Home > Publications > Zeszyty OIDE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Zeszyty OIDE

oide_zeszyt_8

Zeszyty OIDE 9

Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008

Zeszyt dostępny on-line w wersji (1,02 MB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

Zeszyt zawiera dwa artykuły: Obywatelstwo Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy dr. Aleksandra Gubrynowicza oraz Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw podstawowych obywateli państw członkowskich dr. Adama Bodnara, informacje nt. wybranych programów UE promujących obywatelstwo UE, prawa petycji do Parlamentu Europejskiego, skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Europejskiej, a także przydatne adresy internetowe i bibliografię.


 

oide_zeszyt_8

Zeszyty OIDE 8

Raporty COSAC 2006, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007

Zeszyt dostępny on-line w wersji (1,83 MB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

Zeszyt zawiera tłumaczenie na język polski dwóch raportów półrocznych COSAC (Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych) za 2006 rok. W piątym raporcie przedstawiono m.in. wydarzenia związane z okresem refleksji, kontrolę przestrzegania zasady pomocniczości, kontrolę cywilnych operacji europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w parlamentach narodowych, zagadnienie ocen wpływu oraz kwestię przejrzystości w Radzie. Szósty raport COSAC zawiera m.in.: omówienie roli COSAC w monitorowaniu przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności, opis współpracy z Komisją Europejską oraz informacje nt. komitologii i działań w ramach wymiaru północnego Unii Europejskiej.


 

oide_zeszyt_7

Zeszyty OIDE 7

Raporty COSAC 2005, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006

Zeszyt dostępny on-line w wersji (1,29 MB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

Zeszyt zawiera tłumaczenie na język polski dwóch raportów półrocznych COSAC (Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych) za 2005 rok. W trzecim raporcie przedstawiono m.in. procedury kontroli spraw europejskich w parlamentach narodowych państw członkowskich UE, kwestię monitorowania zasady pomocniczości, rolę parlamentów narodowych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w ramach Traktatu Konstytucyjnego oraz rolę deputowanych do Parlamentu Europejskiego w parlamentach narodowych. Czwarty raport COSAC zawiera: omówienie kontroli wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w parlamentach narodowych, problematyki badania ocen wpływu przez parlamenty narodowe, przejrzystości działań Rady, a także przegląd inicjatyw w zakresie realizacji programu wzmacniania świadomości europejskiej.


 

oide_zeszyt_6

Zeszyty OIDE 6

Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006

Zeszyt dostępny on-line w wersji (1,14 MB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

Zeszyt zawiera trzy artykuły dr A. Ogonowskiej: Dokumenty i publikacje instytucji i organów Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, Dostęp do dokumentów Unii Europejskiej, Język polski językiem urzędowym Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa, artykuł W. T. Poźniaka nt. nieoficjalnych, internetowych źródeł informacji o Unii Europejskiej, wybór dokumentów istotnych dla tych zagadnień a także bibliografię.


 

oide_zeszyt_5

Zeszyty OIDE 5

Europejska współpraca międzyparlamentarna. Kierunki rozwoju, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

Zeszyt dostępny on-line w wersji (1,42 MB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

Zeszyt zawiera artykuł R. Grzeszczaka na temat kierunków rozwoju europejskiej współpracy międzyparlamentarnej, obszerny wybór dokumentów istotnych dla tego zagadnienia, w tym dwa pierwsze raporty COSAC, a także bibliografię.


 

oide_zeszyt_4

Zeszyty OIDE 4

Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004

Zeszyt dostępny on-line w wersji (362 KB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

W zeszycie opublikowano trzy artykuły: Partie polityczne na poziomie europejskim F. Jasińskiego i C. Mika, Wybory do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej A. Grzelak i Projekt Statutu członków Parlamentu Europejskiego R. Piotrowskiego, wybrane dokumenty dotyczące omawianych zagadnień oraz bibliografię.


 

oide_zeszyt_3

Zeszyty OIDE 3

K. Myszona: Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy: Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

Zeszyt dostępny on-line w wersji (347 KB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

"Przewodnik ma dwa podstawowe cele: przedstawienie najważniejszych postanowień projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz wskazanie głównych różnic między uregulowaniami zawartymi w obecnie obowiązujących TWE i TUE a tymi, które zostały uwzględnione w projekcie. Przewodnik z założenia ma mieć charakter opisowy i nie prezentować opinii na temat poszczególnych regulacji prawnych projektu."
(ze wstępu do Przewodnika)


 

oide_zeszyt_2

Zeszyty OIDE 2

A. Ogonowska: Vademecum informacji o prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

Publikacja stanowi wprowadzenie do unijnego systemu źródeł informacji o dokumentach prawnych UE. Autorka omawia zarówno podstawowe źródła drukowane, jak i elektroniczne systemy informacji, dotyczące procesu legislacyjnego, dokumentów sądowych oraz II i III filaru UE. Wiele uwagi poświęca wyszukiwaniu w bazie Celex on-line. Publikacja zawiera również wykaz podstawowych oznaczeń dokumentacji UE.


 

oide_zeszyt_1

Zeszyty OIDE 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

Zeszyt dostępny on-line w wersji (837 KB) lub w Wydawnictwie Sejmowym.

Publikacja zawiera nieoficjalne tłumaczenie Regulaminu Parlamentu Europejskiego (wydanie XV) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 61 z 5 marca 2003 r.

wróć do góry