Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:        
 

Globalna strategia UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa pdf
Opublikowano 29.11.2016
Dziedzina: Działania zewnętrzne
28 czerwca 2016 Rada Europejska przyjęła dokument Globalna strategia UE na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedstawiony przez Federikę Mogherini. Strategia, kierując się „wynikającym z zasad pragmatyzmem", zdefiniowała wspólne interesy, zasady oraz priorytety działań UE w tym obszarze.
Słowa kluczowe: polityka międzynarodowa, polityka obronna, równowaga międzynarodowa, międzynarodowa rola UE, bezpieczeństwo europejskie
kreska

Program UE dot. migracji i uchodźców   pdf
Opublikowano 27.10.2016
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Krótki przewodnik po dokumentach stanowiących odpowiedź UE na bezprecedensowy kryzys migracyjny. Zawierają one zarówno rozwiązania w zakresie bieżącej pomocy dla uchodźców, jak i długoterminową strategię zarządzania w obszarze migracji i azylu.
Słowa kluczowe: parlament narodowy, Komisja Europejska, inicjatywa ustawodawcza, procedura ustawodawcza
kreska

Przegląd rejestru przejrzystościpdf
Opublikowano 28.09.2016
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne

28 września 2016 Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję porozumienia międzyinstytucjonalnego, która zakłada stworzenie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości. Porozumienie będzie obejmowało Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Nakłada obowiązek wpisywania przedstawicieli grup interesu zabiegających o spotkania z politykami i wysokimi rangą urzędnikami tych instytucji.
Słowa kluczowe: jawność administracyjna, wymiana informacji, rejestracja danych
kreska
Współpraca w regionie Karpat. Inicjatywa nowej strategii makroregionalnej UE pdf
Opublikowano 30.08.2016
Dziedzina: Polityka regionalna
W opracowaniu znajdują się informacje dotyczące wybranych form współpracy w regionie Karpat oraz informacje na temat działań i inicjatyw zmierzających do stworzenia nowej strategii makroregionalnej UE dla tego regionu.
Słowa kluczowe: polityka regionalna UE, integracja regionalna
kreska


Klastry tematyczne – niesformalizowana współpraca parlamentów narodowych pdf
Opublikowano 29.07.2016
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Przedstawiono krótką charakterystykę oraz listę spotkań parlamentarnych spełniających warunki szeroko rozumianych klastrów tematycznych. Dołączono raporty parlamentów narodowych i wybrane opracowania.
Słowa kluczowe: parlament narodowy, współpraca międzyparlamentarna, spotkanie międzynarodowe

 

kreska
"Zielona kartka" - stan debaty pdf

Opublikowano 29.07.2016
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Projekt procedury „zielonej kartki", zgłaszany przez kilka parlamentów od 2013 roku, był omawiany najpierw w raportach COSAC, a następnie podsumowany w Uwagach LIV COSAC z grudnia 2015 w Luksemburgu. Ten mechanizm miałby dawać parlamentom narodowym możliwość przedstawiania Komisji Europejskiej sugestii dotyczących polityk lub projektów legislacyjnych UE. Zaprezentowano pierwotną koncepcję „zielonej kartki", stan debaty na forum COSAC oraz informację nt. pierwszej „zielonej kartki" przedłożonej Komisji Europejskiej ws. wzmocnienia społecznej odpowiedzialności biznesu.
Słowa kluczowe: parlament narodowy, Komisja Europejska, inicjatywa ustawodawcza, procedura ustawodawcza
kreska

Jednolity rynek cyfrowy  pdf
Opublikowano 21.06.2016
Dziedzina: Rynek wewnętrzny
Głównym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego UE jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie rynków krajowych w jeden wspólny rynek cyfrowy. W informacji wskazano podstawowe dokumenty, unijne i polskie strony poświęcone realizacji jednolitego rynku cyfrowego oraz wybrane publikacje. Na bieżąco są linkowane zapisy posiedzeń komisji sejmowych zajmujących się tą problematyką.
Słowa kluczowe: nowe technologie, Internet, technologia cyfrowa, przetwarzanie informacji, technologia informacyjna
kreska

Reforma ochrony danych w UE pdf
Opublikowano 13.06.2016
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
25 stycznia 2012 KE przedstawiła, w ramach reformy ochrony danych, propozycję dwóch nowych aktów prawnych: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy określającej przepisy o ochronie danych osobowych przetwarzanych do celów zwalczania przestępczości. W kwietniu 2016 roku Rada i PE przyjęły nowe przepisy w tej materii.
Słowa kluczowe: ochrona danych
kreska

TTIP czyli Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne pdf
Opublikowano 06.06.2016
Dziedzina: Działania zewnętrzne
Trwają negocjacje umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym, której celem jest liberalizacja dostępu do rynków wewnętrznych UE i USA. Wskazano proceduralne ramy negocjacji, przedstawiono dokumenty i publikacje prezentujące zarówno przedmiot, jak i stan rozmów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transparentności procesu negocjacyjnego.
Słowa kluczowe: strefa wolnego handlu, umowa handlowa (UE), Stany Zjednoczone
kreska

"Żółta kartka" - debata nad usprawnieniem pdf
Opublikowano 03.06.2016
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Podstawę dla procedury „żółtej kartki" stanowi Protokół [nr 2] w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Zgodnie z jego postanowieniami parlamenty narodowe dotychczas przyjęły i przekazały do Komisji Europejskiej 313 uzasadnionych opinii, a progi niezbędne do uruchomienia „żółtej kartki" osiągnięto trzy razy. Na podstawie doświadczeń związanych z kontrolą przestrzegania zasady pomocniczości parlamenty narodowe wysunęły szereg propozycji usprawnienia tej procedury, które stały się przedmiotem debaty podczas spotkań międzyparlamentarnych.
Przedstawiono wykorzystanie "żółtej kartki", stan debaty na forum COSAC i KPPUE oraz wybrane opracowania i strony internetowe poświęcone temu zagadnieniu.
Słowa kluczowe: parlament narodowy, zasada pomocniczości, procedura ustawodawcza, prawo UE
kreska

Rozporządzenie w sprawie Europolu - kontrola parlamentarna pdf
Opublikowano 03.06.2016
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Projekt rozporządzenia w sprawie Europolu został przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu 2013 roku. Po trwających 10 rund trójstronnych negocjacjach ostatecznie rozporządzenie zostało przyjęte w maju 2016 roku. W opracowaniu przedstawiono podstawowe cele i zadania Europolu oraz postanowienia rozporządzenia w zakresie parlamentarnej kontroli działalności Europolu, wraz z odnośnikami do odpowiednich dokumentów i bazy IPEX.
Słowa kluczowe: Europol, kontrola parlamentarna, badanie pomocniczości
kreska

Reforma systemu sądowniczego UE pdf

Opublikowano 12.04.2016
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
13 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił projekt zmiany swojego statutu polegający na zwiększeniu liczny sędziów Sądu oraz włączeniu Sądu ds. Służby Publicznej do Sądu. 16 grudnia 2015 r. PE i Rada przyjęły rozporządzenie w tej sprawie.
Słowa kluczowe: prawo UE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd, Sąd ds. Służby Publicznej
kreska

Procedura "czerwonej kartki" pdf
Opublikowano 29.03.2016
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Jednym z elementów przyjętego w lutym 2016 nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej jest mechanizm „czerwonej kartki" pozwalający zatrzymać prace nad projektem aktu ustawodawczego w Radzie ze względu na jego niezgodność z zasadą pomocniczości. W informacji przedstawiono dokumenty i publikacje dotyczące zarówno przyjętej koncepcji „czerwonej kartki", jak i postulaty innych rozwiązań, do których stosowano tę samą nazwę.
Słowa kluczowe: parlament narodowy, zasada pomocniczości, procedura ustawodawcza, prawo UE
kreska

Unia bankowa pdf
Opublikowano 10.03.2016
Dziedzina: Polityka gospodarcza i pieniężna
W odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku, w UE podjęto działania w celu ustabilizowania sektora bankowego. Aby zapobiec zaburzeniom stabilności finansowej w unii gospodarczej i walutowej utworzono unię bankową obejmującą jednolity nadzór nad bankami oraz jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w państwach członkowskich strefy euro, a także zaproponowano uruchomienie europejskiego systemu gwarantowania depozytów. Równocześnie w obrębie całego rynku wewnętrznego są wprowadzane jednolite ramy regulacyjne dla sektora finansowego, uzupełniające unię bankową.
W informacji wskazano dokumenty programowe dotyczące utworzenia unii bankowej oraz przyjęte na ich podstawie akty prawne i wybrane projekty legislacyjne.
Słowa kluczowe: system bankowy, obszar euro, polityka finansowania, instytucja finansowa, stabilizacja gospodarcza, Unia Gospodarcza i Walutowa, Europejski Bank Centralny
kreska

Rewizja europejskiej polityki sąsiedztwa pdf
Opublikowano 09.03.2016
Dziedzina: Działania zewnętrzne
Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel UE ogłosiły 18 listopada 2015 roku przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), kończąc w ten sposób proces jej rewizji. Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że potrzebne jest nowe podejście, zmiana priorytetów oraz wprowadzenie nowych metod działania.
Słowa kluczowe:europejska polityka sąsiedztwa, polityka regionalna UE, międzynarodowa rola UE, bezpieczeństwo europejskie
kreska

Nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w UE pdf
Opublikowano 22.02.2016
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne

Prezentacja procesu negocjacji nowego porozumienia dotyczącego dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej w kontekście zaplanowanego na czerwiec 2016 referendum w tej sprawie. Przedstawiono główne postulaty Wielkiej Brytanii i stanowisko Unii wraz z linkami do dokumentów i wybranych publikacji.
Słowa kluczowe: Zjednoczone Królestwo, członkostwo w UE, zarządzanie gospodarcze, konkurencyjność, swobodny przepływ pracowników, strefa euro
kreska
Agencja Praw Podstawowych UE pdf
Opublikowano 12.02.2016
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Opracowanie zawiera podstawowe informacje nt. Agencji Praw Podstawowych UE, niezależnej instytucji doradczej, która wspiera unijne instytucje i kraje członkowskie fachową wiedzą o prawach podstawowych przy wdrażaniu prawa Unii. Do informacji dołączono linki do dokumentów i stron internetowych.
Słowa kluczowe: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, prawa jednostki, prawa człowieka
kreska