

logo fr

AAA Drukuj

Spotkania komisji parlamentarnych


IX kadencja

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2022

25.04.2022, Mechanizm pomocniczości Unii Europejskiej, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego (JURI)

Uczestnicy: pos. Rafał Bochenek (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

PROGRAM

 • Powitanie: Adrián Vázquez Lázara, przewodniczący komisji JURI
 • Wprowadzenie do tematu: Nacho Sánchez Amor, stały sprawozdawca ds. pomocniczości
 • Co zrobić, by uzasadnione opinie były skuteczniejsze i jak usprawnić dialog polityczny – perspektywy parlamentów narodowych i europejska
 • Rola Komitetu Regionów w badaniu pomocniczości
 • Debata w obecności Komisji Europejskiej
 • Ocena proporcjonalności prawa UE
 • Dobre praktyki w unikaniu zjawiska „gold plating” w procesie implementacji prawa UE
 • Debata w obecności Komisji Europejskiej
 • Uwagi końcowe: Adrián Vázquez Lázara, przewodniczący komisji JURI

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

21.04.2022, Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w krajach trzecich, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Prawną (JURI) i Podkomisję ds. Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego

Uczestnicy: pos. Krzysztof Lipiec (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

PROGRAM

 • Powitanie: Maria Arena, przewodnicząca podkomisji DROI, Adrián Vázquez Lázara, przewodniczący komisji JURI
 • Prezentacja projektu Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy dotyczącej należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz krótkie wystąpienia ekspertów
 • Debata członków Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
 • Konkluzje: Maria Arena, przewodnicząca podkomisji DROI, Adrián Vázquez Lázara, przewodniczący komisji JURI

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

03.03.2022, Ambitna przyszłość dla kobiet w Europie po epidemii COVID-19: obciążenie psychiczne, równość płci w pracy zdalnej i bezpłatna praca w opiece po pandemii, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2022, wideospotkanie

PROGRAM

 • Powitanie: Robert Biedroń, przewodniczący komisji FEMM 
 • Wystąpienia otwierające: Roberta Metsola, przewodnicząca PE, Élisabeth Moreno, minister ds. równouprawnienia, różnorodności i równych szans, Francja, Věra Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości
 • Główne wystąpienie: Katrín Jakobsdóttir, premier Islandii
 • Wystąpienie Ivanny Klympush-Tsintsadze, przewodniczącej Komisji ds. Integracji Ukrainy z Unią Europejską Rady Najwyższej Ukrainy
 • Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów
 • Zamknięcie spotkania: Helena Dalli, komisarz europejski ds. równości, Robert Biedroń przewodniczący komisji FEMM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

2021

 • 9 grudnia 2021, Stan praworządności w Unii Europejskiej, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), wideokonferencja

Uczestnicy: pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

PROGRAM

 • Uwagi wstępne: Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący komisji LIBE, David Maria Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Sesja I – Wymiana opinii ws. dorocznego komunikatu Komisji „Sprawozdanie na temat praworządności 2021”
 • Sesja II – Kierunek dalszych działań w sprawie mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
 • Uwagi końcowe - Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący komisji LIBE

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 • 30 listopada 2021, Eliminacja przemocy wobec kobiet, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM), format hybrydowy

Uczestnicy: pos. Anna Kwiecień (PiS), Komisja do Spraw UE, sen. Dorota Tobiszowska (PiS), Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

PROGRAM

 • Przemówienia powitalne: Evelyn Regner, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Iva Dimic, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Klubu Kobiet Zgromadzenia Narodowego Słowenii
 • Sesja I – Przemoc seksualna jako broń wojenna
 • Sesja II – Zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami
 • Sesja III – Cyberprzemoc
 • Sesja IV – Konwencja stambulska
 • Uwagi końcowe: Roberta Metsola, wiceprzewodnicząca PE, Evelyn Regner, przewodnicząca komisji FEMM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 • 18 listopada 2021, Rozwój planów strategicznych w zakresie wspólnej polityki rolnej w każdym państwie członkowskim, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI), format hybrydowy

Uczestnicy: pos. Robert Telus (PiS), przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pos. Kazimierz Gołojuch (PiS), Komisja ds. UE, sen. Jerzy Chróścikowski, (PiS), przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PROGRAM

 • Wystąpienie otwierające – Norbert Lins, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI)
 • Sesja I – W jaki sposób strategiczne plany WPR będą dostosowane do celów Zielonego Ładu
 • Sesja II – W jaki sposób państwa członkowskie mogą wykorzystać swoje krajowe plany strategiczne WPR, aby zachęcić większą liczbę organizacji producenckich do wykorzystania nowych odstępstw od reguł konkurencji dla zrównoważenia siły przetargowej w ramach łańcucha dostaw?
 • Sesja III – Nowy model dostaw – zasadnicza nowość WPR 2023-2027 dostarcza wyzwań krajowym administracjom. W jaki sposób powiązać cele krajowych planów strategicznych, wskaźniki wyników i właściwą sprawozdawczość oraz kontrolę, aby zapewnić ocenę rzeczywistej wydajności?
 • Konkluzje – Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa
 • Uwagi końcowe – Norbert Lins, przewodniczący komisji AGRI

