PRINT
31 marca 2017
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU 
23 marca 2017 Sejm RP:
 • przeprowadził debatę nad informacją bieżącą w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skiby (stenogram, pkt 15);
 • przeprowadził debatę nad poselskim projektem uchwały (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 1391 i 1394, stenogram, pkt 19) i przyjął uchwałę w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji europejskiej.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 115-120. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 74 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 12 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in.: wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych czy elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego UE,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 27 dokumentów KE (4 komunikaty, 19 sprawozdań, 1 dokument roboczy, 1 wniosek dot. rozporządzenia, 1 wniosek dot. dyrektywy i 1 roczny przegląd), dotyczących m.in.: programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych", europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla czy wymiany i ochrony danych osobowych w zglobalizowanym świecie,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 16 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu czy stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu UE podczas 60 posiedzenia Komisji ds. Środków Odurzających,
 • rozpatrzyła informacje: nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych planowanego na 3 kwietnia 2017 oraz nt. wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 9-10 marca 2017 (przedstawione przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego; pos. nr 118), a także nt. stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zamiar przedstawić w Radzie, w trybie art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) ws. postanowień przejściowych dołączonego do TUE i TfUE, w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tej sprawie (przedstawioną przez: sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakuba Skibę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, podsekretarzy stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Nowaka i Michała Kurtykę) (pos. nr: 118 i 120),
 • rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (według stanu na 24 lutego 2017), przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw, (pos. nr 119),
 • przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały z okazji 60 rocznicy traktatów rzymskich (druk nr 1399, pos. nr 119),
 • przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w 60 rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej (druk 1391, pos. nr 119),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych oraz Komisją Gospodraki i Rozwoju wysłuchała informacji nt. sprawozdania krajowego 2017 w ramach semestru europejskiego oraz rocznej analizy wzrostu, a także planu pracy KE z uwzględnieniem kwestii finansowych oraz gospodarczych, przedstawionej przez wiceprzewodniczącego KE, komisarza do spraw euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdisa Dombrovskisa (pos. nr 117).

***

W marcu 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 115-116 oraz 118-120 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 

Komisja Spraw Zagranicznych

 • 08.03.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu, Marka Ziółkowskiego na temat Partnerstwa Wschodniego (pos. nr 59);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 23.03.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu, Ryszarda Zarudzkiego na temat polskiego stanowiska, proponowanych zmian i stanu negocjacji z KE w ramach przeglądu WPR 2014 - 2020 w kontekście komunikatu KE z dnia 14.09.2016 (COM(2016) 603) (pos. nr 131);

Komisja Gospodarki i Rozwoju

 • 22.03.2017, rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki (pos. nr 67);

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

 • 09.03.2017, rozpatrzyła informację ws. rozwiązań legislacyjnych przedstawionych w dokumencie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" COM (2016) 860 w aspekcie jego skutków dla Polski, z udziałem podsekretarza stanu, Michała Kurtyki; Komisja przyjęła w tej sprawie stanowisko (pos. nr 56, Pełny zapis przebiegu posiedzenia, s. 16-22);

Komisja do Spraw Petycji

 • 08.03.2017, rozpatrzyła i nie uwzględniła wniosku ws. powołania nadzwyczajnej komisji parlamentarnej ds. Brexitu, mającej na celu monitorowanie przebiegu procesu negocjacyjnego w zakresie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w kontekście długoterminowego interesu narodowego Polski (pos. nr 64).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 W marcu 2017
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [1424],
  • Rządowy projekt ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury [1371],
  • Rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji [1370],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów [1332],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych [1138],
  • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [1091].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w marcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.04.2017)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2016) 723 08.03.2017  06.03.2017 / -  Oireachtas (Irlandia)
COM(2016) 731 14.03.2017   - -
COM(2016) 750 10.03.2017    -  -
COM(2016) 759 08.03.2017  - -
COM(2016) 767 17.05.2017  -  -
COM(2016) 789 27.03.2017  - -
COM(2016) 798 09.05.2017  -  -
COM(2016) 799 03.05.2017  - -
COM(2016) 811 09.03.2017
COM(2016) 815 09.03.2017 
COM(2016) 818 02.03.2017  -  -
COM(2016) 819 09.05.2017   - -
COM(2016) 821*


14.03.201709.03.2017 /
10.03.2017
 Bundestag (Niemcy)
 10.03.2017 / -  Bundesrat
(Niemcy)
 13.03.2017** / -  Senat (Francja)
 10.03.2017 / -  Zgromadzenie Narodowe (Francja)
COM(2016) 822* 20.03.2017 

 09.03.2017 /
10.03.2017
Bundestag (Niemcy)
 10.03.2017 / - Bundesrat
(Niemcy)
 15.03.2017 /
16.03.2017
Rada Federalna (Austria)
 17.03.2017** / - Senat (Francja)
 10.03.2017 / - Zgromadzenie Narodowe (Francja)
COM(2016) 823 20.03.2017  15.03.2017 /
16.03.2017
 Rada Federalna (Austria)
 09.03.2017 /
10.03.2017
Bundestag (Niemcy)
COM(2016) 824 20.03.2017   15.03.2017 /
16.03.2017
Rada Federalna (Austria)
09.03.2017 /
10.03.2017
Bundestag (Niemcy)
COM(2016) 825 09.03.2017  -  -
COM(2016) 826 31.03.2017   - -
COM(2016) 850 24.03.2017  01.03.2017 /
03.03.2017
 Riksdag (Szwecja)
COM(2016) 851 21.03.2017   - -
COM(2016) 852 21.03.2017  -  -
COM(2016) 853 08.03.2017   - -
COM(2016) 854 15.03.2017 01.03.2017 /
03.03.2017
 Riksdag (Szwecja)
COM(2016) 856 30.03.2017   - -
COM(2016) 861 17.05.2017 30.03.2017 / 31.03.2017  Bundestag (Niemcy)
COM(2016) 862 08.03.2017   - -
COM(2016) 863 06.04.2017  30.03.2017 / 31.03.2017 Bundestag (Niemcy)
22.03.2017 /
27.03.2017
 Senat (Francja)
COM(2016) 864 09.05.2017   - -
COM(2017) 8 18.05.2017  -  -
COM(2017) 10 12.04.2017   - -
COM(2017) 11 15.03.2017  -  -
COM(2017) 14 12.03.2017   - -
COM(2017) 38 29.03.2017  -  -
COM(2017) 47 17.04.2017   - -
COM(2017) 54 03.04.2017  -  -
COM(2017) 114 10.05.2017   - -
COM(2017) 136 18.05.2017  -  -
COM(2017) 150 26.05.2017   - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W marcu 2017 badaniu pomocniczości podlegało 38 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 05.04.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 19 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W Biuletynie OIDE z 28 lutego 2017  - na podstawie danych z bazy IPEX wg stanu na 02.03.2017 - zawarto informację o przyjęciu przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 2 uzasadnionych opinii: do COM(2016) 821 i COM(2016) 822. Zgodnie z nowymi danymi w bazie IPEX, wg stanu na 05.04.2017, opinie te zostały przyjęte w marcu, a nie w lutym 2017.

** Informacja o dacie przyjęcia została podana na podstawie danych zamieszczonych na stronie francuskiego Senatu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

6-7 marca 2017, Warszawa, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Przyszłość UE. Europa solidarnych państw
 • Wyszehradzki wymiar współpracy parlamentarnej

8-9 marca 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet: działajmy razem!"

 • Powitanie: Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Warsztaty:
  • Kobiety w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – wyhamowanie czy erozja postępu?
  • Perspektywa globalna: wolność od przemocy i wzmocnienie pozycji
  • Prowadzenie polityki przy uwzględnieniu kwestii płci jako podstawa wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
  • Czy trzeba czekać na wiek, aby osiągnąć równowagę w życiu zawodowym dla kobiet i mężczyzn?
  • Perspektywa globalna: wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet i cele zrównoważonego rozwoju ONZ
 • Sprawozdania z warsztatów
 • Debata
 • Komisja Europejska, DG GROW: prezentacja europejskiej platformy przedsiębiorczości kobiet - WEgate, młodzi ambasadorzy kampanii ONE
 • Zamknięcie spotkania: Mairead McGuinness, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego

17 marca 2017, Rzym, Nadzwyczajne spotkanie przewodniczących parlamentów UE

 • Wystąpienie powitalne: Laura Boldrini, Przewodnicząca Izby Deputowanych Republiki Włoch
 • Przemówienia:
  • Romano Prodi, były Przewodniczący Komisji Europejskiej, były Prezes Rady Ministrów Republiki Włoch
  • Maria Romana De Gasperi, Honorowy Prezes Fondazione De Gasperi
 • Wystąpienia:
  • Siegfried Bracke, Przewodniczący Izby Reprezentantów Belgii
  • Claude Bartolone, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Francji
  • Norbert Lammert, Przewodniczący Bundestagu
  • Mars Di Bartolomeo, Przewodniczący Izby Deputowanych Luksemburga
  • Khadija Arib, Przewodnicząca Tweede Kamer
 • Debata

23-24 marca 2017, Valletta, Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych

 • Otwarcie spotkania
 • Sesja I: Ubóstwo i wykluczenie społeczne: działania na rzecz bardziej otwartej Europy, debata
 • Sesja II: Co wpływa na wykluczenie społeczne jednostki? Różne perspektywy i wymiana najlepszych praktyk, debata
 • Sesja III: Podsumowanie dotychczasowej polityki w ramach Europy 2020 i przyszłe działania, debata
 • Uwagi końcowe
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE:

60 rocznica traktatów rzymskich – debata nad przyszłością UE

Brexit - aspekty proceduralne

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Europejska Unia Obrony; Europejski filar praw socjalnych; Prokuratura Europejska; Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA); Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2017); Zielone i białe księgi

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016), Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.04.2017)

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 03.04.2017)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Jančić D. (ed.): NATIONAL PARLIAMENTS AFTER LISBON TREATY AND THE EURO CRISIS. RESILIENCE OR RESIGNATION?, Oxford 2017.
Wejście w życie Traktatu z Lizbony oraz kryzys w strefie euro miały fundamentalne znaczenie dla pozycjonowania parlamentów narodowych na konstytucyjnej mapie UE. Autorzy analizują wpływ nowego prawa i wyzwań politycznych na europejską rolę parlamentów narodowych, ich kompetencje w zakresie legislacji i kontroli, uprawnienia budżetowe i funkcje przedstawicielskie.
Książka została podzielona na trzy części. W pierwszej omówiono pozycję parlamentów narodowych w kontekście konstytucjonalizmu i demokratycznej legitymizacji w UE. Przeanalizowano Unię jako system oparty na mediated legitimacy (legitymacji pośredniczącej), której nośnikiem są parlamenty narodowe. Przedstawiono rolę sądów konstytucyjnych i TSUE w kształtowaniu pozycji parlamentów narodowych w UE oraz praktyczne zaangażowanie parlamentów w sprawy europejskie - na przykładzie parlamentu Zjednoczonego Królestwa w okresie przygotowań do referendum 23 czerwca 2016.
Część druga została poświęcona wpływowi kryzysu w strefie euro na funkcje parlamentów narodowych i ich pozycję w UE. Analizie poddano m.in. wpływ działań zaradczych w odpowiedzi na kryzys w strefie euro na autonomię parlamentów narodowych, w nawiązaniu do orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, problem legitymacji demokratycznej w kontekście propozycji pogłębionej UGiW i wzmocnionej pozycji EBC oraz kontrolę przez parlamenty narodowe działań rządów w Radzie i Radzie Europejskiej.
W części trzeciej omówiono obecne trendy w ramach współpracy międzyparlamentarnej, zwracając uwagę m.in. na rosnącą rolę form współpracy w konkretnych dziedzinach, jak WPZiB/WPBiO czy zarządzanie gospodarcze, quasi konstytucyjną rolę KPPUE i znaczenie parlamentarnego wymiaru prezydencji w UE. Rozpatrzono mechanizm tzw. zielonej kartki jako przejaw bardziej twórczej roli w inicjowaniu unijnej legislacji oraz udział PE i parlamentów narodowych w działaniach zewnętrznych UE, innych niż WPZiB/WPBiO.
W eseju końcowym D. Jančić podsumowuje analizę dylematu, czy parlamenty narodowe potrafiły stawić czoła nowym wyzwaniom, czy też poddały się niekorzystnym zmianom. Zauważa, że badanie pomocniczości zawiodło jako mechanizm demokratyzacji. Zastanawia się nad dalszymi kierunkami poszukiwań i reform europejskiej roli narodowych legislatur, wskazując na podniesienie statusu współpracy międzyparlamentarnej jako jedną z możliwości.

***

Winzen T.: CONSTITUTIONAL PREFERENCES AND PARLIAMENTARY REFORM. EXPLAINING NATIONAL PARLIAMENTS' ADAPTATION TO EUROPEAN INTEGRATION, Oxford 2017.
Książka stanowi kompleksową analizę działań dostosowawczych parlamentów narodowych do wymogów procesu integracji europejskiej. Autor stawia tezę, że ta adaptacja odbywa się w sposób bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach, a uprawnienia parlamentów na poziomie europejskim pozostają słabe. Te dwie cechy charakterystyczne dały asumpt do sformułowania dwóch pytań badawczych: jak wyjaśnić dostosowanie parlamentów narodowych do procesu integracji na płaszczyźnie krajowej? oraz dlaczego parlamenty zareagowały na integrację reformami krajowymi pozostając słabymi graczami na poziomie europejskim?
Wyjaśnienia tych kwestii odwołują się do charakteru i konfiguracji preferencji konstytucyjnych partii zasiadających w parlamencie i samych parlamentarzystów. Na podstawie badań empirycznych Autor dochodzi do wniosku, że kluczowe dla poglądów na temat roli parlamentów narodowych w UE są preferencje dotyczące federalnego lub międzyrządowego charakteru integracji europejskiej oraz charakter rozwiązań krajowych w zakresie kontroli parlamentarnej. W państwach, gdzie parlamenty zawsze miały silną pozycję, partie podpisywały się na ogół pod międzyrządową wizją integracji europejskiej. Tam, gdzie uprawnienia parlamentarne były słabe i parlamenty nie odgrywały istotnej roli w polityce krajowej, dominowały partie zorientowane federalistycznie. Zróżnicowane preferencje konstytucyjne leżą też u podstaw międzyparlamentarnej niezgody na przyznanie zbiorowych praw parlamentom narodowym na poziomie europejskim (np. na utworzenie Senatu składającego się z parlamentów narodowych).
Jeśli chodzi natomiast o reformę UGiW i zarządzanie gospodarcze, to decydujące znaczenie dla sposobu regulacji przez państwo członkowskie udziału parlamentów narodowych w tym obszarze mają przede wszystkim uprawnienia budżetowe parlamentu narodowego na gruncie krajowym, a w mniejszym stopniu preferencje konstytucyjne co do charakteru integracji europejskiej.
W podsumowaniu Autor, podkreślając, że deficyt parlamentarny w UE nie jest wyłącznie rezultatem ograniczeń strukturalnych integracji europejskiej, prezentuje zarówno potencjał, jak i komplikacje wynikające z faktu, że kompetencje parlamentów w obszarze spraw UE są budowane na preferencjach partii i elit politycznych państw członkowskich co do konstytucyjnego modelu europejskiej wspólnoty.