Home > Bibliographies > National parliaments in the EU - -... > The national parliaments’ position...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

The national parliaments’ position in the EU under the Lisbon Treaty (documents and publications 2010-2018)

Zobacz także:
- Badanie pomocniczości w parlamentach narodowych (sprawozdania KE i rezolucje PE w sprawie pomocniczości)

DOKUMENTY

Traktaty

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 1 (art. 5, 10, 12, 48, 49 TUE oraz art. 69, 70, 71, 81, 85, 88, 352 TfUE).
 2. Protokół (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 203.
 3. Protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 206.

  Dokumenty PE
 4. Regulamin Parlamentu Europejskiego, Tytuł II, art. 38 bis,Tytuł V, art.130-132.
 5. Sprawozdanie śródokresowe za 2016 r. Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w UE, 07.04.2017.
 6. Sprawozdanie roczne 2014/2015 r. Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi na mocy Traktatu z Lizbony, 29.04.2016.
 7. Sprawozdanie w sprawie stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w kontekście postanowień traktatu lizbońskiego 2010-2011.
 8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (2016/2149(INI)), 28.03.2018.
 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (2017/2010(INI)), 18.04.2018.
 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi (2013/2185(INI)), 16.04.2014.
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego (2013/2130(INI)), 13.03.2014, pkt 16 i 38.
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie problemów konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii Europejskiej (2012/2078(INI)), 12.12.2013.
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony (2008/2120(INI)),07.05.2009.
 14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego (2008/2063(INI)), (pkt 63. Nowe procedury. Kontrola ze strony parlamentów krajowych), 07.05.2009.
 15. European Parliament resolution on relations between the European Parliament and the national parliaments in European integration (2001/2023(INI)), 07.02.2002.
 16. Resolution on the relations between the European Parliament and national parliaments, T4-0319/1997, 22.05.1997, s. 75.

  Dokumenty współpracy międzyparlamentarnej
 17. KPPUE
  Dokumenty ze spotkań
 18.  COSAC
  Dokumenty ze spotkań
  Raporty półroczne COSAC

  Dokumenty parlamentów narodowych

  Folketing (Dania)

 19. Folketinget: Twenty-three recommendations to strengthen the role of national parliaments in a changing European governance, January 2014.

  Senat (Francja)
 20. L'évolution du rôle européen du Sénat, Rapport d'information n° 24 (2009-2010) de M. Hubert Haenel, fait au nom de la Commission des affaires européennes, 08.10.2009. (wersja angielska)

  Zgromadzenie Narodowe (Francja)
 21. Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Européennes sur Europol présenté par Mme Marietta Karamanli, 12.11.2013, pkt II.
 22. Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Européennes sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire présenté par Christophe Caresche, Michel Herbillon et Didier Quentin, 26.06.2013, pkt IV B.
 23. Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Européennes sur l’approfondissement démocratique de l’Union et présenté par Mme Danielle Auroi, 25.06.2013.
 24. The implementation of the provisions of the Treaty of Lisbon by national parliaments, Luty 2009.
 25. Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, sur le traité de Lisbonne et présenté par M. Pierre Lequiller, 08.01.2008.

  Izba Reprezentantów (Irlandia)
 26. Report of the Joint Sub-Committee on the review of the role of the Oireachtas in European affairs , Houses of the Oireachtas, July 2010.
 27. Ireland’s future in the European Union: Challenges, Issues and Options, Houses of the Oireachtas, Sub-Committee on Ireland’s Future in the European Union, November 2008 (chapter 4: Enhancing the role of the Oireachtas in EU Affairs).
 28. Special Report on the Enhanced Role for National Parliaments in the Lisbon Reform Treaty, Houses of the Oireachtas, Joint Committee on European Scrutiny, May 2008.

  Izba Reprezentantów (Niderlandy)
 29. Tweede Kamer: Ahead in Europe - Report on the role of the Tweede Kamer and national parliaments in the EU , May 2014.

