Strona główna > Bibliografie > Implementacja prawa UE do krajowych...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Implementacja prawa UE do polskiego porządku prawnego (stan na 31.08.2015)

WYBRANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Traktaty

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010 C 83.
  (TUE: art. 4 ust. 3, art. 17 ust. 1
  TfUE: art. 258, 259, 260, 291 ust. 1).
 2. Akt dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – art. 38, Dziennik Ustaw, 30.04.2004, nr 90 poz. 864.
 3. Dokumenty UE

 4. Sprawozdanie Komisji. Kontrola stosowania prawa UE. Sprawozdanie roczne za 2014 rok, COM(2015) 329 final.
  Sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego - archiwum
 5. Komunikat Komisji – Stosowanie art. 260 ust. 3 TFUE, Dz. Urz. UE 2011 C 12, s. 1-5.
 6. Komunikat Komisji: Skuteczna Europa – stosowanie prawa wspólnotowego, COM(2007) 502.
 7. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sposobów wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE, Dz. Urz. UE 2006 C 24, s. 52.
 8. Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE 2005 L 98, s. 47.

  Deklaracje polityczne dotyczące dokumentów wyjaśniających w sprawie transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie
 9. Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Wdrożenie dwóch wspólnych deklaracji politycznych dotyczących dokumentów wyjaśniających w sprawie transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie, COM(2013) 788.
 10. Wspólna deklaracja polityczna z dnia 27 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających, Dz.Urz. UE 2011 C 369, s. 15.
 11. Wspólna deklaracja polityczna z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających, Dz.Urz. UE 2011 C 369, s. 14.
 12. Dokumenty polskie

 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz.U. 2009, nr 161, poz. 1277.
 14. Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (załącznik: Regulamin Komitetu do Spraw Europejskich), tekst jednolity M.P. 2015 poz. 49.
 15. Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, M.P. nr 6, poz. 53. (zmieniona Uchwałą nr 97 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r., M.P. nr 50, poz. 554; Uchwałą nr 94 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r., M.P. 2014 poz. 433; Uchwałą nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 września 2014 r., M.P. 2014 poz. 835).
 16. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1395.
 17. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. 2004, nr 52, poz. 515 ze zm.
  tekst ujednolicony - uchylona
 18. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu – Rozdział 5a Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej
 19. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu – Dział VII Postępowanie w sprawie ustaw uchwalonych przez Sejm, Dział VIIIa Postępowanie w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 20. Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej, M.P. 2004, nr 20, poz. 359.
 21. Procedura transpozycji aktów prawnych Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązań legislacyjnych wynikających z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i postępowań Komisji Europejskiej prowadzonych na podstawie art. 258 TFUE lub art. 260 TFUE, dokument przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 28 września 2010 r.
 22. Załącznik do dokumentu „Procedura transpozycji aktów prawnych Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązań legislacyjnych wynikających z Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i postępowań Komisji Europejskiej prowadzonych na podstawie art. 258 TFUE lub art. 260 TFUE".
 23. WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE

  DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SEJMOWEJ

  Książki

 24. 10 lat w Unii Europejskiej: wpływ prawa UE na polski system podatkowy (red. J. Glumińska-Pawlic), Katowice 2014.
 25. Andersen S.: The enforcement of EU law: the role of the European Commission, Oxford 2012.
 26. Bąkowski T.: Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej, Wrocław 2010.
 27. Chruściak R.: Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich: projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011), Warszawa 2011.
 28. Complying with Europe: EU harmonisation and soft law in the member states (G. Falkner i in.), Cambridge 2005.
 29. Cremona M.: Compliance and the enforcement of EU law, Oxford 2012.
 30. Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. M. Chrzanowski), Zamość 2013.
 31. Domańska M.: Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014.
 32. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. S. Biernat, S. Dudzik), Warszawa 2011.
 33. Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce: wybrane problemy (red. nauk. J. Barcz), Warszawa 2005.
 34. Europeizacja prawa administracyjnego (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Warszawa 2014.
 35. Fryźlewicz M., Olejniczak D.: Proces dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji [w:] Ustawy 2001-2005: Sejm IV kadencji (praca zbiorowa), Warszawa 2006.
 36. Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego: dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Warszawa 2011.
 37. Górski M. (i in.): Wybrane aspekty implementacji prawa wspólnotowego na szczeblu lokalnym: podręcznik samorządowego urzędnika europejskiego (red. A. Kłosowska, J. Kucharska, A. Zieleniec), Warszawa 2005.
 38. Hartley T.C.: The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union, Oxford 2014.
 39. Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej w Polsce (red. M. Stoczkiewicz), Warszawa 2013.
 40. Jaroszyński T.: Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 41. Kalisz A.: Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
 42. Kunkiel-Kryńska A.: Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne, Warszawa 2013.
 43. Kurcz B.: Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.
 44. Malczewska M.: Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2012.
 45. Mik C., Pawłowski B.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. z komentarzem, Warszawa 2009.
 46. Nicolaides P.: Skuteczna realizacja polityk w poszerzonej Unii Europejskiej: przykład krajowych władz regulacyjnych, Łódź 2003.
 47. Pałasz J.W.: Praktyczny wymiar dostosowania i harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia problemowe, Gliwice 2012.
 48. Pawłowski B.: Rola Sejmu w wykonywaniu prawa Unii Europejskiej, Zeszyt 4 [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej: materiały szkoleniowe, Warszawa 2011.
 49. Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: zagadnienia polityczno-ustrojowe (red. J. Barcz), Warszawa 2009.
 50. Poboży M.: Mechanizmy koordynacji wdrażania prawa Unii Europejskiej w Polsce [w:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce (red. R. Mieńkowska-Norkiene), Warszawa 2009.
 51. Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich: międzynarodowa konferencja naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego (red. M. Wędrychowski), Warszawa 2004.
 52. Prechal S.: Directives in EC law, New York 2005.
 53. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce: wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe (red. Duda M., Münnich M., Zdunek A.), Lublin 2011. 
 54. Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski: materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej Warszawa, 21-22 października 2005 roku (red. nauk. M. Granat), Warszawa 2007.
 55. Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego (red. D. Kornobis-Romanowska), Warszawa 2004.
 56. Tomaszewska M.: Zasady przestrzegania i stosowania europejskiego prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym: analiza systemu z punktu widzenia ochrony uprawnień podmiotów prywatnych, Gdynia 2004.
 57. Wasilewski T.: Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2004.
 58. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy (red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny), Lublin 2014.
 59. Wróbel A.: Stosowanie dyrektyw przez sądy (polskie) [w:] Materiały konferencyjne. Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich, Warszawa 2004.
 60. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej: zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym (oprac. J. Barcz; współprac. A. Grzelak, M. Kapko, A. Siwek), Warszawa 2009.
 61. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 62. Banaszak B.: System prawa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege ferenda fundamentali, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 4, s. 59.
 63. Cieślik Z.: O skutkach prawnych niedotrzymania przez Polskę terminu implementacji dyrektywy 2002/14/WE, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1(9) I-III 2006. 
 64. Dudzik S.: Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego), „Państwo i Prawo” 2008, nr 5.
 65. Hermida del Llano C.: Kilka uwag na temat implementacji dyrektyw, „Przegląd Legislacyjny", nr 1(71)/2010, s. 64.
 66. Koszowski M.: Zasady interpretacji aktów prawnych powstałych w wyniku implementacji dyrektywy 99/44/WE na przykładzie polskiej ustawy o sprzedaży konsumenckiej, Przegląd Legislacyjny nr 3(73)/2010, s. 25.
 67. Kunkiel-Kryńska A.: Granice swobody implementacyjnej – komentarz do wyroku ETS z 25.04.2002 r. w sprawie C-183/00 González Sánchez przeciwko Medicina Asturiana SA., „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 10, s. 49.
 68. Maśnicki J.: Kontrola konstytucyjności instrumentów implementujących prawo pochodne Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo" nr 6/2015, s. 67.