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 

 • 9 listopada 2021,  Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym dezinformacja, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Specjalną ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w UE, w tym Dezinformacji (INGE), PE, format hybrydowy

Uczestnicy: pos. Krzysztof Gawkowski (Lewica), Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, pos. Daniel Milewski (PiS), Komisja ds. UE, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i UE

PROGRAM

 • Wprowadzenie – Raphaël Glucksmann, przewodniczący komisji INGE
 • Sesja 1: Obce ingerencje w procesy demokratyczne w UE
 • Sesja 2: Odpowiedź na obce ingerencje we współpracy z demokracjami zajmującymi podobne stanowisko

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 

 • 9 listopada 2021, Parlamenty narodowe wobec Konferencji ws. przyszłości Europy, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO), format hybrydowy

Uczestnicy: pos. Arkadiusz Mularczyk (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, pos. Kacper Płażyński (PiS), członek Komisji do Spraw Europejskich, przewodniczący Podkomisji stałej ds. Konferencji o przyszłości Europy

PROGRAM

 • Wystąpienia wprowadzające: Charles Goerens, wiceprzewodniczący AFCO, Guy Verhofstadt, współprzewodniczący zarządu KoPE, Gašper Dovžan, sekretarz stanu w MSZ Słowenii, prezydencja Rady, Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, współrzewodnicząca zarządu KoPE
 • Prezentacje: Branko Grims, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, Administracji Publicznej i Samorządu słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, Sabine Thillaye, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich francuskiego Zgromadzenia Narodowego
 • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 • Uwagi końcowe: Guy Verhofstadt, Charles Goerens

 Dokumenty i informacje na stronie spotkania

  

 • 27 września 2021, Odwrócić bieg wydarzeń: spojrzenie parlamentów narodowych na Europejski plan zwalczania raka; spotkanie zorganizowane przez Komisję Specjalną ds. Walki z Rakiem PE (BECA), wideokonferencja

Uczestnicy:  pos. Anna Kwiecień (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Komisja do Spraw UE; sen. Beata Małecka-Libera (KO), przewodnicząca Komisji Zdrowia

PROGRAM

 •  Otwarcie konferencji - Bartosz Arłukowicz, przewodniczący Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem
 • Uwagi wstępne nt. projektu raportu BECA „Wzmocnić Europę w zwalczaniu raka – w kierunku kompleksowej i skoordynowanej strategii”, Véronique Trillet - Lenoir, sprawozdawca BECA

Główni mówcy: Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Iva Dimic, przew. Podkomisji ds. Monitorowania Raka w Zgromadzeniu Narodowym Słowenii

 • Dyskusja panelowa „Wzmocnienie współpracy UE, aby uporać się z krajowymi, regionalnymi i społecznymi nierównościami w prewencji i leczeniu raka”, z udziałem sprawozdawców z Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Uwagi podsumowujące i końcowe: Véronique Trillet – Lenoir, Bartosz Arłukowicz

Informacje i dokumenty na stronie spotkania

22 czerwca 2021, Reforma europejskiego prawa wyborczego & Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego; spotkanie zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE  (AFCO), format hybrydowy

Uczestnicy: pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE, pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw UE, przewodniczący Podkomisji stałej do spraw Konferencji o przyszłości Europy
Program
Wypowiedzi wprowadzające: Antonio Tajani, przewodniczący AFCO, Věra Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
Sesja I – Reforma europejskiego prawa wyborczego
Prezentacje: Domènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw nowelizacji Aktu dotyczącego wyborów członków PE w powszechnych wyborach bezpośrednich, zgodnie z art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE (202/2220(INL)); Isabel Oneto, portugalskie Zgromadzenie Republiki, Marguerite Deprez-Audebert, francuskie Zgromadzenie Narodowe; Debata
Sesja II – Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
Prezentacje: Domènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw projektu rozporządzenia PE w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień śledczych oraz uchylającego decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (art. 240 Regulaminu PE – sprawy w toku); André Coelho Lima, portugalskie Zgromadzenie Republiki; Debata 
Uwagi końcowe: Domènec Ruiz Devesa, Antonio Tajani

Informacja na stronie PE

 • 4 marca 2021 ,   Jesteśmy silne: kobiety na czele walki z Covid-19; spotkanie komisji zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021 przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia, wideospotkanie

