Home

 

logo be

AAA Print

Kontrola zasad pomocniczości i proporcjonalności w 2006

 1. COM(2006) 594 - spotkanie przewodniczących COSAC, Berlin, 12 lutego 2007

  Raport Sekretariatu COSAC:
  • w kontroli uczestniczyło 28 parlamentów/izb,
  • większość nie dopatrzyła się naruszenia zasad pomocniczości i proporcjonalności.

  [Źródło: Report on the results of the subsidiarity and proportionnality check coordinated by COSAC on the Commission proposal for a Directive concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal services, February 2007; Annex to the report: National Parliaments' answers to the questionnaire]

 2. COM(2006) 399 - XXXVI spotkanie COSAC, Helsinki, 20-21 listopada 2006

  Raport Sekretariatu COSAC:
  • w kontroli uczestniczyło 29 parlamentów/izb,
  • większość nie dopatrzyła się naruszenia zasad pomocniczości i proporcjonalności,
  • część parlamentów/izb wskazała, że Komisja Europejska nie przedstawiła wystarczającego uzasadnienia do projektu,
  • COSAC dokona oceny najlepszych praktyk oraz sposobu, w jaki parlamenty narodowe mogą poprawić współpracę w tej dziedzinie, po zakończeniu drugiej kontroli zasad pomocniczości i proporcjonalności.

  [Źródło: Konkluzje XXXVI COSAC, Helsinki, 20-21.11.2006 oraz Raport dotyczący wyników przeprowadzonej przez COSAC kontroli zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności projektu Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie prawa właściwego i jurysdykcji sądów w sprawach rozwodowych, listopad 2006; Załączniki do raportu]

 3. Spotkanie przewodniczących COSAC, Wiedeń, 20 lutego 2006 – COM(2006) 399, COM(2006) 594

  Decyzja o poddaniu kontroli następujących projektów:
  • Proposal for a Regulation on the applicable law and jurisdiction in divorce matters (2005/JSL/187) – później: projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzające zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich, COM(2006)399;
  • Proposal for the full accomplishment of the Internal Market for Postal Services (2006/MARKT/006) – później: projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, COM(2006) 594.

  [Źródło: Strona internetowa z informacjami nt. spotkania przewodniczących COSAC, 20.02.2006.]

 4. Wyniki kontroli w parlamentach państw członkowskich UE prezentowane w bazie IPEX

Kontrola zasad pomocniczości i proporcjonalności w Sejmie RP

Aide-mémoires

Dokumenty Komisji Europejskiej