 69. Materiały z Konferencji Rady Legislacyjnej zorganizowanej w dniu 14 grudnia 2005 r.– załącznik 16: Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w świetle doświadczeń Rady Legislacyjnej (prof. M. Kępiński), „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 70. Michnik M.: Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie niewywiązywania się przez państwa członkowskie UE ze zobowiązań traktatowych (art. 226 i 227 TWE), „Jurysta - Magazyn Prawniczy” 2007, nr 7, s. 24.
 71. Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – propozycje zmian w zakresie tworzenia prawa. Materiały z konferencji Rady Legislacyjnej zorganizowanej w dniu 27 października 2004 r. w Warszawie, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 6, s. 25.
 72. Stefanicki R.: Bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego w porządkach krajowych państw członkowskich, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 4, s. 57.
 73. Wójtowicz K.: Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 2, s. 43.
 74. Wronkowska-Jaśkiewicz S.: Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej. Tezy, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 4, s. 74.
 75. Zapała M.: Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne, „Państwo i Prawo” 2005, nr 11, s. 88.
 76. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 77. Adriaanse P.C. et al.: Implementation of EU Enforcement Provisions: Between European Control and National Practice, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 78. Bauer M. W.: Co-managing programme implementation: conceptualizing the European Commission's role in policy execution, „Journal of European Public Policy” 2006, Vol. 13, No. 5, s. 717.
 79. Berglund S., Gange I., Waarden F. v.: Mass Production of Law. Routinization in Transposition of European Directives. A Sociological-Institutionalist Account, „Journal of European Public Policy” 2006, Vol. 13, No. 5, s. 692.
 80. Davidson J.M.: The Full Effect of Community Law – An Increasing Encroachment upon National Law and Principles, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 81. Diamandouros P.N.: The European Ombudsman and the Application of EU Law by the Member States, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 82. Haverland M., Romeijn M.: Do Member States Make European Policies Work? Analysing the EU Transposition Deficit, „Public Administration” 2007, Vol. 85, No. 3, s. 757.
 83. Houyet Y.: L’application d’office du droit de l’Union européenne par les juges nationaux, „Journal de droit européen”, mars 2010.
 84. Jensen C. B.: Implementing Europe: A Question of Oversight, „European Union Politics” 2007, Vol. 8, No. 4, 451.
 85. Kaeding M.: Determinants of Transposition Delay in the European Union, „Journal of Public Policy” 2006, Vol. 26, No. 3, 229-253.
 86. Kaeding M.: Lost in Translation or Full Steam Ahead: The Transposition of EU Transport Directives across Member States, „European Union Politics” 2008, Vol. 9, No. 1, s. 115-143.
 87. Komárek J.: Infringements in Application of Community Law: Some Problems and (Im)possible Solutions, „Review of European Administrative Law” 2007, vol. 0, No. 1, s. 87-98.
 88. König T., Luetgert B.: Troubles with Transposition? Explaining Trends in Member-State Notification and the Delayed Transposition of EU Directives, „British Journal of Political Science” 2009, Vol. 39, Iss. 1, s. 163-194.
 89. Král R.: National normative implementation of EC regulations: An exceptional or rather common matter?, „European Law Review” 2008, Vol. 33, Iss. 2, s. 243.
 90. Lafarge F.: Administrative Cooperation between Member States and Implementation of EU Law, "European Public Law" 2010, No. 16, s. 597–616.
 91. Luetgert, B., Dannwolf, T.: Mixing Methods: A Nested Analysis of EU Member State Transposition Patterns, „European Union Politics” 2009, Vol. 10, No. 3, 307-334.
 92. Prete L., Smulders B.: The Coming of Age of Infringement Proceedings, (2010) 47 Common Market Law Review Issue 1 pp. 9–61.
 93. Thomson R.: Same effects in different worlds: the transposition of EU directives, „Journal of European Public Policy” 2009, Vol. 16, Iss. 1, s. 1-18.
 94. Thomson R., Torenvlied R., Arregui J.: The Paradox of Compliance: Infringements and Delays in Transposing European Union Directives, „British Journal of Political Science” 2007, Vol. 37, Iss. 4, s. 685.
 95. Toshkov D.: Embracing European Law: Compliance with EU Directives in Central and Eastern Europe, „European Union Politics” 2008, No. 9, s. 379-402.
 96. Zhelyazkova A.: Complying with EU directives' requirements: the link between EU decision-making and the correct transposition of EU provisions, "Journal of European Public Policy", Vol. 20, Iss. 5, May 2013, s. 702-721.
 97. Zhelyazkova A., Torenvlied R.: The Time-Dependent Effect of Conflict in the Council on Delays in the Transposition of EU Directives, „European Union Politics” 2009, No. 10, s. 35-62.
 98. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 99. Allio L., Fandel M.-H.: Making Europe work: improving the transposition, implementation and enforcement of EU legislation, „Working Paper” 2006, No. 25.
 100. Borghetto E., Franchino F.: The role of subnational authorities in the implementation of EU directives, Journal of European Public Policy, Volume 17, Issue 6, 2010. 
 101. Borissova L.: Enforcement Actions under EU Law: The New Member States, „Working Papers” 2007/W/01.
 102. Falkner G., Hartlapp M., Treib O.: Worlds of compliance: Why leading approaches to the implementation of EU legislation are only 'sometimes-true theories', „EUI Working Paper RSCAS” 2006, No. 22.
 103. Kaeding M.: Active Transposition of EU Legislation, „Eipascope” 2007, No. 3, s. 27. 
 104. Knill C., Tosun J.: Post-accession transposition of EU law in the new member states: a cross-country comparison, „European Integration online Papers” 2009, Special Issue 2, Vol. 13.
 105. WYROKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI (wydane po 1.01.2013)

 106. Sprawa C-356/13: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego — Niewystarczające określenie wód zanieczyszczonych lub wód, które mogą zostać zanieczyszczone — Niewystarczające wyznaczenie stref zagrożenia — Programy działania — Środki niekompletne
  Wyrok Trybunału z dnia 20 listopada 2014 r.
 107. Sprawa C-478/13: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/18/WE — Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) — Wprowadzenie do obrotu — Artykuł 31 ust. 3 lit. b) — Lokalizacja upraw GMO — Obowiązek powiadomienia właściwych władz — Obowiązek ustanowienia publicznego rejestru — Lojalna współpraca
  Wyrok Trybunału z dnia 2 października 2014 r.
 108. Sprawa C-639/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rejestracja pojazdów silnikowych — Artykuły 34 TFUE i 36 TFUE — Dyrektywa 70/311/EWG — Dyrektywa 2007/46/WE — Ruch prawostronny w państwie członkowskim — Ustanowiony dla celów rejestracji obowiązek przeniesienia na lewą stronę układu kierowniczego samochodów osobowych umieszczonego po prawej stronie
  Wyrok Trybunału z dnia 20 marca 2014 r.
 109. Sprawa C-281/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamknięte użycie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie — Dyrektywa 2009/41/WE — Nieprawidłowa i niepełna transpozycja
  Wyrok Trybunału z dnia 19 grudnia 2013 r.
 110. Sprawa C-90/12: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport lotniczy - Umowy dotyczące usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi - Ciążący na państwach członkowskich obowiązek podziału praw przewozowych między kwalifikujących się unijnych przewoźników lotniczych na podstawie niedyskryminacyjnej i przejrzystej procedury oraz obowiązek bezzwłocznego poinformowania Komisji o rzeczonej procedurze
  Wyrok Trybunału z dnia 7 listopada 2013 r.
 111. Sprawa C-193/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 306–310 — Procedura szczególna dla biur podróży — Rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi — Przepisy krajowe przewidujące zastosowanie procedury szczególnej do osób innych niż podróżni — Pojęcia podróżnego i klienta
  Wyrok Trybunału z dnia 26 września 2013 r.
 112. Sprawa C-569/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 94/22/WE — Warunki udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz korzystania z nich — Niedyskryminujący dostęp
  Wyrok Trybunału z dnia 27 czerwca 2013 r.
 113. Sprawa C-512/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Transport — Dyrektywa 91/440/EWG — Rozwój kolei wspólnotowych — Dyrektywa 2001/14/WE — Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej — Artykuł 6 ust. 2 i 3 dyrektywy 2001/14 — Utrzymujący się brak równowagi finansowej — Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 3 i 4 dyrektywy 91/440 — Brak zachęt dla zarządcy infrastruktury — Artykuł 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 — Obliczanie opłat za minimalny dostęp
  Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2013 r.


  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości - archiwum

 

wróć do góry

Wspólna deklaracja polityczna z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających