Strona główna > Bibliografie > Obywatelstwo Unii Europejskiej

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Obywatelstwo Unii Europejskiej (stan na 25.07.2018)

WYBRANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Traktaty

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2016 C 202
  (TUE: preambuła, art. 3, 9, 10 ust. 4, art. 11 ust. 4, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 2, art. 35;
  TfUE: Część II – Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii (art. 18–25) oraz art. 15 ust. 3, art. 45, 49, 56, 170, 227, 228).
 2. Protokół (nr 24) w sprawie prawa azylu dla obywateli Unii
 3. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
 4. Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, Bruksela, 20.09.1976 [w:] Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nr 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 148. Zmieniony decyzją 2002/772/WE, Euratom (patrz pkt 12).
  Tekst ujednolicony aktu
 5. Legislacja (oraz wersje ujednolicone nie mające mocy prawnej)

 6. Regulamin Parlamentu Europejskiego, ósma kadencja PE, Tytuł IX oraz Załącznik VII pkt XX, opublikowany na stronie PE.
 7. Decyzja Komisji (UE) 2017/599 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Obywatelstwo Unii dla Europejczyków: zjednoczeni w różnorodności mimo ius soli i ius sanguinis" (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2001), Dz. Urz. UE 2017 L 81, s. 18.
 8. Dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylająca decyzję 95/553/WE , Dz. Urz. UE 2015 L 106, s. 1.
 9. Zalecenie Komisji 2014/53/UE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zapobiegania konsekwencjom pozbawiania praw wyborczych obywateli Unii korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się,Dz.Urz. UE 2014 L 32, s. 34.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo" na lata 2014–2020 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE 2013 L 354, s. 62.
 11. Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020, , Dz. Urz. UE 2014 L 115, s. 3, wersja ujednolicona.
 12. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1093/2012/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013), Dz. Urz. UE 2012 L 325, s. 1.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii, Dz. Urz. UE 2011 L 141, s. 1, wersja ujednolicona.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 65, s. 1, wersja ujednolicona.
 15. Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841), 2008/355/WE, Dz. Urz. UE 2008 L 118, s. 30.
 16. Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, Dz. Urz. UE 2004 L 16, s.44, wersja ujednolicona.
 17. Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 20, t. 1, s. 23.
 18. Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich spotykających się w ramach Rady z dnia 19 grudnia 1995 r. dotycząca ochrony obywateli Unii Europejskiej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne (95/553/WE), Dz. Urz. UE 1995 L 314, s. 73.
 19. Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami, Dz. Urz. UE 1994 L 368, s. 38, wersja ujednolicona.
 20. Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami , Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 20, t. 1, s. 7, wersja ujednolicona. 
 21. Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, [w:] Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 148, wersja ujednolicona.
 22. Inne dokumenty