  Sejm (Polska)
 30. Komisja ds. UE (SUE) nt. bieżącego stanu debaty w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej (przedstawił poseł Szymon Szynkowski vel Sęk) – Zapis przebiegu posiedzenia SUE nr 199, 17.04.2018

  Izba Gmin (Wielka Brytania)
 31. Twenty-Fourth Report : Reforming the European Scrutiny System in the House of Commons - Volume I, Volume II, HC-109, 28 November 2013.
 32. Sixteenth Report: Subsidiarity - monitoring by national parliaments: challenging a measure before the EU Court of Justice, HC 671, 11 September 2013.
 33. Tenth Report: The EU Bill and Parliamentary sovereignty, HC 633, 6 December 2010. 
 34. First Special Report: Subsidiarity, National Parliaments and the Lisbon Treaty: Government Response to the Committee's Thirty–third Report of Session 2007–08, HC 197, 26 January 2009.
 35. Thirty-third Report: Subsidiarity, National Parliaments and the Lisbon Treaty, HC 563, 21 October 2008.
 36. Third Report: European Union Intergovernmental Conference: Follow-up report, HC 16-iii, 27 November 2007 (pkt. ii – s. 5. Does the Reform Treaty impose legal obligations on the national parliaments?).
 37. Thirty-fifth Report: European Union Intergovernmental Conference, HC 1014, 9 October 2007 (pkt 38 Subsidiarity and the role of national parliaments).

  Izba Lordów (Wielka Brytania)
 38. Ninth Report: The Role of National Parliaments in the European Union, HL 151, 24 March 2014.
 39. Future inter-parliamentary scrutiny of EU foreign, defence and security policy, 7th Report of Session 2010–2011, House of Lords, 24 January 2011.
 40. Codecision and national parliamentary scrutiny, 17th Report of Session 2008–09, Report with Evidence, House of Lords, 21 July 2009.
 41. Twenty-second Report: Initiation of EU Legislation, HL 150, 24 July 2008, Chapter 6: The Member States: National parliaments, s. 39.
 42. Tenth Report: The Treaty of Lisbon: an impact assessment, HL 62-I, 13 March 2008
  Democracy and national parliaments, s. 80.
  National parliaments and devolved administrations, s. 132.
  National Parliaments-The Democratic Challenge, s. 234.
 43. Thirty-fifth Report: The EU Reform Treaty: work in progress, HL 180, November 2007 (chapter 2: National Parliaments).