Uczestnicy: pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE Sejmu oraz sen. Magdalena Kochan (KO), Komisja ds. Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu 

Program
- Powitanie i wystąpienia otwierające
- Główne przemówienie: Katerina Sakellaropoulou, Prezydent Republiki Greckiej
- Dyskusja panelowa: „Kobiety na pierwszych liniach: wnioski z zarządzania kryzysowego”
- Uwagi końcowe

Informacja na stronie PE

 2020

 • 2 grudnia 2020, wideospotkanie
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Spraw Zagranicznych PE (AFET)

  - Bałkany Zachodnie: 25 lat po porozumieniach z Dayton
  - Wspólna reakcja UE na rzecz wsparcia demokratycznej zmiany w Białorusi
  Informacja na stronie PE
 • 1 grudnia 2020, wideospotkanie
  Ocena działalności Eurojustu - międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE)
  (pierwsze spotkanie międzyparlamentarne parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego ws. oceny działalności Eurojustu, zgodnie z art. 85 TfEU i rozporządzeniem 2018/1772)
  - Obecna i przyszła działalność Eurojustu, z uwzględnieniem obecnej pandemii
  - Przyszła współpraca między Eurojustem a nowo utworzoną Prokuraturą Europejską
  - Współpraca z krajami trzecimi i wyzwania związane z brexitem w zakresie zwalczania terroryzmu i zorganizowanej przestępczości transgranicznej
  - Uwagi końcowe
  Informacja na stronie PE
  Informacja na stronie OIDE
 • 10 listopada 2020, wideospotkanie
  "Pierwsze roczne sprawozdanie Komisji na temat praworządności i rola parlamentów narodowych" - międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE)

  - Wymiana opinii o rocznym sprawozdaniu Komisji na temat praworządności i przyszłe działania zmierzające do utworzenia Mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
  - Wymiana opinii na temat wpływu pandemii COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe
  - Uwagi  końcowe
  Informacja na stronie PE
 • 27 października 2020, wideospotkanie
   „Lepsze stanowienie prawa z perspektywy cyfrowej” - międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję ds. Prawnych PE (JURI)

  - Legislacja w środowisku cyfrowym (digital-ready legislation) – doświadczenie duńskie
  - Zdygitalizowane usługi dla obywateli i przedsiębiorstw – doświadczenie estońskie
  - Narzędzia cyfrowe w służbie prawodawstwa – doświadczenie francuskie
  - Doświadczenia narodowe ze zdalnym procesem ustawodawczym w czasach pandemii Covid-19
  - Debata, uwagi końcowe
  Informacja na stronie PE

VIII kadencja

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2019

 • 2 kwietnia 2019, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Przyszłość wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, relacje Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa po brexicie oraz przyszłość rozszerzenia i polityki sąsiedztwa”

  - Wzmacnianie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, głosowanie większością kwalifikowaną w obszarze WPZiB
  - Po brexicie: przyszłe relacje Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem
   -Przyszłość rozszerzenia i polityki sąsiedztwa
 • 7 marca 2019, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Siła kobiet w polityce”

  - Otwarcie spotkania, przemówienia
  Obecność kobiet w polityce w dzisiejszych czasach
  - Prawdziwa siła kobiet w polityce i sposoby na jej wzmocnienie
  Debata z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
  - Młode kobiety w polityce
  Debata z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
  - Uwagi końcowe

 

2018

 • 27 listopada 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmacnianie pozycji parlamentów i wykonywanie praw obywateli w zakresie implementacji i stosowania prawa UE"
  - Powitanie i wystąpienie wprowadzające
  - Transpozycja, implementacja i stosowanie prawa Unii: analiza przypadków
  - Transpozycja i implementacja prawa UE na poziomie krajowym: wyzwania i punkt widzenia parlamentów narodowych

  - Rola skarg do rzeczników praw obywatelskich i petycji do parlamentów jako instrumenty stosowane w razie naruszenia prawa Unii

  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 20 listopada 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Prawa człowieka oraz działania zewnętrzne UE i państw członkowskich"
  - Uwagi wstępne
  - Panel 1: Włączanie praw człowieka do działań zewnętrznych, debata
  - Panel 2: Biznes i prawa człowieka, debata
  - Panel 3: Zrównoważony rozwój i prawa człowieka, debata
  - Wnioski

  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 19-20 listopada 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Europejskie dziedzictwo kulturowe"
  - Równoległe sesje robocze:
          Panel 1: Kultura i tożsamość, debata
          Panel 2: Konserwowanie, ochrona i przywracanie dziedzictwa kulturowego, debata
          Panel 3: Dziedzictwo kulturowe i edukacja, debata
  - Sesja plenarna
          Panel wprowadzający
          Panel 1: Kultura i tożsamość, debata
          Panel 2: Konserwowanie, ochrona i przywracanie dziedzictwa kulturowego, debata
          Panel 3: Dziedzictwo kulturowe i edukacja, debata
  - Konkluzje