  Komunikaty Komisji

 23. Sprawozdanie Komisji z oceny śródokresowej realizacji programu „Prawa, równość i obywatelstwo" na lata 2014–2020, COM (2018) 508, 29.6.2018.
 24. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, COM (2017) 482, 13.09.2017.
 25. Sprawozdanie komisji na podstawie art. 25 TFUE Sprawozdanie w sprawie postępów w skutecznym korzystaniu z obywatelstwa Unii Europejskiej w latach 2013-2016, COM (2017) 32, 24.01.2017.
 26. Sprawozdanie Komisji Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r., COM (2017) 30, 24.01.2017.
 27. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące wdrażania, wyników i ogólnej oceny programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007–2013, COM(2015) 652, 16.12.2015.
 28. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., COM(2015) 206.
 29. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2014 r., COM(2015) 191, 08.05.2015.
 30. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, COM(2015) 145, 31.03.2015.
 31. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie realizacji, wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Obywateli 2013 , COM (2014) 687, załącznik nr 1, 31.10.2014.
 32. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku bardziej demokratycznych wyborów do Parlamentu Europejskiego Sprawozdanie z realizacji zaleceń Komisji z dnia 12 marca 2013 r. dotyczących usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, COM(2014) 196, 27.03.2014.
 33. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Dialogi z obywatelami jako wkład w rozwój europejskiej przestrzeni publicznej, COM(2014) 173, 24.03.2014.
 34. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zapobieganie konsekwencjom pozbawiania praw wyborczych obywateli Unii korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się, COM(2014) 033, 29.01.2014.
 35. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Swobodny przepływ obywateli UE i ich rodzin – pięć skutecznych działań, COM(2013) 837, 25.11.2013.
 36. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - na podstawie art. 25 TFUE - w sprawie postępów w skutecznym korzystaniu z obywatelstwa Unii Europejskiej w latach 2011–2013 , COM(2013) 270, 08.05.2013.
 37. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.; Prawa i przyszłość obywateli Unii, COM(2013) 269, 08.05.2013.
 38. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania dyrektywy 94/80/WE w sprawie prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, COM (2012) 99, 09.03.2012.
 39. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Sprawozdanie z oceny okresowej programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo" na lata 2007–2013 (EN), COM(2011) 249, 05.05.2011.
 40. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Ochrona konsularna obywateli UE w państwach trzecich: Stan aktualny i perspektywy, COM(2011) 149 wersja ostateczna, 23.03.2011.
 41. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Sprawozdanie ze śródokresowej oceny programu „Europa dla obywateli" 2007–2013, COM(2011) 83, 01.03.2011.
 42. Sprawozdanie dotyczące wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (akt z 1976 roku zmieniony decyzją 2002/772/WE, Euratom) oraz udziału obywateli Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim będącym ich miejscem zamieszkania (dyrektywa 93/109/WE) , COM(2010) 605, 27.10.2010.
 43. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE, COM(2010) 603, 27.10.2010.
 44. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na podstawie Art. 25 TfUE w sprawie postępów w skutecznym korzystaniu z obywatelstwa Unii Europejskiej w latach 2007-2010, COM(2010) 602, 27.10.2010.
 45. Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Sprawozdanie z oceny programu „Aktywne obywatelstwo europejskie” za lata 2004–2006, COM(2007) 819, 17.12.2007.
 46. Komunikat Komisji – Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. – Sprawozdanie Komisji na temat udziału w wyborach obywateli innego państwa członkowskiego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania (dyrektywa 93/109/WE) i na temat zasad przeprowadzania wyborów (decyzja 76/787/WE zmieniona decyzją 2002/772/WE, Euratom), COM(2006) 790, 12.12.2006.
 47. Piąte sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii (1 maja 2004 r. - 30 czerwca 2007 r.), COM(2008) 085, 15.2.2008.

  Europejski Komitet Regionów
 48. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Europejska inicjatywa obywatelska, Dz. Urz. UE 2018 C 247, s. 62, 13.07.2018.
 49. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r., Dz. Urz. UE 2018 C 164, s. 19, 08.05.2018.
 50. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej" [COM(2017) 482 final – 2017/0220 (COD)], EESC 2017/05659, Dz. Urz. UE 2018 C 237, s. 74, 06.07.2018.
 51. Opinia Komitetu Regionów „Wzmocnienie obywatelstwa UE poprzez propagowanie praw wyborczych obywateli UE”, Dz. Urz. UE 2013 C 62, s. 6, 02.03.2013.
 52. Opinia Komitetu Regionów „Instrumenty finansowe UE w dziedzinie sprawiedliwości i obywatelstwa, Dz. Urz. UE 2012 C 277, s. 43, 13.09.2012.
 53. Opinia Komitetu Regionów „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.", Dz. Urz. UE 2011 C 166, s. 3, 31.03.2011.

  Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 54. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Finansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez UE" (opinia z inicjatywy własnej), Dz. Urz. UE 2018 C 81, s. 9, 02.03.2018.
 55. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014–2020 program „Prawa i obywatelstwo” COM(2011) 758 final – 2011/0344 (COD), Dz. Urz. UE 2012 C 191, s. 108, 29.06.2012.
 56. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013) COM(2011) 489 wersja ostateczna – 2011/0217 (COD), Dz. Urz. UE 2012 C 181, s. 137, 21.06.2012.

  Parlament Europejski
 57. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r.: wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (2017/2069(INI)).
 58. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013).
 59. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego (2008/2234 (INI)).
 60. Opinia z inicjatywy własnej Komitetu Regionów "Prawa obywateli: Upowszechnianie praw podstawowych i praw wynikających z obywatelstwa europejskiego", Dz. Urz. UE 2008 C 325, s. 76, 09.10.2008.
 61. Rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie działalności Komisji Petycji
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015.
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2014.
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2013.

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2012.

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2011.

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w 2010.

     WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE

  (od 2011 r.)