  PUBLIKACJE PARLAMENTARNE

 44. Adamiec D.: Pierwszy wypadek zastosowania mechanizmu żółtej kartki – opinie parlamentów dotyczące rozporządzenia Monti II, „Zeszyty Prawnicze BAS" 2012, nr 3, s. 23.
 45. Ciucci M., Hagelstam K., Lehofer W.: The role of national parliaments in the European Semester for economic policy coordination, „Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 05.04.2018.
 46. Davies S.:The European Scrutiny system in the House of Commons. A short guide by the staff of the House of Commons European Scrutiny Committee, House of Commons, May 2015.
 47. Elo R.: Involvement of the National Parliaments in SCPs and NRPs – 2014, 2015 and 2016, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 10.01.2017.
 48. Eriksson E.: Parlament Europejski: stosunki z parlamentami narodowymi, Nota faktograficzna PE, 01.01.2018.
 49. Fromage D.: Subsidiarity as a Means to Enhance Cooperation between EU Institutions and National Parliaments, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.03.2017.
 50. Grzeszczak R.: Prezydencja rotacyjna w Radzie i jej parlamentarny wymiar, „Przegląd Sejmowy" 2011, nr 2 (103), s.65.
 51. Grzeszczak R.: Uprawnienia Senatu a procedura „zielonej kartki". Analiza możliwości włączenia się Senatu RP w procedurę wzmocnionego dialogu politycznego, w świetle obowiązującego w Polsce, „Opinie i Ekspertyzy" nr 232, Biuro Analiz i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu, Warszawa 2015.
 52. Jaroszyński T.: Wzmocnienie roli parlamentów narodowych w brytyjskich propozycjach reformy UE, „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze" nr 20(203), Biuro Analiz Sejmowych, 16.12.2015.
 53. Mik C.: Opinia prawna na temat pojmowania aktów ustawodawczych i znaczenia tego pojęcia dla pozycji parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2010, nr 2, s. 96-103.
 54. Mik C. i inn.: Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej, „Prace Studialne", Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2015.
 55. Miller V.: National Parliaments and EU law-making: how is the 'yellow card' system working? Libraries of the House of Commons and House of Lords and the Parliamentary Office of Science and Technology, Research briefings, 12.04.2012.
 56. Popławska E.: Rola parlamentów narodowych w świetle Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5(100), s. 157-176.
 57. Popławska E.: Uprawnienia Senatu a procedura „zielonej kartki". Analiza możliwości włączenia się Senatu RP w procedurę wzmocnionego dialogu politycznego, w świetle obowiązującego w Polsce, "Opinie i Ekspertyzy" nr 232, Biuro Analiz i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu, Warszawa 2015.
 58. Pudło A.: Funkcja europejska parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, s. 13, „Przegląd Sejmowy", 1/2015.
 59. Remac M.: Working with national parliaments on EU affairs, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 03.10.2017.
 60. Rozenberg O.:The Role of National Parliaments in the EU after Lisbon: Potentialities and Challenges, Parlament Europejski, 2017.
 61. Serowaniec M.: Parlamentarne komisje do spraw europejskich i ich rola w unijnej sferze aktywności organów państwa, „Przegląd Sejmowy" 2015, nr 6, s. 29.
 62. Słok-Wódkowska M.: Zakres przedmiotowy kompetencji parlamentów narodowych do badania zasady pomocniczości w świetle Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy" 2010, nr 4 (99), s.141.
 63. Smith M.: Challenges in the implementation of EU law at national level, EPRS Briefing for JURI, 15.11.2018.
 64. Tilindyte L.: Regional participation in EU decision-making: Role in the legislature and subsidiarity monitoring, „In-Depth Analysis", European Parliamentary Research Service, April 2016.
 65. Tilindite-Humburg L.: Subsidiarity: mechanism for monitoring compliance, EPRS Analysis, 12.07.2018.
 66. Terrinha L. H.: The Legisprudential Role of National Parliaments in the European Union, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 10.03.2017.
 67. Voermans W.: Transposition of EU legislation into domestic law: challenges faced by national parliaments, EP Briefing dla JURI, 21.11.2018.
 68. WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE

  Książki

 69. Auel K., Christiansen T.: After Lisbon: national parliaments in the European Union, London 2015.
 70. Barcz J.: Nowa Unia Europejska a państwa członkowskie w świetle orzeczeń krajowych trybunałów konstytucyjnych i ustaw kooperacyjnych, [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012, s. 381-449.
 71. Barcz J.: Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony: dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010 (s. 122).
 72. Barrett G.: The evolving role of national parliaments in the European Union Ireland as a case study, Manchester 2018.
 73. Bottner R., Grinc J.: Bridging Clauses in European Constitutional Law Legal Framework and Parliamentary Participation, Cham 2018.
 74. Calliess Ch., Beichelt T.: Die Europäisierung des Parlaments: die europapolitische Rolle von Bundestag und Bundesrat, Gütersloh 2015.
 75. Cooper I.: The Nordic Parliaments and the EU, [w:] The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? (ed. C. Howard Grøn, P. Nedergaard, A. Wivel), London 2015.
 76. Corbett R.: The Evolving Roles of the European Parliament and of National Parliaments, [w:] EU law after Lisbon, (ed. Biondi A., Eeckhout P., Ripley S.), New York 2012.**
 77. Crum B., Fossum J.E.: Practices of inter-parliamentary coordination in international politics : the European Union and beyond, Colchester 2012.
 78. Dittgen F.: Die europapolitische Rolle der nationalen Parlamente nach Lissabon, Baden-Baden 2011.
 79. Finke D.: Institutional conditions for effective parliamentary oversight of European Union politics, West European Politics, 13.06.2018.
 80. Fromage D.: Les parlements dans l'Union Européenne après le Traité de Lisbonne: la participation des parlements allemands, britanniques, espagnols, français et italiens, Paris 2015.
 81. Gennart M.: Le contrôle parlementaire du principe de subsidiarité: droit belge, néerlandais et luxembourgeois, Bruxelles 2013.
 82. Grimm D.: The Role of National Parliaments in the European Union, [w:] The constitution of European democracy, Oxford 2017.
 83. Heise D.: Neue Macht den Parlamenten! : die nationalen Parlamente in der Europäischen Union als Wächter der Subsidiarität?, Marburg 2012.
 84. Interparliamentary cooperation in the composite European constitution (ed. N. Lupo, C. Fasone), Oxford 2016.
 85. Irmiński M.: Kilka uwag na temat skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane zagadnienia (red. M. M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak), Warszawa 2012, s. 151.
 86. Jančić D. (ed.): National parliaments after Lisbon Treaty and the euro crisis. resilience or resignation?, Oxford 2017.
 87. Kiiver Ph.: Early warning system for the principle of subsidiarity : constitutional theory and empirical reality, London 2012.
 88. L’Ecotais M. de.: Principe de subsidiarité et annexes aux traités européens [w:] Aux marges du traité. Déclarations, protocols et annexes aux traités européens, red. S. Barbou des Places, Bruxelles 2011, s. 197.
 89. The Italian parliament in the European Union (ed. by N. Lupo and G. Piccirilli), Oxford 2017.
 90. Maurer A.: Parlamente in der EU, Wien 2012.
 91. National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisbon. The Impact of the Early Warning Mechanism, (eds.) A. Jonsson Cornell, M. Goldoni, Oxford, Portland 2017.
 92. The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union (red. C. Hefftler i in.), London 2015.
 93. Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union (red. B. Eberbach-Born), Baden-Baden 2013.
 94. Pudło A.: Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, Warszawa 2011.
 95. Pudło A.: Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2014.
 96. Pudło A.: Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom IX, wydanie 3 (red. J. Barcz), Warszawa 2012.
 97. Serowaniec M.: Parlamentarne komisje do spraw europejskich, Warszawa 2016.
 98. Słok-Wódkowska M.: Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe - doświadczenia ostatnich dwóch lat, [w:] [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane zagadnienia (red. M. M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak), Warszawa 2012, s. 141.
 99. Voermans W.: Transposition of EU legislation into domestic law: challenges faced by national parliaments, EP Briefing dla JURI, 21.11.2018.
 100. Winzen T.: Constitutional preferences and parliamentary reform. explaining national parliaments' adaptation to european integration, Oxford 2017.

  Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych
 101. Liszczyk D.: Jak radzić sobie z deficytem demokracji w Unii Europejskiej? Wnioski z Międzyparlamentarnej Konferencji ds. WPZiB/WPBiO, „Biuletyn PISM" nr 52 (1028), 20.05.2013.
 102. Mik C.: Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, nr 2.
 103. Serowaniec M.: Towards the "green card" – strenghtening the role of national parliaments in UE Affairs?, „Toruńskie Studia polsko-włoskie", tom. XI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.

  Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych
 104. Abazi V.: The Future of Europol's Parliamentary Oversight: A Great Leap Forward?, „German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 6.
 105. Auel K., Christiansen T.: After Lisbon: National Parliaments in the European Union, „West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 261–281.
 106. Auel K., Höing O.: National Parliaments and the Eurozone Crisis: Taking Ownership in Difficult Times?, „West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 375-395.
 107. Auel K., Rozenberg O., Tacea A.: To Scrutinise or Not to Scrutinise? Explaining Variation in EU-Related Activities in National Parliaments, „West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 282-304.
 108. Berner K.: Sovereignty of Parliament' under the Grundgesetz: How the German Constitutional Court Discovers Parliamentary Participation as a Means of Controlling European Integration, „European Public Law" 2013, Vol. 19, Iss. 2, s. 249–262.
 109. Brady H.: The EU's 'yellow card' comes of age: Subsidiarity unbound?, Centre for European Reform, 12.11.2013.
 110. Cooper I.: A ‘Virtual Third Chamber’ for the European Union? National Parliaments after the Treaty of Lisbon, „West European Politics” 2012, vol. 35, iss. 3, s. 441.
 111. Cooper I.: Bicameral or Tricameral? National Parliaments and Representative Democracy in the European Union, „Journal of European Integration", 2013, Vol. 35, No. 5, s. 531-546.
 112. Cygan A. : National parliaments within the EU polity—no longer losers but hardly victorious, „ERA-Forum" ,21 November 2011.
 113. Dawson M.: Constitutional Dialogue between Courts and Legislatures in the European Union: Prospects and Limits, „European Public Law" 2013, Vol. 19, Iss. 2, s. 369–396.
 114. De León S. A.: Regions and Subsidiarity in the European Union: A Look at the Role of the Spanish and other Regional Parliaments in the Monitoring of Compliance with the Principle of Subsidiarity, „European Public Law" 2012, iss. 2, s. 305-321.
 115. Fabbrini F., Granat K.: “Yellow card, but no foul”: The role of the national parliaments under the subsidiarity protocol and the Commission proposal for an EU regulation on the right to strike, „Common Market Law Review” 2013, vo. 50, iss. 1, s. 115.
 116. Fromage D.: Increasing Inter-Parliamentary Cooperation in the European Union: Current Trends and Challenges, „European Public Law" vol. 22 (2016), iss. 4, s. 749.
 117. Gattermann K., Hefftler C.: Beyond Institutional Capacity: Political Motivation and Parliamentary Behaviour in the Early Warning System, „West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 305-334.
 118. Gennart M.: Les Parlements nationaux dans le Traité de Lisbone: évolution ou révolution, „Cahiers de Droit Europeen", 2010, vol. 46, iss. 1, s. 17.
 119. Goldoni M.: The Early Warning System and the Monti II Regulation: The Case for a Political Interpretation, „European Constitutional Law Review" vol. 10, iss. 01, May 2014, s. 90.
 120. Högenauer A.L., Neuhold Ch.: National Parliaments after Lisbon: Administrations on the Rise?, „West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 335-354.
 121. Huff A.: Executive Privilege Reaffirmed? Parliamentary Scrutiny of the CFSP and CSDP, „West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 396-415.
 122. Jančić D.: The game of cards: National parliaments in the EU and the future of the early warning mechanism and the political dialogue, „Common Market Law Review" iss. 4 (2015) 52, s. 939.
 123. Kiiver P.: The conduct of subsidiarity checks of EU legislative proposals by national parliaments: analysis, observations and practical recommendations, „ERA-Forum" 2012, Vol. 12, No. 4, s. 535-547.
 124. Kiiver P.: The Early-Warning System for the Principle of Subsidiarity: The National Parliament as a Conseil d'Etat for Europe, „European Law Review" 2011, Issue 1.
 125. Kiiver P.: The Lisbon Judgment of the German Constitutional Court: A Court-Ordered Strengthening of the National Legislature in the EU, „European Law Journal" 2010, Vol. 16, No. 5, s. 578.
 126. Jančić D.: The French Parliament: A European Scrutineer or National Actor?, „European Public Law”, 2013, vol. 19, iss. 1, s. 129.
