PRINT
31 marca 2016
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W marcu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 11 posiedzeniach: nr 32-42. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 83 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 10 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Tunezji, rynków instrumentów finansowych czy homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 25 dokumentów Komisji Europejskiej (13 sprawozdań, 6 komunikatów, 1 projekt wspólnego sprawozdania, 1 decyzję, 1 wspólny wniosek, 1 opinię, 1 zieloną księgę i 1 wspólny komunikat), dotyczących m.in. stanu realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi czy rocznej analiza wzrostu gospodarczego na 2016,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 16 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich, uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji czy przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali,
  • w trybie art. 10 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 1 projekt dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości,
 • przyjęła opinię nr 7 w sprawie uznania dokumentu COM(2016) 128 za niezgodny z zasadą pomocniczości,
 • wysłuchała informacji na temat działań Ministerstwa Rozwoju podjętych w celu wydatkowania jak największej kwoty z perspektywy finansowej 2007-2013, przedstawionej przez sekretarza stanu w MR Jerzego Kwiecińskiego (pos. nr 32),
 • wysłuchała informacji na temat stanu realizacji programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020, przedstawionej przez sekretarza stanu w MR Jerzego Kwiecińskiego oraz radcę generalnego w MRiRW Zofię Krzyżanowską (pos. nr 32),
 • rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na 24.02.2016), przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 36),
 • wysłuchała informacji na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MSZ Marka Ziółkowskiego (pos. nr 37),
 • rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druk nr 18, 230 i 250, pos. nr 40),
 • wysłuchała informacji na temat procedur "czerwonej" i "zielonej" kartki oraz roli, jaką Komisja do Spraw Unii Europejskiej i Sejm RP miałyby odgrywać we wzmocnionej współpracy międzyparlamentarnej, przedstawionej przez posłów Konrada Głębockiego oraz Szymona Szynkowskiego Vel Sęka (pos. nr 41).

***

W marcu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 33-35, 37-40 i 42, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 10.03.2016, rozpatrzyła informację o konsekwencjach prawnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-362/14 Schrems, wpływie wyroku na prawa podstawowe obywateli UE oraz funkcjonowanie transatlantyckiego rynku handlu i usług elektronicznych, także o działaniach podjętych przez GIODO w celu wdrożenia postanowień wyroku (pos. nr 13);

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

 • 17.03.2016, rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (pos. nr 11);

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 10.03.2016, rozpatrzyła informację Ministra Środowiska nt. wykorzystania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 (pos. nr 14);
 • 09.03.2016, wysłuchała informacji Ministra Środowiska nt. realizacji programów związanych z ochroną powietrza na przykładzie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" (pos. nr 13);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 10.03.2016, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju nt. planów i propozycji zmian dotyczących WPR oraz polityki spójności po 2020 (pos. nr 20);
 • 09.03.2016, rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, druki nr 274 i 279 (pos. nr 19).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W marcu 2016

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [382],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw [366],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw [323],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw [294],
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym [190],
  • Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw [69], [70],
  • Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw [275],
  • Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [248],
  • Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt [245],
  • Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych [217],
 • opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [141].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w marcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.04.2016)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 613 * 02.03.2016  -  -
COM(2015) 634 * 08.03.2016  -  -
COM(2015) 635 * 08.03.2016  -  -
COM(2015) 667 14.03.2016 - -
COM(2015) 670 15.03.2016 - -
COM(2015) 671 15.03.2016 - -
COM(2015) 668 24.03.2016 - -
COM(2016) 031 29.03.2016 - -
COM(2016) 025  30.03.2016  24.03.2016 / 24.03.2016 Riksdag (Szwecja)
COM(2016) 026 30.03.2016  - / 24.03.2016  Izba Reprezentantów (Malta)
 24.03.2016 / 24.03.2016 Riksdag (Szwecja) 
COM(2016) 039 30.03.2016  - -
COM(2016) 043 30.03.2016  - -
COM(2016) 007 12.04.2016 - -
COM(2016) 056 12.04.2016 - -
COM(2016) 057 12.04.2016  - -
COM(2016) 053 20.04.2016  30.03.2016 / 31.03.2016 Rada Federalna (Austria)
COM(2016) 67 26.04.2016  -  -
COM(2016) 52 27.04.2016  30.03.2016 / 31.03.2016 Rada Federalna (Austria) 
COM(2016) 113 02.05.2016  - -
COM(2016) 106 10.05.2016  -  -
COM(2016) 107 10.05.2016  - -
COM(2016) 128 10.05.2016  -  -
COM(2016) 157 17.05.2016  -  -
COM(2016) 082 18.05.2016  - -
COM(2016) 159 18.05.2016  - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W marcu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 25 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 05.04.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 5 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W lutym 2016 do dokumentów COM(2015) 613, COM(2015) 634 i COM(2015) 635 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – luty 2016.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

13-14 marca 2016, Haga, Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Handel ludźmi w epoce cyfrowej"
- Sesja wprowadzająca: krótkie filmy dokumentalne dotyczące tematu konferencji oraz nieformalna dyskusja
- Sesja otwierajaca: Handel ludźmi w epoce cyfrowej
- Panel I: Jak Internet zmienia wzorce handlu ludźmi
- Panel II: Migracja

3 marca 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uchodźczynie i kobiety ubiegające się o azyl w UE"
- Wystąpienia inauguracyjne
- Warsztaty (Warsztat 1: Przemoc wobec uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE, Warsztat 2: Gender i opieka zdrowotna - sytuacja uchodźców i osób ubiegających się o azyl, Warsztat 3: Integracja uchodźczyń)
- Debata i uwagi końcowe

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE

Procedura "czerwonej kartki", "Zielona kartka" - stan debaty, Rewizja europejskiej polityki sąsiedztwa

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Program UE dot. migracji i uchodźców, Unia bankowa, Przegląd rejestru przejrzystości

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 01.04.2016)

 BREXIT

 KRYZYS MIGRACYJNY W UE

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 01.04.2016)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Kosta V.: FUNDAMENTAL RIGHTS IN EU INTERNAL MARKET LEGISLATION, Oxford 2015

Tematem książki są relacje pomiędzy fundamentem Unii Europejskiej, jakim jest ochrona praw podstawowych, a unijną „siłą sprawczą", uznawaną również za kamień węgielny europejskiej integracji, czyli rynkiem wewnętrznym. Dotychczasowe badania nad rolą unijnych instytucji i legislacji w ochronie praw podstawowych dotyczyły raczej prawa antydyskryminacyjnego i w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich sądowej ochrony. V. Kosta w swojej nowatorskiej analizie próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie ochrona praw podstawowych jest realizowana poprzez prawodawstwo rynku wewnętrznego.

Autorka rozpoczyna swoją analizę od omówienia kwestii kompetencyjnej: stwierdza, że Unia jest nie tylko uprawniona do realizacji praw podstawowych poprzez legislację rynku wewnętrznego, ale także do tego zobowiązana w ramach swoich kompetencji (art. 51 ust. 1 Karty Praw Podstawowych). Następnie omawia prawodawstwo rynku wewnętrznego w obszarze 4 praw podstawowych: ochrony danych, swobody wypowiedzi, praw pracowniczych (równe i sprawiedliwe warunki pracy oraz prawo do podejmowania działań zbiorowych), prawa do ochrony zdrowia. Próbuje zdefiniować rzeczywisty stopień ochrony, jaki został osiągnięty na rynku wewnętrznym w przypadku tych praw, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Osobny rozdział został poświęcony szczegółowej analizie mechanizmu instytucjonalnego, rozwijanego systematycznie od wielu lat, także dzięki zmianom wprowadzonym Traktatem z Lizbony, aby wspierać ustanowienie prawdziwej „kultury praw podstawowych" legislatywy UE.

***

THE DIPLOMATIC SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION. EVOLUTION, CHANGE AND CHALLENGES (ed. by: Smith M., Keukeleire S., Vanhoonacker S.), London 2015

Publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących najważniejszych wyzwań stojących przed nowym systemem unijnej dyplomacji ustanowionym przez Traktat z Lizbony, czyli Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), w czasie kadencji Catherine Ashton, pierwszej Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącej Komisji. Analiza jest zbudowana wokół powiązanych tematów zmiany instytucjonalnej i ewoluujących praktyk unijnej dyplomacji.

Materiał podzielono na 4 części. Pierwsza dostarcza przeglądu literatury i podstawowych pojęć istotnych dla omawianego tematu oraz prezentuje historię Służby Zewnętrznej Komisji Europejskiej, a także rolę Komisji w budowaniu ESDZ. Część druga koncentruje się na procesach zmian instytucjonalnych, próbując m.in. zdefiniować różne rodzaje dyplomatycznych praktyk po Lizbonie, nowej roli UE w obszarze negocjacji wielostronnych w oparciu o po-lizbońskie struktury, czy wpływ nowego systemu na prezentowanie uzgodnionych stanowisk na forum Zgromadzenia Ogólnego NZ. W części trzeciej przeanalizowano kwestię dyplomacji strategicznej, przyglądając się szczegółowo stosunkom UE z największymi partnerami: Rosją, Chinami, USA, Indiami, Brazylią. W części czwartej autorzy rozważają i oceniają unijną praktykę dyplomacji strukturalnej i jej instrumenty, zarówno na poziomie ogólnym, jak i regionalnym czy lokalnym. W tym kontekście przedstawiają dylematy dyplomacji strukturalnej na Bałkanach, a zwłaszcza w Kosowie, omawiają zaangażowanie w reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga, czy efekty działań w okresie „arabskiej wiosny".

***

Pusterla F.: THE EUROPEAN UNION AND HUMANITARIAN CRISES. PATTERNS OF INTERVENTION, Surrey 2016

W ciągu ostatniej dekady Unia Europejska i jej państwa członkowskie udzieliły pomocy humanitarnej ponad dwa i pół tysiąca razy. Przedmiotem analizy prezentowanej w książce są strategie współpracy państw członkowskich UE w ramach unijnego instrumentu, jakim jest polityka pomocy humanitarnej UE, stanowiąca odrębną politykę w ramach działań zewnętrznych UE na mocy art. 214 TfUE. Odmiennie niż w przypadku innych działań zewnętrznych Unii, państwo członkowskie może zdecydować w fazie implementacji o wyborze jednej spośród trzech strategii: pełne delegowanie na instytucje europejskie, częściowe delegowanie na instytucje europejskie, działanie jednostronne.

Celem książki jest dostarczyć przekonującej odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki wpływają na wybór jednej z trzech opcji strategii pomocowej przez państwo członkowskie. W pierwszej, teoretycznej, części omówiono instytucjonalne ramy polityki pomocy humanitarnej oraz przeprowadzono charakterystykę kryzysów humanitarnych. W drugiej części przedstawiono dane statystyczne i omówiono trzy wskaźniki (okoliczności interwencji) i sposoby ich mierzenia. Autorka, na podstawie danych Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), przeanalizowała strategie interwencyjne, badając, w jaki sposób okoliczności danej interwencji, czyli stopień pilności, niepewności i zagrożenia kryzysowego wpływają na wybór jednej z trzech opcji pomocy. Zdaniem Autorki, te trzy wskaźniki istotnie ułatwiają wyjaśnienie logiki wyboru strategii interwencyjnych przez państwa członkowskie.