  Książki

 62. Baranowska G., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A. (red.).: Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, Warszawa 2015.
 63. Gniadzik M.: Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa, 2018.
 64. Guild E., Peers S., Tomkin J.: The EU Citizenship directive. A commentary, Oxford 2014.
 65. Mindus P.: European citizenship after Brexit : freedom of movement and rights of residence, United Kingdom 2017.
 66. Nationalité et citoyenneté : perspectives de droit comparé, droit européen et droit international (sous la dir. de M.-P. Lanfranchi, O. Lecucq, D. Nazet-Allouche), Bruxelles, 2012.
 67. Pudzianowska D.: Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013.
 68. Status prawny obywatela Unii Europejskiej (pod red. nauk. S. M. Grochalskiego), Dąbrowa Górnicza 2011.
 69. Thym D.: Questioning EU citizenship : judges and the limits of free movement and solidarity in the EU, Oxford 2017.
 70. Tryfonidou A.: The impact of Union citizenship on the EU's market freedoms, Oxford , 2018.
 71. Wochowska M.: Europejska polityka obywatelska jako instrument integracji europejskiej, Łódź 2015.
 72. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 73. Barcz J.: Inicjatywa obywatelska - aspekty prawne i instytucjonalne, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 10, s. 16.
 74. Frąckowiak-Adamska A.: Kamienie milowe orzecznictwa dotyczącego obywatelstwa Unii, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 1-12.
 75. Frąckowiak-Adamska A.: O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii : „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 10, s. 21.
 76. Taborowski M.: Swobodny przepływ osób w UE a nazwiska osób fizycznych - uwagi na tle orzecznictwa TS, „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 1, s.22.
 77. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 78. Arendonk H.P.A.M. van: Citizens and Taxation in the EU: Fifty Years after the Neumark Report,„EC Tax Review",2012, Vol. 21. Iss. 3, s.49.
 79. Baubock R., Cayala P., Seth C.: Should EU citizens living in other member states vote there in national elections?, „EUI Working Papers" RSCAS 2012/32, July 2012.
 80. Bauböck R.: The Three Levels of Citizenship within the European Union, "German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 3. s. 751-763.
 81. Beetz J. P.: A two‐tier conception of European Union peoplehood: A realist study of European citizens' bonds of collectivity, „European Law Journal" , Vol. 23, Iss. 6, November 2017, s. 467-481.
 82. Blatter J.(i.in.): Democratic Deficits in Europe: The Overlooked Exclusiveness of Nation‐States and the Positive Role of the European Union, „Journal of Common Market Studies" 2017, Vol. 55, Iss. 3 , May 2017.
 83. O'Brien Ch.A.: Court of Justice. The ECJ sacrifices EU citizenship in vain: Commission v. United Kingdom, „Common Market Law Review" vol. 54 (2017), iss. 1, s. 209-243.
 84. Brink van den M.J : EU citizenship and EU fundamental rights: Taking EU citizenship rights seriously?, „Legal Issues of Economic Integration" 2012, Iss. 2, pp. 273–289.
 85. Cavasola S.: The Informal Europeanization of EU Member State Immigration Policies, IAI Working Papers ” September 2012, Vol. 12, Iss. 25.
 86. Collard S.: French Municipal Democracy: Cradle of European Citizenship?, Journal of Contemporary European Studies" 2010, Vol. 18, iss. 1, s. 91.
 87. Coulter C.: Bringing the citizens closer to Europe: a mission for the media?, ERA-Forum"  2013, Vol. 13, Iss. 4, s. 539.
 88. Cristóbal P., Lobeira J.: EU Citizenship and Political Identity: The Demos and Telos Problems, „European Law Journal" 2012, Vol. 18, Iss. 4 , p.504-517.
 89. Cygan A.:  Citizenship of the European Union, „International and Comparative Law Quarterly " 2013 Vol. 62, Iss.2 s. 492.
 90. Dronkers J., Vink M. P.: Explaining access to citizenship in Europe: How citizenship policies affect naturalization rates, „European Union Politics", September 2012, Vol. 13, No. 3, s. 390.
 91. Eleftheriadis P.: The Content of European Citizenship, "German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 3. s. 777-796.
 92. Espen D. H. Olsen: European Citizenship: Mixing Nation State and Federal Features with a Cosmopolitan Twist, „Perspectives on European Politics and Society", 18 March 2013.
 93. Espen D. H. Olsen, Trenz H.-J.: From Citizens' Deliberation to Popular Will Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Pollin, „Political Studies” 2013.
 94. Fitzgibbon J.: Citizens against Europe? Civil Society and Eurosceptic Protest in Ireland, the United Kingdom and Denmark, „JCMS: Journal of Common Market Studies" 2013, Vol. 51, Iss. 2, s. 105.
 95. Follesdal A.: A Common European Identity for European Citizenship?, German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 3. s. 765-776.
 96. Garzón C. G.: Les droits politiques des citoyens de l’Europe : les vingt premières années, ERA-Forum" 2013, Vol. 13, Iss. 4, s. 545.
 97. Groot G., Chun Luk N.: Twenty Years of CJEU Jurisprudence on Citizenship, German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 3. s. 821-834.
 98. Guiot F.-V.: L'identité européenne : au-delà d'une certaine phenomenology, „Revue du Marche Commun et de l'Union Europeenne" , Juin 2012, Iss.559, s. 384.
 99. Habermas J.: Bringing the Integration of Citizens into Line with the Integration of States, „European Law Journal", July 2012, vol. 18, Iss. 4, s. 485.