  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 18 października 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Aspekty praw podstawowych związane z integracją Romów i zwalczaniem antyromskości"
  - Uwagi wstępne (Claude Moraes, Lívia Járóka, Doris Wolfslehner, Tiina Astola)
  - Sesja I: Integracja Romów i prawa podstawowe, debata (Soraya Post, Ioannis Dimitrakopoulos, Romani Rose, Thomas Hammarberg)
  - Sesja II: Rozwijanie strategii dotyczących Romów i zwalczanie antyromskości,
  debata (Lina Vosyliute, Claude Cahn, Cătălin Dumitru Toma, Veljko Kajtazi)
  - Wnioski i uwagi końcowe (
  Soraya Post, Claude Moraes)
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 10 października 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Stan debaty na temat przyszłości Europy"
  - Oświadczenia wstępne (Danuta Hübner, Juliane Bogner-Strauß, Věra Jourová, Reinhold Lopatka, Christian Buchmann)
  - Wystąpienia (Luca Jahier, Barbara Duden, Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić)
  - Debata z członkami parlamentów narodowych i członkami Parlamentu Europejskiego
  - Wnioski i uwagi końcowe (
  Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Hübner)
  W spotkaniu uczestniczył pos. P. Apel – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 20 czerwca 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Inwestycje UE w sieci transportowe po 2020 roku"
  - Otwarcie spotkania i główne wystąpienie
  - Sesja I: Sieci transportowe – aktualna sytuacja i przyszłe perspektywy, debata
  - Sesja II: Wyzwania i perspektywy w zakresie inwestycji w infrastrukturę transportową na okres po 2020 roku, debata
  - Uwagi końcowe
  W spotkaniu uczestniczył pos. Lech Kołakowski - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 15 maja 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja pakietu dotyczącego ochrony danych osobowych – w przeddzień rozpoczęcia jego stosowania"
  - Otwarcie spotkania i uwagi wstępne
  - Sesja I: Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty instytucjonalne
  - Sesja II: Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – wpływ na sektor prywatny, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa
  - Sesja III: RODO i innowacje technologiczne
  - Sesja IV: Implementacja dyrektywy o ochronie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ścigania przestępstw
  - Uwagi końcowe
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. Paweł Pudłowski – przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, pos. Łukasz Zbonikowski - członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 24 kwietnia 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "W kierunku WPR po 2020: przyszłość żywności i rolnictwa"
  - Priorytety bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
  - Sesja I - Przyszłość polityki rolnej: zmodernizowana i oparta na wynikach polityka na rzecz zrównoważonego wzrostu, ochrony środowiska, żywności wysokiej jakości, zdrowia i zatrudnienia w UE
  - Dyskusja z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  - Sesja II - Wdrażanie przyszłej polityki rolnej: jak poprawić synergię wielopoziomowego procesu zarządzania opartego na wzmocnionej pomocniczości, z uwzględnieniem roli parlamentów narodowych
  - Dyskusja z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  - Uwagi końcowe
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. Jarosław Sachajko – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, pos. Jan Ardanowski - wiceprzewodniczący komisji, pos. Kazimierz Gołojuch - członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 8 marca 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt w mediach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych: klucz do przyszłości"
  - Wystąpienia inauguracyjne
  - Wystąpienia główne
  - Kobiety kształtujące media
  - Wzmacnianie pozycji kobiet i szkół przez dodanie cyfr
  - Wzmocnienie organizacji kobiecych: postęp w zakresie równości w erze cyfrowej
  - Uwagi końcowe

  W spotkaniu uczestniczyli: pos. A. Borowiec, członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP oraz pos. E. Filipiak, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 27 lutego 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Globalne porozumienia ONZ w sprawie migrantów i uchodźców oraz rola parlamentów"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie komisarza D. Avramopoulosa, Komisja Europejska
  - Sesja I – Globalne porozumienie w sprawie uchodźców
  - Sesja II – Globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji
  - Sesja zamykająca
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. J. Kurzępa, członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. R. Mamątow, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz sen. Ł. Mikołajczyk, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 24 stycznia 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Europejski program w zakresie migracji. Co z rozwiązaniami prawnymi i integracją?"
  - Powitanie i uwagi wstępne
  - Sesja I – Europejski program na rzecz migracji - rozwiązania prawne i integracja dwa lata później
  - Sesja II – Rozwiązania prawne dla ochrony międzynarodowej
  - Sesja III – Migracja zarobkowa i łączenie rodzin
  - Sesja IV – Integracja - szanse i wyzwania
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. J. Kurzępa, członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. R. Mamątow, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz sen. Ł. Mikołajczyk, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018

2017

 • 22 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszłość polityki spójności po 2020 roku: możliwości, wyzwania i kolejne kroki"
  - Powitanie i uwagi wstępne
  - Rozpoczęcie debaty: Przyszłość polityki spójności po 2020 roku
  - Otwarta debata między członkami Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
  - Wnioski
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Proces przystąpienia Bałkanów Zachodnich do UE. Perspektywa regionalna"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie – pan Christian Danielsson, Dyrektor Generalny ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Sprawie Rozszerzenia, DG NEAR, Komisja Europejska
  - Uwagi wstępne posłów z państw Bałkanów Zachodnich
  - Perspektywa integracji z UE i procesu akcesyjnego
  - Pytania i odpowiedzi - sesja I
  - Pytania i odpowiedzi - sesja II
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wdrożenie europejskiego konsensu w sprawie rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie – pani Barbara Pesce-Monteiro, dyrektor Biura ONZ / UNDP w Brukseli
  - Europejski konsens w sprawie rozwoju: europejska odpowiedź na realizację celów zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się - uwagi wstępne, wymiana poglądów
  - Perspektywy realizacji celów zrównoważonego rozwoju - uwagi wstępne, wymiana poglądów
  - Prezentacja pani poseł Keit Pentus-Rosimannus, parlament Estonii (Riigikogu), wymiana poglądów
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Konwencja stambulska - zapobieganie przemocy wobec kobiet na poziomie krajowym i UE"
  - Panel 1. Konwencja stambulska w państwach członkowskich: ratyfikacja i monitorowanie
  - Panel 2. Cztery “P” (Prevention, Protection, Prosecution together with the implementation of integrated Policies - zapobieganie, ochrona, ściganie wraz z wdrażaniem zintegrowanych polityk) w praktyce: jak państwa członkowskie przeciwdziałają przemocy związanej z płcią i przemocy w rodzinie
  - Panel 3. Droga do przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej
  Informacje w języku angielskim
 • 11 października 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "
  Przyszłość Europy: debata nad propozycją Parlamentu Europejskiego oraz białą księgą Komisji"
  - Uwagi wstępne
  - Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, przyszłość finansów UE, wymiar społeczny
  - Debata
  - Przyszłość europejskiej obrony i wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji
  - Debata
  - Sesja zamykająca
  Informacje w języku angielskim
 • 22 czerwca 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ustanowienie mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych"
  - Uwagi wstępne
  - Pierwsza sesja: W kierunku paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych - perspektywa międzyinstytucjonalna i rola parlamentów narodowych
  - Druga sesja: Rola parlamentów narodowych w utrzymywaniu demokracji, praworządności i praw podstawowych
  - Sesja zamykająca
  Informacje w języku angielskim
 • 2 maja 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych"
  - Uwagi wstępne
  - Prezentacja opracowania „The implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments”
  - Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych
  Debata
  Prezentacje ekspertów: współpraca parlamentarna na poziomie unijnym, pomocniczość i parlamenty narodowe, usystematyzowany dialog polityczny i parlamenty narodowe
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 8-9 marca 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet: działajmy razem!"
  - Powitanie - Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
  - Wystąpienie powitalne - Vĕra Jourová, Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci
  - Wystąpienia (Michaëlle Jean, Dr Vandana Shiva, Alia El-Yassir)
  - Warsztaty:
  Kobiety w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – wyhamowanie czy erozja postępu?
  Perspektywa globalna: wolność od przemocy i wzmocnienie pozycji
  Prowadzenie polityki przy uwzględnieniu kwestii płci jako podstawa wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
  Czy trzeba czekać na wiek, aby osiągnąć równowagę w życiu zawodowym dla kobiet i mężczyzn?
  Perspektywa globalna: wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet i cele zrównoważonego rozwoju ONZ
  - Wystąpienia gości specjalnych (Lamya Haji Bashar, Hauwa Ibrahim, Mara Marinaki)
  - Sprawozdania z warsztatów
  - Debata
  - Komisja Europejska, DG GROW: prezentacja europejskiej platformy przedsiębiorczości kobiet - WEgate, młodzi ambasadorzy kampanii ONE
  - Zamknięcie spotkania: Mairead McGuinness, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego
  Informacje w języku angielskim
 • 28 lutego 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Trzecia reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego - gotowi na wyzwanie"
  - Uwagi wstępne
  - Sesja I: Wyzwania związane ze wspólnym europejskim systemem azylowym (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja II: Zapewnienie dostępu do azylu i sprawiedliwy rozdział osób występujących o azyl w UE (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja III: Bezpieczne kraje pochodzenia oraz koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego - doświadczenia państw członkowskich (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Warsztaty (zapobieganie handlowi ludźmi, współpraca administracyjna między organami państw członkowskich w ramach systemu dublińskiego: co działa, pomoc prawna i alternatywy dla zatrzymania w trakcie procedury azylowej: wymiana dobrych praktyk państw członkowskich)
  - Sesja IV: Ochrona migrujących dzieci (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja  zamykająca
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 29 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja prawa wyborczego UE. Przyszła ewolucja instytucjonalna UE"
  - Uwagi wstępne
  - Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
  - Nowelizacja prawa wyborczego UE
  - Przyszła ewolucja instytucjonalna UE
  - Jakie rozwiązania konstytucyjne dla przyszłego rozwoju UE?
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 28 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Kontrola parlamentarna Europolu w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE"
  - Uwagi wstępne
  - Sesja I: Urzeczywistnianie unii bezpieczeństwa oraz rola Europolu w jej ramach: współpraca operacyjna, dzielenie się informacjami i zaufanie – obecna sytuacja
  - Sesja II: W kierunku skutecznej i funkcjonującej kontroli parlamentarnej Europolu
  Informacje w języku angielskim
 • 8 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "W kierunku lepszego wydatkowania w ramach zarządzania dzielonego: bardziej kooperacyjny model kontroli parlamentarnej"
  - Uwagi wstępne,
  - Sesja I: Zarządzanie dzielone: jak zrównoważyć zaufanie i kontrolę? Skuteczność krajowych systemów zarządzania i kontroli oraz wiarygodność danych zbieranych przez państwa członkowskie,
  - Sesja II: Koniec z nonsensem zasady "wykorzystaj albo strać". W stronę wydatkowania ukierunkowanego na wyniki,
  - Sesja III: Nowy model współpracy między Unią Europejską a administracjami państw członkowskich,
  - Debata,
  - Uwagi końcowe.
  Informacje w języku angielskim
 • 8 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – stan prac"
  - Kolejne kroki w realizacji globalnej strategii Unii Europejskiej,
  - Roczne sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
  Informacje w języku angielskim
 • 12 października 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ukierunkowana rewizja przepisów dotyczących delegowania pracowników"
  - Uwagi wstępne,
  - Prezentacja wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników,
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 11 października 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Sektor kultury i twórczości w UE"
  - Panel wprowadzający,
  - Panel tematyczny nr 1 – Strategie promujące sektor kultury i twórczości,
  - Panel tematyczny nr 2 – Wspieranie zaangażowania obywateli w kulturę,
  - Konkluzje
  Informacje w języku angielskim
 • 3 marca 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uchodźczynie i kobiety ubiegające się o azyl w UE"
  - Wystąpienia inauguracyjne,
  - Warsztaty (Warsztat 1: Przemoc wobec uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE, Warsztat 2: Gender i opieka zdrowotna: sytuacja uchodźców i osób ubiegających się o azyl, Warsztat 3: Integracja uchodźczyń),
  - Debata i uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 23 lutego 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Nadchodzący szczyt NATO w Warszawie" oraz "Konflikty w regionie MENA"
  - Wymiana poglądów z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącą Komisji, Federicą Mogherini,
  - Wymiana poglądów z panem Nabih Berrim, przewodniczącym libańskiego parlamentu,
  - Wymiana poglądów z panem Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO,
  - Wymiana poglądów z panem Martinem Koblerem, specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii.
  Informacje w języku angielskim