 127. Neuhold C., de Ruiter, R.: Out of REACH? Parliamentary Control of EU Affairs in the Netherlands and the UK, „Journal of Legislative Studies” 2010, Vol. 16, No. 1, s. 57.
 128. Pudło A.: A New Role of the Polish Senate’s EU Affairs Committee in European Integration, „European Public Law” 2010, Vol. 16, Iss. 2, s. 223–230.
 129. Riekmann S. P., Wydra D.: Representation in the European State of Emergency: Parliaments against Governments?, „Journal of European Integration", 2013, Vol. 35, No. 5, s. 565-582.
 130. Semmler J.: Die Subsiaritätsrüge nach dem Vertrag von Lissabon – Plädoyer für ein Politisches Instrument, „Zeitschrift für Europarechtliche Studien" 2010, Heft 4. 
 131. Sprungk C.: Legislative Transposition of Directives: Exploring the Other Role of National Parliaments in the European Union, „Journal of Common Market Studies" Volume 51, Issue 2, March 2013, s. 298–315.
 132. Sprungk C.: A New Type of Representative Democracy? Reconsidering the Role of National Parliaments in the European Union, „Journal of European Integration", 2013, Vol. 35, No. 5, s. 547-564.
 133. Strelkov A.: Who Controls National EU Scrutiny? Parliamentary Party Groups, Committees and Administrations, „West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 355-374.
 134. Wieczorek I.: The EPPO Draft Regulation Passes the First Subsidiarity Test: An Analysis and Interpretation of the European Commission's Hasty Approach to National Parliaments' Subsidiarity Arguments, „German Law Journal" vol. 16, no. 05, October 2015, s. 1247.
 135. Winzen T.: National Parliamentary Control of European Union Affairs: A Cross-national and Longitudinal Comparison, „West European Politics" 2012, Vol.35, Iss.3, p. 657-672.
 136. Zanon F.: EU Foreign Policy Cooperation: A Challenge for National Parliaments?, „European Foreign Affairs Review” 2010, Vol. 15, Iss. 1, s. 19–38.
 137. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 138. Auel K., Höing O.: Scrutiny in Challenging Times – National Parliaments in the Eurozone Crisis, „European Policy Analisys", SIEPS, January 2015
 139. Bajtay P.: Democratic and efficient foreign policy? Parliamentary diplomacy and oversight in the 21st century and the post-Lisbon role of the European Parliament in shaping and controlling EU foreign policy, "Working Paper", Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), February 2015, s. 19-29.
 140. Bertoncini Y.: The parliaments of the EU and the governance of the EMU, „Tribune", Notre Europe, 11.04.2013.
 141. Borońska-Hryniewiecka K.: „Zielona kartka": czas na rewizję zaangażowania parlamentów narodowych w politykę Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM" nr 39 (1276), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 23.04.2015.
 142. Borońska-Hryniewiecka K.: The Best of Both Worlds: The Unexploited Potential of Inter-parliamentary Cooperation in the EU, „PISM Policy Paper" nr 27 (129), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 20.08.2015.
 143. Buzogány A., Stuchlík A.: Paved with good intentions: Ambiguities of empowering parliaments after Lisbon, University Association for Contemporary European Studies (UACES), London, 2011.
 144. Caro C.: More Subsidiarity in Europe – but in the Right Place!, „Facts & Findings" No. 143, Konrad-Adenauer-Stiftung, February 2014.
 145. Cooper I. : A "Virtual Third Chamber" for the European Union? National parliaments after the Treaty of Lisbon, „ARENA Working Paper" 2011, No.7.
 146. Cooper I.: Nordic Parliaments' Approaches to the EU: Strategic Coordinator, Comprehensive Scrutinizer, Reluctant Cooperator and Outside-Insider, „ARENA Working Paper" 1/2015.
 147. Cooper I.: Is the subsidiarity early warning mechanism a legal or a political procedure?: three questions and a typology, „EUI Working Paper" RSCAS 2016/18.
 148. Country Reports – raporty na temat roli parlamentów narodowych w sprawach UE w poszczególnych państwach członkowskich, w tym procedur przyjętych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „OPAL Country Reports",Observatory for Parliaments after the Lisbon Treaty, 2012.
 149. De Capitani E.: The Democratic Accountability of the EU's Area of Freedom, Security and Justice Ten Years on [ w:] "The Area of Freedom, Security and Justice Ten Years on"(p. 23-30), Centre for European Policy Studies (CEPS), 2010.
