Strona główna > Bibliografie > Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej (stan na 07.09.2015)

DOKUMENTY

 1. Biała Księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, COM(2006) 35.
 2. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on implementing the information and communication strategy for the European Union, COM(2004) 196.
 3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1093/2012/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013).
 4. Decyzja nr 1904/2006/WE Parlamentu  Europejskiego I Rady  12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013, Dz. Urz. UE 2006 L 378, s. 32.
 5. Dokument roboczy Komisji. Wniosek. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy, COM(2007) 569.
 6. Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie dziennikarstwa i nowych mediów – tworzenie sfery publicznej w Europie (2010/2015(INI)),Dz. Urz. UE 2011 C 308E, s. 55.
 7. European Governance. A White Paper, COM(2001) 428.
 8. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Debata o Europie – wykorzystać doświadczenia planu D na rzecz demokracji, dialogu i debaty, COM(2008) 158.
 9. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej. Okres refleksji i plan D, COM(2006) 212.
 10. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Partnerski proces komunikowania na temat Europy, COM(2007) 568.
 11. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej. Plan osiągnięcia wyników dla Europy z myślą o obywatelach, COM(2006) 211.
 12. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej, COM(2004) 552.
 13. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty, COM(2005) 494.
 14. Komunikat Komisji dla Rady. Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku, COM(2007) 412.
 15. Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie (2009/C 13/02), Dz. Urz. UE 2009 C 13, s. 3.
 16. Protocol on the cooperation arrangements between the European Commission and the Committee of the Regions, Brussels, 17.11.2005.
 17. Protokół współpracy pomiędzy Komisją Europejską i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Bruksela, 1.11.2005.
 18. Raport generalny na temat działalności Unii Europejskiej 2008, dział 1 - Ogólny kontekst polityczny i gospodarczy: rozdz. 2 - Strategia komunikacyjna, s. 26.
 19. Raport generalny na temat działalności Unii Europejskiej 2007, rozdz. I - Ogólne tło polityczne: Sekcja 2 - Strategia komunikacyjna, s. 26, Sekcja 3: Przyszłość Europy, Program działań na rzecz obywateli, s. 31.
 20. Raport generalny na temat działalności Unii Europejskiej 2006, rozdz. I - Ogólne tło polityczne: Strategia komunikacyjna, s. 24.
 21. Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli" na lata 2014–2020, Dz. Urz. UE 2014 L 115, s. 3.
 22. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.; Prawa i przyszłość obywateli Unii, COM(2013) 269.
 23.  WYBRANE PUBLIKACJE

  Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 24. Jurga-Wosik E.: Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów instytucji Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny" 2012, nr 4, s. 153.
 25. Ogonowska A.: Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej, „Studia Medioznawcze",2012, nr 2(49), s. 100.
 26. Ogonowska A.: Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 1. Lata 1958–1992, „Studia Europejskie” 2008, nr 4, s. 81.
 27. Ogonowska A.: Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 2. (Lata 1993–2007), „Studia Europejskie” 2009, nr 1, s. 121.
 28. Szczepanik M., Kaca E.: Jak mówić o Unii? Wpływ komunikacji na zaangażowanie Polaków w sprawy europejskie, „PISM„ Policy Paper”, 2013, no.13.
 29. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 30. Brüggemann M., De Clerck-Sachsse J., Kurpas S.: Informing European citizens?, „Special CEPS Reports”, 28.11.2006.
 31. Brüggemann M., De Clerck-Sachsse J., Kurpas S.: Towards communication?, „Special CEPS Reports”, 28.11.2006.
 32. Brüggemann M., Kurpas S., Meyer Ch.: The Commission’s White Paper on Communication: Mapping a Way to a European Public Sphere, „CEPS Policy Brief”, May 2006.
 33. Brüggemann M., Kurpas S., Meyer Ch.: The External Communication Activities, Tools and Structures of the European Commission: Lessons Learned and New Avenues, „ CEPS Special Reports", 15.12.2011.
 34. Clark N., Hellwig T.: Information effects and mass support for EU policy control, „European Union Politics”, March, 2012, Vol. 13, No. 4, s. 535.
 35. Cross M.K.D., Melissen J.: Communicating Europe At Home in Tomorrow's World, Clingendael Institute, October 2013.
 36. Ferraro F.: Freedom of movement for EU public documents, European Parliamentary Research Service, "Briefing", 30.01.2014.
 37. Galetta D., Hofmann H., Schneider J.: Information Exchange in the European Administrative Union: An Introduction, "European Public Law", 2014, vol. 20, iss. 1, s. 65.
 38. Laguna de Paz J. C.: What to keep and what to change in European electronic communications policy? „Common Market Law Review”, 2012, Vol. 49, Iss. 6, p. 1951.
 39. Martins A. I., Lecheler S, De vreese C.H.: Information Flow and Communication Deficit: Perceptions of Brussels-Based Correspondents and EU Officials, „Journal of European Integration”, June 2012, Vol. 34, Iss. 4, p. 305.
 40. Schneider J.: Basic Structures of Information Management in the European Administrative Union, "European Public Law" vol. 20, iss. 1 (2014), s. 89.
 41. Stroeker N., van der Graaf A., Buiskool B.-J.: Communicating Europe to its Citizens: State of Affairs and Prospects, 2014.11.14.
 42. Structured Dialogue with Commissioner Margot Wallström. EU Communication Policy and Plan D, Committee of the Regions, 2006.
 43. Trenz H.-J., Vetters R.: No News from Brussels: Comment on the Commission’s White Paper on a European Communication Policy, CIDEL, "Policy memos", February 2006.

 44. STRONY INTERNETOWE

 45. Strona internetowa DG Communication (Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej)
 46. Strona internetowa Komisji Europejskiej – usługi audiowizualne
 47. Unia Europejska na portalu internetowym EU Tube 
 48. Better informed about Europe, SCADPlus
 49. Plan D for Democracy, Dialogue and Debate, SCADPlus
 50. EU Communication Policy, EurActiv
 51. Punkt kontaktowy Europa dla obywateli
 52. Społeczeństwo informacyjne
 53. wróć do góry