2015

 • 3 grudnia 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Edukacja i młodzież"
  - Polityka młodzieżowa w Europie,
  - Włączenie społeczne i dialog międzykulturowy poprzez edukację,
  - Kształcenie ustawiczne: od szkoły do aktywnego życia,
  - Wnioski.
  Informacje w języku angielskim
 • 19 listopada 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii: wzmocnienie dialogu politycznego między PE i parlamentami narodowymi oraz wzmocnienie kontroli nad władzą wykonawczą na szczeblu europejskim"
  - Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii,
  - Wzmocnienie kontroli parlamentarnej nad zarządzaniem UE.
  Informacje w języku angielskim

Spotkania przewodniczących komisji

2019

 • 27-28 października 2019, Helsinki
  Spotkanie komisji rolnictwa parlamentów UE na temat: "WPR 2020 – od dyskusji do uzgodnień"
  Sesja I
  - WPR 2020
  Sesja II
  - Zmiany klimatyczne i polityka rolna
  - Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo żywności
  - Debata
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim

 

2018

 • 13-14 maja 2018, Sofia
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. energii
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne)
  - Sesja I: Infrastruktura energetyczna i bezpieczne dostawy, debata
  - Sesja II: Przejście na czystą energię w Europie, debata
  - Sesja III: Integracja rynkowa zrównoważonych źródeł energii, debata
  - Wystąpienia ambasadorów
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Maciej Małecki - przewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP, sen. Adam Gawęda – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP.

2017

 • 21-22 września 2017, Tallin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki na temat połączeń transportowych w Europie
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne)
  - Sesja I: Polityka transportowa UE - instrument „Łącząc Europę", debata
  - Sesja II: Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa dla poprawy łączności w ramach i dla Europy, debata
  - Sesja III: Zrównoważony transport i innowacje. Jaka jest przyszłość transportu?, debata
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 6-7 kwietnia 2017, Malta
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarczych i środowiska
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne, wystąpienia)
  - Sesja I: Gospodarcze i społeczne skutki zmian klimatu – koszty zaniechania działań, debata
  - Sesja II: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część A: Finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, debata
  - Sesja III: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część B: Praktyczna dyskusja na temat zaangażowania podmiotów niepaństwowych, debata
  - Zamknięcie spotkania
  Informacje w języku angielskim
 • 23-24 marca 2017, Malta
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych
  - Otwarcie spotkania
  - Sesja I: Ubóstwo i wykluczenie społeczne: działania na rzecz bardziej otwartej Europy, debata,
  - Sesja II: Co wpływa na wykluczenie społeczne jednostki? Różne perspektywy i wymiana najlepszych praktyk, debata,
  - Sesja III: Podsumowanie dotychczasowej polityki w ramach Europy 2020 i przyszłe działania, debata,
  - Uwagi końcowe.
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 1-2 grudnia 2016, Bratysława
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki na temat unii energetycznej
  - Otwarcie spotkania: przemówienie powitalne, uwagi wstępne,
  - Sesja I: Stan unii energetycznej, debata,
  - Sesja II: Unia energetyczna - zintegrowane podejście do badań i innowacji, debata,
  - Sesja III: Przyszłość inteligentnych systemów energetycznych UE z konsumentem w roli głównej, debata.
  Informacje w języku angielskim
 • 3-4 kwietnia 2016, Haga
  Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Energia, innowacja i gospodarka o obiegu zamkniętym"
  - Otwarcie sesji,
  - Wystąpienia (Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Henk Kamp, minister gospodarki Królestwa Niderlandów),
  - Debata,
  - Targi informacyjne nt. innowacyjnych projektów w holenderskich prowincjach,
  - Debata panelowa,
  - Sesje równoległe:
       Sesja I: infrastruktura energetyczna i bezpieczeństwo dostaw,
       Sesja II: Oszczędzanie energii - miasta energooszczędne,
       Sesja III: Odnawialne źródła energii,
       Sesja IV: Gospodarka o obiegu zamkniętym.
  Informacje w języku angielskim
 • 13-14 marca 2016, Haga
  Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Handel ludźmi w epoce cyfrowej"
  - Sesja wprowadzająca: krótkie filmy dokumentalne dotyczące tematu konferencji oraz nieformalna dyskusja,
  - Sesja: Handel ludźmi w epoce cyfrowej,
  - Panel I: Jak Internet zmienia wzorce handlu ludźmi,
  - Panel II: Migracja.
  Informacje w języku angielskim

2015

 • 11 grudnia 2015, Luksemburg
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rozwoju
  - Dalsze działania i kontrola parlamentarna polityki rozwoju i pomocy humanitarnej
  - Koordynacja dotycząca okresu "po 2015" pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi w zakresie rozwoju
  - Doświadczenia wynikające z zarządzania kryzysami humanitarnymi
  - Wnioski
  Informacje w języku angielskim

Inne spotkania 

2020

 • 19 listopada 2020, wideospotkanie
  Międzyparlamentarna konferencja wysokiego szczebla w sprawie migracji i azylu w Europie – koncepcje do wdrożenia, konferencja zorganizowana przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Bundestagu
  - Wspólne zarządzanie azylem i migracją
  - Relacja między solidarnością a odpowiedzialnością w zarządzaniu migracją i azylem
  - Wymiar zewnętrzny – budowanie partnerstwa z krajami trzecimi
  - Legalna migracja i integracja – najlepsze praktyki i rozwiązania na przyszłość
  Informacje na stronie PE

 