 100. Hinarejos A.: Citizenship of the EU: Clarifying 'genuine enjoyment of the substance' of citizenship rights, „The Cambridge Law Journal" 2012, Vol. 71, Iss. 02, pp. 279 – 282.
 101. Hinarejos A.: Extending Citizenship and the Scope of EU Law, ,,The Cambridge Law Journal" 2011, Vol. 70, Iss. 02. 
 102. Iglesias Sánchez S.: Fundamental Rights and Citizenship of the Union at a Crossroads: A Promising Alliance or a Dangerous Liaison?, European Law Journal" vol. 20, iss. 4, July 2014, s. 464–481.
 103. Karatzia A.: 'The European Citizens' Initiative and the EU institutional balance: On realism and the possibilities of affecting EU lawmaking', „Common Market Law Review" vol. 54 (2017), iss. 1, s. 177-208.
 104. Kochenov D.: EU Citizenship without Duties, "European Law Journal", vol. 20, iss. 4, July 2014, s. 482–498.
 105. Kochenov D.: The Right to Have What Rights? EU Citizenship in Need of Clarification, European Law Journal" vol. 19, iss. 4, July 2013, s. 502–516.
 106. Kohler-Kocha B.: Post-Maastricht Civil Society and Participatory Democracy : Special Issue: The Maastricht Treaty: Second Thoughts after 20 Years, „Journal of European Integration", 2012, Vol. 34, Iss. 7, s. 809.
 107. Kuhn T.: The Europeanization of National Polities? Citizenship and Support in a Post-Enlargement Union, „West European Politics " 2013 Vol. 36, Iss.3 s. 677.
 108. Kuipers J.: Towards a European Approach in the Cross‐Border Infringement of Personality Rights, „German Law Journal" 2011, Vol.12, Iss.8.
 109. Lenaerts K.: The concept of EU citizenship in the case law of the European Court of Justice, ERA-Forum" 2013, Vol. 13, Iss. 4, s. 569.
 110. Lobeira P. C. J.: EU Citizenship and Political Identity: The Demos and Telos Problems, „European Law Journal", July 2012, Vol. 18, Iss. 4, p. 504.
 111. Maas W.: The Origins, Evolution, and Political Objectives of EU Citizenship, German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 3. s. 797-820. 
 112. Menéndez A. J.: EU Citizenship: Twenty Years On Which Citizenship? Whose Europe? —The Many Paradoxes of European Citizenship, „German Law Journal" 2014, Vol.15, No.05, p.907-334.
 113. Menéndez A.: Which Citizenship? Whose Europe?—The Many Paradoxes of European Citizenship, German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. s. S. 907-934.
 114. Mindus P.: Dimensions of Citizenship, "German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 3. s. 735-750.
 115. Mitrus L.: Prawa społeczne w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo" nr 7/2013, s. 16.
 116. O'Gorman R.: The ECHR, the EU and the Weakness of Social Rights Protection at European Level, „German Law Journal" 2011, Vol.12, Iss.10.
 117. Oršolić Dalessio T.: The Social Dimension of EU Citizenship – A Castle in the Air or Construction Gone Wrong?, German Law Journal" vol. 14, no. 7 (2013), s. 869.
 118. Pataut E.: Citoyenneté de l'Union européenne 2012. Citoyenneté, intégration, libre circulation : concepts variables pour régimes juridiques concentriques, Revue trimestrielle de droit européen", juillet / septembre 2012, N°3, s. 621.
 119. Petrescu O.M.: Strengthening the Idea of "By Citizens, for Citizens" in the Context of the European Citizens' Initiative - Brief Analysis of Initiatives, Romanian Journal of European Affairs", vol. 14, no. 2, June 2014.
 120. Petersmann E-U.: EU Citizenship as a Constitutional Restraint on the EU's Multilevel Governance of Public Goods, „ European Law Review", February 2018.
 121. Raucea C.: Fundamental Rights: The Missing Pieces of European Citizenship?, „German Law Journal" (2013), vol. 14, iss. 10.
 122. Rumelili B., Keyman F., Isyar B.: Multilayered Citizenship in Extended European Orders: Kurds Acting as European Citizens, „Journal of Common Market Studies" 2011, Vol.49, Iss.6, p. 1295-1316. 
 123. Saward M.: The dynamics of European citizenship: Enactment, extension and assertion, „Comparative European Politics" 2013 Vol. 11, No.1 s. 49.
 124. Spano R.: The EFTA Court and Fundamental Rights, „European Constitutional Law Review", Vol. 13 Iss, 3, September 2017, s. 475.
 125. Solanke I.: Using the Citizen to Bring the Refugee In: Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l'emploi (ONEM), „The Modern Law Review" 2012, Vol. 75, Iss.1, p.101-111.
 126. Strumia F.: Remedying the Inequalities of Economic Citizenship in Europe: Cohesion Policy and the Negative Right to Move, „European Law Journal" 2011, Vol. 17, Iss. 6.
 127. Szydlo M.: EU Legislation on Driving Licences: Does It Accelerate or Slow Down the Free Movement of Persons?, „German Law Journal" 2012, Vol.13, No.03, p.345-368.
 128. Timmerman V.: Quels sont les futurs défis de l'UE pour les citoyens?, "Synthèse", Notre Europe, 19 Décembre 2014.
 129. Verschueren H.: Free movement of persons in the European Union and social rights: an area of conflicting secondary law instruments?, ERA-Forum" 2011, Vol. 12, No. 2. 
 130. Vries K. de.: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU – By Sergio Carrera, Book Reviews, „European Law Journal" 2011, Vol. 18, Iss.1, p.166-169.
 131. Wernicke S.: Au nom de qui? The European Court of Justice between member states, civil society and Union citizens, „European Law Journal” 2007, Vol. 13, Iss. 3, s. 380.
 132. Wollenschläger F.: A New Fundamental Freedom beyond Market Integration: Union Citizenship and its Dynamics for Shifting the Economic Paradigm of European Integration, European Law Journal" 2011, Vol. 17, Iss. 1, s 1.

  Archiwum wybranych publikacji drukowanych (2000 – 2010)
 133. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE
  (od 2011 r.)

  Centre for European Policy Studies

 134. Bauböck R., Paskalev V.: Citizenship Deprivation: A Normative Analysis, "CEPS Paper",19.03.2015.
 135. Carrera S., de Groot G.-R.: European Citizenship at the Crossroads: Enhancing European Cooperation on Acquisition and Loss of Nationality , CEPS Paper", 5 December 2014.
 136. Carrera S. : How much does EU citizenship cost?The Maltese citizenship-for-sale affair:A breakthrough for sincere cooperation in citizenship of the union? , CEPS Paper", April 2014.
 137. Groot G.-R., Maarten P. V.: Best Practices in Involuntary Loss of Nationality in the EU, CEPS Paper", November 2014.
 138. Groot G.-R. de., Vink M.P.: A Comparative Analysis of Regulations on Involuntary Loss of Nationality in the European Union, Liberty and Security in Europe Papers", 09.01.2015.
 139. Guild E.:Brexit and the Challenge of Citizenship: British passports for EU citizens living in the UK?, „CEPS Commentary", Centre for European Policy Studies, 22.05.2018.
 140. Guild E.: The Social Impact of Migration and the Notion of Citizenship for the EU Ensuing challenges and opportunities for the Union, CEPS Paper",13 March 2014.
 141. Pascouau Y.: Strong attack against the freedom of movement of EU citizens: turning back the clock, CEPS Commentary" 30 April 2013.
 142.  Eurobarometer (European Commission, Public Opinion Analysis)

 143. European citizenship Report, Standard Eurobarometer 88, November 2017
 144. European Union Citizenship – Report, Flash Eurobarometr 365, February 2013.

  European Policy Centre
 145. Ghimis A., Lazarowicz A., Pascouau Y.: Stigmatisation of EU mobile citizens: a ticking time bomb for the European project, European Policy Centre, Commentary", 24.01.2014.
 146. Komisja Europejska

 147. Brande L. Van den: Reaching out to EU citizens. A new opportunity : 'about us, with us, for us', Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, raport, October 2017.
 148. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r.. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian, Luksemburg 2017.
 149. EU Citizenship report 2013, 2013.
 150. Program Europa dla obywateli 2007-2013. Przewodnik programowy, Marzec 2011.
  Sprostowanie do przewodnika programowego dotyczącego programu „Europa dla obywateli", 14.12.2011.
 151. Komitet Regionów

 152.  Europejski Rok Obywateli (2013): Obywatelstwo europejskie na poziomie lokalnym i regionalnym

  Trans European Policy Studies Association
 153. Herolf G.: Security and Defence – an Issue for the European Citizen?, TEPSA Policy Paper, Trans European Policy Studies Association, March 2014.
 154. Plottka J.: The added value of the European Citizens' Initiative (ECI), and its revision, „TEPSA Policy Paper", Trans European Policy Studies Association, 28.05.2018.

  Think tank Parlamentu Europejskiego
 155. Atanassov N.: European Citizens' Initiative, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 10.04.2017.
 156. Atanassov N.: The right to petition the European Parliament, Briefing " , 2015.06.19.
 157. Bux U: Obywatele Unii Europejskiej i ich prawa, „Noty faktograficzne o UE", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 01.03.2018.
 158. Carrera V: Towards a comprehensive EU protection system for minorities, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 30.08.2017.
 159. Dumbrava C.: Acquisition and loss of citizenship in EU Member States: Key trends and issues, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 09.07.2018.
 160. Mäkinen K.: Research for CULT Committee - Europe for Citizens: Towards the Next Programme Generation, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 15.05.2018.
 161. Neville D.: Swobodny przepływ osób, Noty faktograficzne o UE" , 2015.06.01.
 162. Pasikowska-Schnass M.: EU policies – Delivering for citizens: Promoting European culture, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 22.06.2018.
 163. Poptcheva E.-M., A., Tilindyte-Humburg L.: EU and UK positions on citizens' rights: First phase of Brexit negotiations, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 13.07.2017.
 164. E.-M. Poptcheva: Disenfranchisement of EU citizens resident abroad - Situation in national and European elections in EU Member States, European Parliamentary Research Service , December 2014.
 165. E.-M. Poptcheva: Freedom of movement and residence of EU citizens: Access to social benefits, European Parliamentary Research Service, 2014.06.10.
 166. Salm Ch: The added value of the European Citizens' Initiative (ECI), and its revision, „Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 13.04.2018.
 167. Tilindyte-Humburg L.: EU citizenship rights, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 23.03.2017.
 168. Tilindyte-Humburg L.: Revising the European Citizens' Initiative, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 18.06.2018.
 169. Tilindyte-Humburg L.: EU citizenship rights, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 23.03.2017.
 170.  United Kingdom Parliament

 171. Miller V., Mars S. de: Brexit and European Citizenship, „Commons Briefing Paper" no. 8365, House of Commons Library, 06.07.2018.
 172. Fourteenth Report of Session 2010-11 - Documents considered by the Committee on 19 January 2011, including the following recommendations for debate: EU Citizenship, House of Commons, European Scrutiny Committee, 07.02.2011, s. 3-12. 
 173. Walker N.: European Union citizenship, „ Commons Debate packs ", House of Commons Library, 06.03.2018.

Archiwum wybranych publikacji elektronicznych (2000 – 2010)  * Pozycja niedostępna w Bibliotece Sejmowej
wróć do góry

1.       O'Brien Ch.A.: Court of Justice. The ECJ sacrifices EU citizenship in vain: Commission v. United Kingdom , „Common Market Law Review" vol. 54 (2017), iss. 1, s. 209-243.