Strona główna > Bibliografie > Ustawa o współpracy Rady Ministrów...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach UE (2004 i 2010). Wybrane publikacje (stan na 18.07.2018)

Artykuły z czasopism specjalistycznych

 1. Borkowski J.: Warunki współpracy Sejmu i Senatu z Rada Ministrów w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 1, s.167.
 2. Cieślik Z.: Założenia zmian w regulacji prawnej w dziedzinie funkcjonowania Komisji ds. Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 1, s. 103-116.
 3. Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, 2011.
 4. Kupis M.: Sejm cztery lata po przyjęciu Traktatu z Lizbony - rozwiązania prawne. i praktyka parlamentarna, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014, nr 1 (17).
 5. Mik C.: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a nowa regulacja działania Sejmu i Senatu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2004, nr 3.
 6. Prace studyjne w związku z przygotowaniem projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach UE
 7. Mik C., Pawłowski B.: Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: komentarz, „Kwartalnik Życia Publicznego” 2004, nr 2.
 8. Mik C., Pawłowski B.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 9. Ostrzyniewska K.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 3.
 10. Pawłowski B.: Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3(74), s. 173-190
 11. Pudło A.: Rola Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w krajowym procesiedecyzyjnym w sprawach integracyjnych, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 12.
 12. Sarnecki P.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem przy wykonywaniu przez Polskę praw członkowskich w Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5, s. 9–26.
 13. Serowaniec M.: Europeizacja tradycyjnych funkcji polskiego parlamentu w świetle postanowień traktatu z Lizbony oraz ustawy kooperacyjnej z 8 października 2010 roku, „Studia Iuridica Toruniensia" tom XIV (2014).
 14. Szymanek J.: Koncepcja europejskiego zaangażowania Senatu RP jako drugiej izby parlamentu, „Studia Prawnicze” 2006, nr 3, s. 37–76.
 15. Wójtowicz K.: Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3 (86), s.77.

  Książki

 16. Balicki R.: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życie Traktatu z Lizbony), [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, (red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska), Warszawa 2009, s. 342–343.
 17. Barcz J.: Nowa Unia Europejska a państwa członkowskie w świetle orzeczeń krajowych trybunałów konstytucyjnych i ustaw kooperacyjnych, [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa, 2012, s. 381 - 449.
 18. Barcz J.: Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, [w:] Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2008.
 19. Chruściak R.: Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich. Projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011), Warszawa 2011.
 20. Dulak M.: Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. Analiza systemowa, Kraków 2017, s. 237-346.
 21. Kołodziej T.: Rządowa koordynacja polityki europejskiej w Polsce: ewolucja systemowa w okresie od aplikacji o członkostwo do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 227-229.
 22. Kruk M.: Członkostwo RP w UE a parlament [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, (red. K. Wójtowicz), Warszawa 2006, s. 153–161.
 23. Mik C., B. Pawłowski, Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 24. Osinski J.: Rola Sejmu i Senatu w procesie decyzyjnym w sprawach rozstrzyganych w instytucjach Unii Europejskiej, [w:] Ustrojowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (red. J. Barcz), Warszawa 2003.
 25. Pawlicka J.: Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 223-243.
 26. Pudło A.: Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych, Warszawa 2011, s. 285-305.
 27. Pudło A.: Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2014, s. 54-57, 66-69.
 28. Pudło A.: Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom IX, wydanie 3 (red. J. Barcz), Warszawa 2012.
 29. Serowaniec M.: Parlamentarne komisje do spraw europejskich, Warszawa 2016, s. 201-266.
 30. Szymanek J.: "Funkcja europejska" Sejmu i Senatu jako ustrojowy efekt członkostwa w Unii Europejskiej [w:] Polska w Unii Europejskiej (red. M. Kruk i J. Wawrzyniak), 2005, s. 347-364.