 150. Deubner C., Kreilinger V.: The role and place of Parliaments in a genuine Economic and Monetary Union, „Synthesis", Notre Europe, 17.04.2013.
 151. Emmanouilidis J., Fischer T., Piedrafita S. i inn.: Legitimising EU Policymaking: What Role for National Parliaments?, Discussion Papers for Session 1 of the Brussels Think Tank Dialogue 2014, Centre for European Policy Studies (CEPS), European Policy Centre (EPC), 28.01.2014.
 152. Engaging with Europe. Evaluating national parliamentary control of EU decision making after the Lisbon Treaty. Part I: Report of findings, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, December 2014.
 153. Engaging with Europe. Evaluating national parliamentary control of EU decision making after the Lisbon Treaty. Part II: Management Report, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Second edition, 19 December 2014.
 154. Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 155. Gostyńska A.: A ten-point plan to strengthen Westminster's oversight of EU policy, Centre for European Reform, May 2015.
 156. Grant C.: Can national parliaments make the EU more legitimate?, Centre for European Reform, 10.06.2013.
 157. Hardy P.: Democratic Deficit: National Parliaments and the European Union, Royal Institute of International Affairs (Chatham House), 25 February 2014.
 158. Hefftler C., Wessels W.: The Democratic Legitimacy of the EU's Economic Governance and National Parliaments, „IAI Working Papers" April 2013.
 159. Kaczyński P.: Paper tigers or sleeping beauties? National Parliaments in the post-Lisbon European Political System, CEPS Special Report, February 2011.
 160. Korhonen K.: Guardians of subsidiarity; national parliaments strive to control EU decision-making, FIIA Briefing Paper 84, May 2011.
 161. Král D., Bartovic V.: The Czech and the Slovak Parliaments after the Lisbon Treaty,Institute for European Policy (EUROPEUM), 2010.
 162. Kreilinger V.: Strengthening parliamentary voices in the EU's multi-level system, „Policy Paper ", no.226, Notre Europe - The Jacques Delors Institute, 11.06.2018.
 163. Kreilinger V., Rozenberg O., Hefftler C., Wessels W.: National parliaments: their emerging control over the European Council, „Policy paper", Notre Europe, 29.03.2013.
 164. Mayoral J.: Democratic improvements in the European Union under the Lisbon Treaty Institutional changes regarding democratic government in the EU, European University Institute, The Robert Schuman Centre for Advanced Studies, styczeń 2011.
 165. Menon A. Peet J.: Beyond the European Parliament: Rethinking the EU's democratic legitimacy, Center for European Reform, grudzień 2010.
 166. Rozenberg O.: National parliaments and subsidiarity check: a new actor in town, w: The Treaty of Lisbon: A Second Look at the Institutional Innovations, Joint CEPS, EGMONT and EPC Study, September 2010.
 167. Opal Online Paper Series, ed. T. Christiansen, A. Huff, A-L. Hoegenauer, „Opal Online Paper Series",Observatory for Parliaments after the Lisbon Treaty, 2012-2013.
 168. Pertusot V.: EU Reform: Mapping out a state of flux, „Note de l'Ifri', Institut français des relations internationales, September 2015, s. 19-24.
 169. Raunio T., Wiberg M.: The Impact of the European Union on National Legislation, „ZEI Discussion Paper" 2017, C 240.
 170. Schout A., Hoevenaars J., Wiersma J.M.: Obstacles to a strengthened role for national parliaments in the EU, Clingendael, 21 May 2014.
 171. Šefčovič M.: New role of national Parliaments under the Lisbon Treaty, listopad 2010.
 172. Sprungk C.: Ever more or ever better scrutiny? Analysing the conditions of effective national parliamentary involvement in EU affairs, „European Integration online Papers" 2010, Vol. 14.
 173. Tutty M.: EU Economic Governance: Guide to the Main Elements, Institute of International and European Affairs (IIEA), 07.12.2016, (Section 4: The role of parliaments in EU economic governance").
 174. Zalewska M., Gstrein O.: National Parliaments and their Role in European Integration: The EU's Democratic Deficit in Times of Economic Hardship and Political Insecurity, College of Europe, „Bruges Political Research Papers" No. 28, February 2013.

** Pozycja niedostępna w Bibliotece Sejmowej

wróć do góry

Rozenberg O.: