Strona główna > Bibliografie > Polska prezydencja w UE: 1.07-31.12.2011

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Wybrane dokumenty i publikacje POLSKA PREZYDENCJA W UE, lipiec-grudzień 2011

(stan na 25.04.2012)

WYBRANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Traktaty

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010 C 83.
  TUE: art. 15 ust. 6, 16 ust. 9, 18, 27, 48,
  TfUE: art. 121 ust. 5, 126 ust. 11, 134 ust. 3, 219 ust. 1, 227, 236, 284, 294 ust. 8, 297, 314 ust. 4, 324,
  Protokół (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej: art. 3,
  Protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności: art. 6,
  Protokół (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: art. 5 akapit drugi, art. 6 akapit 2,
  Protokół (nr 6) w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Wspólnot Europejskich: lit. b,
  Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej: art. 10,
  Protokół (nr 14) w sprawie Eurogrupy: art. 2,
  Protokół (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych: art. 4, 6.
 2. Dokumenty UE

 3. Provisional agendas for Council meetings, during the second semester of 2011 (Polish Presidency), 12324/11, 30.06.2011.
 4. 18-miesięczny program Rady (prezydencje: polska, duńska, cypryjska), 11447/11, 17.06.2011.
 5. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego a prezydencja Rady UE" (opinia z inicjatywy własnej), Dz. Urz. UE 2010 C 354, s. 56.
 6. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (2009/881/UE), Dz. Urz. UE 2009 L 315, s. 50.
 7. Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (2009/937/UE), Dz. Urz. UE 2009 L 325, s. 35.
 8. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (2009/882/UE), Dz. Urz. UE 2009 L 315, s. 51.
 9. Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (2009/908/UE), Dz. Urz. UE 2009 L 322, s. 28.
 10. Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie (2007/5/WE, Euratom), Dz. Urz. UE 2007 L 1, s. 11.
 11. Dokumenty polskie

 12. Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, 17 kwietnia 2012.
 13. Program polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, 1 lipca - 31 grudnia 2011.  
 14. Komitet Europejski Rady Ministrów podczas posiedzenia 22.09.2009 r. przyjął i rekomendował do rozpatrzenia przez Radę Ministrów (informacja z posiedzenia) następujące dokumenty:
  - Priorytety i programowanie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r.,
  - Kryteria wyznaczania priorytetów sektorowych polskiego przewodnictwa w Radzie UE,
  - Kalendarz spotkań premiera w okresie poprzedzającym objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE,
  - Informacja nt. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony jako propozycji priorytetu podczas przewodnictwa Polski w UE – dokument zastrzeżony.

  Rada Ministrów 21.07.2010 r. przyjęła dokument Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., przedłożona przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (informacja na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

  Rada Ministrów 15.03.2010 przyjęła dokument Program 6-miesieczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE (informacja na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informacja na stronie na stronie Polska prezydencja w Radzie UE). 
 15. Deklaracja współpracy między izbami parlamentów Polski, Danii i Cypru, 17 maja 2010 (Declaration of cooperation among the Houses of the Parliaments of Poland, Denmark and Cyprus).
 16. Katalog dobrych praktyk: wytyczne dotyczące umów partnerskich z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na potrzeby organizacji polskiej prezydencji
 17. Strategiczne założenia programu kulturalnego polskiej prezydencji w II połowie 2011, sierpień 2009.
 18. Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r. – tekst ostateczny.
 19. Decyzja Nr 1 Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej z dnia 9 września 2008 r. w sprawie powołania międzyresortowych zespołów doradczych
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Dz. U. 2008, nr 133, s. 843.
 21. WYBRANE PUBLIKACJE

  INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH - Prezydencja 2011

 22. 2011 - polska prezydencja w Unii Europejskiej (red. R. Riedel, P. Klimontowski), Opole 2010.
 23. Andries J.: The 2010 Belgian EU Presidency and CSDP, „Security Policy Brief" 2011, No. 21.
 24. Barcz J., Świeboda P.: Prezydencja rotacyjna a stosunki zewnętrzne UE w świetle reformy wprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony. Wyzwania dla polskiej Prezydencji, „Policy Paper", demosEuropa, 21.10.2010.
 25. Barcz J.: Prezydencja w Radzie UE – aspekty prawne i instytucjonalne, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 7, s. 4.
 26. Barcz J.: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 27. Bilans polskiego przewodnictwa - debata w Parlamencie Europejskim, 14.12.2011.
 28. Błaszczuk-Zawiła M.: Warunki realizacji programu polskiego przewodnictwa w Radzie UE, "Wspólnoty Europejskie" 2011, nr 5.
 29. Błaszczuk-Zawiła M.: Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej – przygotowania i priorytety, „Wspólnoty Europejskie” 2010, nr 4.
 30. Bunse S.: Small States and EU Goverance. Leadership through the Council Presidency, Londyn 2009.
 31. Czachór Z. Tomaszczyk M. J. (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doswiadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009.   
 32. Czyżniewski M.: Czeskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej Przygotowanie i organizacja, „Analizy natolińskie” 1/2010.
 33. Czyżniewski M.: Priorytety czeskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych (red. J. Knopek), Toruń 2009, s. 145-162.
 34. Dijkstra H.: EU External Representation in Conflict Resolution: When does the Presidency or the High Representative Speak for Europe?, „European Integration online Papers" 2011, Vol. 15.
 35. Dowgielewicz M.: External Challenges for the Polish Presidency in the Council of the EU, „European Studies" 2010, Vol. 13, s.11.
 36. Euro 2011: Polska prezydencja w Unii Europejskiej, „Analizy i Opinie” nr 77, wrzesień 2007.
 37. Fijałkowska K.,Wiśniewski J.: Problematyka migracji w prgramie polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.   
 38. Fuksiewicz A., Łada A.: Czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – spojrzenie z Polski. Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 39. Fuksiewicz A., Szczepanik M.: Parlament Europejski jako partner polskiej prezydencji, „Analizy i Opinie ISP”, wrzesień 2010, nr 112.
 40. Gostyńska A., Liszczyk D.: Prezydencja wspomagająca jako model funkcjonowania prezydencji rotacyjnej w zakresie działań zewnętrznych UE, Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 56 (805), 31 maja 2011.  
 41. Gromadzki G.: Jaka Prezydencja? Uwagi po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, „Analizy i Opinie” nr 109, czerwiec 2010.
 42. Gros D., Lannoo K. i in.: TGAE report - The contribution of 16 European think tanks to the Polish, Danish, and Cypriot trio presidency of the European Union, CEPS, Externally Published Books, 16 June 2011.
 43. Grosse T.G.: Euro 2011: polska prezydencja w Unii Europejskiej, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2008, nr 20.
 44. Grosse T.G.: Czy polska prezydencja może być sukcesem?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2007, nr 4, s. 29.
 45. Grzeszczak R.: Prezydencja rotacyjna w Radzie i jej parlamentarny wymiar, „Przegląd Sejmowy" 2011, nr 2 (103), s. 65.  
 46. Jak sprawować prezydencję UE? Doświadczenie Niemiec, informacja ze strony demos Europa.
 47. Jesień L., Kołatek R.: Prezydencja grupowa UE: doświadczenia z lat 2007-2009, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, t. 10, nr 3.
 48. Kaczyński P.M.: Polish Council Presidency 2011: Ambitions and Limitations, SIEPS, 20.12.2011.
 49. Kaczyński P. M.: How to assess a rotating presidency of the Council under the Lisbon rules, „CEPS Policy Briefs", February 2011.
 50. Kolarska-Bobińska L., Kucharczyk J., Łada A., Kaca E., Sobańska A.: Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym, ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 51. Kośka M.: Podstawy prawne prezydencji w Radzie UE, „Stosunki Międzynarodowe", 20.07.2011.
 52. Lehtonen T.: Pro- European Presidency. Poland on the way to the club of heavyweight EU members, „FIIA Briefing Paper" 2011, No. 87.  
 53. Łada A., Kucharczyk J. i inn.: Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu. Koncepcja kampanii mającej na celu podniesienie pozoimu wiedzy i zwiększenie zainteresowaniem wolontariatem wśród kręgów opiniotwórczych w związku z polską Prezydencją w Radzie UE,  Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010.    
 54. Łada A.: Koncepcja stałej współpracy między administracją rządową a trzecim sektorem w Polsce w zakresie informowania społeczeństwa o polskim Przewodnictwie w Radzie Unii Europejskiej, ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 55. Łada A.: Partnership for the Presidency? Cooperation between the government administration and the non-governmental sector during the Czech Presidency of the Council of the European Union – lessons for Poland, „Analyses & Opinions” no. 102, December 2009.
 56. Łada A: Prezydencja: współpracujemy w regionach, EUlotka 8 (31) , Biuletyn Programu Europejskiego Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, Warszaawa 2010.
 57. Łada A.: Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 2011 - wyzwania stojące przed Polską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.  
 58. Łada A., Tomaszyk M.J.: Rola regionów i organizacji pozarządowych w trakcie polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, „Analizy i Opinie” nr 105, luty 2010.
 59. Łada A.: The Polish Presidency - pushing the agenda and shaping the Lisbon system, European Policy Centre, 2.05.2011.
 60. Łada A.: Rząd potrzebuje partnerów do prezydencji w Unii, Dziennik Polska, 09.09.2009.
 61. Łada A., Fuksiewicz A.: Wypełnianie luk. Rola polskiej Prezydencji w kształtowaniu porządku polizbońskiego, Analizy i Opinie Nr 119, Instytut Spraw Publicznych, maj 2011.
 62. Mahony H.: A short guide to the Polish presidency, EUobserver, 07.06.2011.
 63. Mahony H.: Eastern countries waiting for Poland's 'natural sympathy, EUobserver, 07.06.2011.
 64. Mahony H.: Polish EU presidency to test treaty rules, EUobserver, 07.06.2011.
 65. Major C., Wassenberg F.: Warsaw's Ambitious CSDP Agenda. Polish Council Presidency Seeks Progress on Weimar Triangle Initiative, „SWP Comments" 2011, No. 25.
 66. Najważniejsze rezultaty prac prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, komunikat prasowy z dnia 22.12.2011.
 67. Nowak B.: Ostatnia prezydencja dużych oczekiwań - refleksje po Prezydencji Polski w Radzie UE, Centrum Stosunków Międzynarodowych, „Raporty i Analizy" 2/2012.
 68. Nowak B.: Poland - a mature country about to discover the dangers of leading, EUobserver, 07.06.2011.
 69. Ostateczny program polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie" 2011, nr 3.
 70. Polskie przygotowania do prezydencji w Radzie, biuletyn pełnomocnika rządu.
 71. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej – 2011 r., „Biuletyn Analiz UKIE” nr 22, listopad 2009 (cały numer).
 72. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (red. nauk. K.A. Wojtaszczyk), Warszawa 2010.
 73. Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja (red. A. Nowak-Far), Warszawa 2010.
 74. Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna (red. T. Husak, F. Jasiński), Warszawa 2010.
 75. Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski (red. Z. Czachór, M. Tomaszyk), Poznań 2009.
 76. Report of the Polish Presidency, December 2011 (state of play as of 16.12.2011), GUS 2011.
 77. Report on the Swedish Presidency of the Council of the European Union, 1 July – 31 December 2009.
 78. Ruman S.: Doświadczenia wybranych państw w zakresie przygotowań do prezydencji w Radzie UE, „Analizy BAS” 2009, nr 15.
 79. Ruman S.: Informacja o niezbędnych działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach przygotowań do prezydencji w Radzie UE ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Czech i Szwecji, „Zeszyty Prawnicze” 2010, nr 1, s. 102-116.
 80. Szczepanik M.: Parlamentarny wymiar prezydencji: rytuał dyplomacji parlamentarnej czy niedoceniany aspekt przewodnictwa?, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opnie" 2011, nr 126.
 81. Szczerbniak A.: How will the EU presidency play out during Polands autumn parliamentary election?, Instytut Spraw Publicznych, 2011.
 82. Skoczek J.: Przygotowania do przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w świetle nowych przepisów traktatowych, „Studia Europejskie" 2010, nr 4/56, s.213.   
 83. Skoczek J.: The Polish Presidency of 2011 – a Challenge and Opportunity, „Yearbook of Polish European Studies” 2009, s. 165.
 84. Svárovská G., Kucharczyk J.: Strengthening EU Democracy Support as a Task for the Polish Presidency – lessons learnt and challenges ahead?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 85. Szczerbniak A.: How will the EU presidency play out during Polands autumn parliamentary election? , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 86. Szili K.: Report on the practices of parliaments concerning EU presidencies, Budapest 2009.
 87. Think Global. Act European. The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union (red. E. Fabry, G. Ricard-Nihoul), 2010.
 88. Vanhoonacker S., Pomorska K., Maurer H.: The Council presidency and European Foreign Policy – Challenges for Poland in 2011, „Reports and Analyses” 2010.
 89. Zaktualizowany program przewodnictwa Polski w Radzie UE, „Wspólnoty Europejskie" 2011, nr 2. 
 90. Żonarczuk T.: Rozszerzenie Unii Europejskiej a prezydencja Polski w Radzie UE, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2011, nr 1.

wróć do góry