2019

 • 6-7 października 2019, Helsinki
  Konferencja międzyparlamentarna ws. zmian klimatycznych
  Sesja I: Strategie na rzecz niskoemisyjnej przyszłości. Konieczność przyspieszenia redukcji CO2 do 2030
  - Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)
  - Sposoby ograniczenia wzrostu globalnego ocieplenia poniżej 1,5-2oC
  - Strategie klimatyczne – strategie na rzecz niskiej emisji do roku 2030 i 2050
  - Wzmocnienie krajowych planów działania dotyczących redukcji emisji (Nationally Determined Contributions - NDCs) i cel UE na 2030 - debata
  Sesja II: Sektor finansów świadomy wyzwań klimatycznych
  - Zrównoważony rynek finansowy; rola inwestorów
  - Innowacyjne finanse przyjazne środowisku („zielone finanse”): Climate Bonds Initiative
  - Regulacje w zakresie handlu emisjami zanieczyszczeń, szanse ekonomiczne dla czystych technologii oraz budowanie krajowego i międzynarodowego partnerstwa
  - Debata
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 8-9 września 2019, Helsinki
  Konferencja międzyparlamentarna w sprawie azylu i imigracji
  - Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
  - Sesja I – Kompleksowe podejście UE do spraw migracji i azylu – rozwiązania na przyszłość
  - Sesja II – Podejście UE do spraw migracji i azylu – od polityki do praktycznego działania
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 19-20 marca 2019, Bukareszt
  Międzyparlamentarne spotkanie na temat "Wspólna polityka rolna i polityka spójności"
  - Sesja otwierająca
  - Sesja I: Budżet wspólnej polityki rolnej
  - Sesja II: Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w nowych ramach budżetowych i rewolucji cyfrowej oraz łańcuch dostaw żywności
  - Sesja III: Spójność i konkurencyjność terytorialna, rozwój regionalny i równość szans
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim

2018

 

 • 9 października 2018, Bruksela
  Wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych państw UE na temat zaleceń dla państw czlonkowskich

  - Zalecenia dla państw członkowskich
  - Prezentacja przez sprawozdawcę projektu sprawozdania w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro
  - Dyskusja nad sprawozdaniem, w tym debata na temat polityki gospodarczej w strefie euro
  - Uwagi podsumowujące sprawozdawcy
  Informacje w języku angielskim
  W spotkaniu uczestniczyli: sen. Kazimierz Kleina – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Jacek Włosowicz – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.

2017

 • 10 października 2017, Bruksela
  Wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych państw UE na temat „Zalecenia dla poszczególnych krajów i wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych"

  - Prezentacja projektu sprawozdania na temat polityki gospodarczej strefy euro
  - Dyskusja na temat sprawozdania, w tym debata dotycząca polityki gospodarczej w strefie euro
  - Uwagi końcowe sprawozdawcy
  - Prezentacja sprawozdania na temat wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz projektu sprawozdania na temat wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych
  - Dyskusja na temat sprawozdań
  - Uwagi końcowe sprawozdawców
  Informacje w języku angielskim
 • 11 maja 2017, Bruksela
  Wymiana poglądów Parlament Europejski - parlamenty narodowe - społeczeństwo obywatelskie na temat "Kompleksowa ocena polityki bezpieczeństwa UE"

  - Przywitanie
  - Prezentacja wstępnych ustaleń
  - Wystąpienia parlamentów narodowych
  - Wystąpienia przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
  - Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  - Wystąpienie Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
  - Konkluzje
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 29 listopada 2016, Bruksela
  Wymiana zdań (lunch debate) z parlamentami narodowymi nt. CETA
  - Przywitanie i uwagi wstępne
  - Obecny stan prac nad CETA w PE i kolejne kroki
  - Dyskusja z parlamentami narodowymi na temat zawartości porozumienia i przyszłego procesu ratyfikacji
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 17 października 2016, Bruksela
  Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat robotyki i sztucznej inteligencji - kwestie etyczne i regulacyjne
  - Kwestie etyczne związane z robotyką i sztuczną inteligencją – Czy sztuczna inteligencja przyniesie utopię czy destrukcję? (pytania/dyskusja),
  - Co powinien zrobić ustawodawca i na jakim poziomie? – Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy ustawodawczej (pytania/dyskusja),
  - Co powinien zrobić ustawodawca i na jakim poziomie? – Działania podejmowane w parlamentach w Europie (pytania/dyskusja).
  Informacje w języku angielskim
 • 17 lutego 2016, Bruksela
  Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat "Nowe przepisy dotyczące umów cyfrowych"
  - Wprowadzenie,
  - Przedstawienie propozycji Komisji Europejskiej,
  - Zakres stosowania i ogólne ramy nowych przepisów dotyczących umów cyfrowych,
  - Zgodność, brak zgodności oraz środki zaradcze w umowach o dostarczanie treści cyfrowych oraz umowach sprzedaży dóbr materialnych zawieranych przez Internet
  lub w inny sposób na odległość,
  - Inne aspekty umów dotyczących dostarczenia treści cyfrowych: zmiana umowy i rozwiązywanie umów długoterminowych,
  - Podsumowanie warsztatu.
  Informacje w języku angielskim

wróć do góry

 

Spotkania komisji parlamentarnych